Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2642. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2005, stran 6729.

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet Občine Brezovica na svoji 27. redni seji, ki je bila dne 8. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2005, katerega sestavni del je tudi zaključni račun rezervnega sklada Občine Brezovica.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2005 je realiziran v naslednjih zneskih:
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   Skupaj prihodki                1.245.423.089,87
II.  Skupaj odhodki                 1.130.560.680,42
III.  Proračunski presežek (I–II)           114.862.409,45
 
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  Prejeta vračila danih posojil, prodaja
    kapitalskih deležev                    0,00
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       0,00
VI.  Prejeta minus dana posojila in sprememba
    kapitalskih deležev                    0,00
 
C.   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  Zadolževanje                        0,00
VIII. Odplačilo dolga                      0,00
IX.  Neto zadolževanje (VII–VIII)                0,00
3. člen
Presežek odhodkov v višini 114.862.409,45 SIT, se razporedi v splošni sklad proračuna v letu 2006.
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2005 znaša 501.622.227,86 SIT.
4. člen
Saldo sredstev stalne proračunske rezerve na dan 31. 12. 2005 znaša 1.560.000,00 SIT.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Brezovica za leto 2005 je sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03/2006
Brezovica, dne 8. junija 2006
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost