Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2648. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celje – nadzidava poslovnega objekta Gledališka 2 (skrajšani postopek), stran 6732.

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celje – nadzidava poslovnega objekta Gledališka 2 (skrajšani postopek)
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celje – nadzidava poslovnega objekta Gledališka 2 v skrajšanem postopku. Predlog je skladen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet sprememb in dopolnitev je območje v zazidalnem načrtu Staro mestno jedro Celje (Uradni list SRS, št. 42/86, in Uradni list RS št. 76/94, 46/96, 64/96, 38/01, 108/01, 30/04), ki ga ta prostorski akt opredeljuje kot »kare IV« in ki ga sestavljajo deli zemljiških parcel št. 2058 in 2059, k.o. Celje. To je območje, kjer danes stoji poslovna stavba, ki jo namerava pobudnik nadgraditi, in parkirni prostori najemnikov. Nadgradnja pomeni odstranitev dotrajanega obstoječega ostrešja, statično sanacijo talne plošče in novo lahko vertikalno etažno in strešno konstrukcijo. S temi posegi bi pobudnik pridobil nekaj manj kot 400 m2 poslovnih površin, z gradnjo osebnega dvigala ob južni fasadi stavbe pa dostop v vse etaže stavbe.
III.
Javna razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celje – nadzidava poslovnega objekta Gledališka 2 se prične osem (8) dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu mestne četrti Center in v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve in traja 15 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje na javno razgrnjeni predlog. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja z njim.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, le-te pošljejo županu Mestne občine Celje v roku osem dni po preteku javne razgrnitve. Župan zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00004/2006-4200/FP
Celje, dne 1. junija 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost