Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2703. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem nadzoru na območju Občine Trebnje, stran 6812.

Na podlagi drugega odstavka 21., 50.a in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB), 3. in 217. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 in 40/06) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98 in 119/05) je Občinski svet Občine Trebnje na 24. redni seji dne 6. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o komunalnem nadzoru na območju
Občine Trebnje
1. člen
Odlok o komunalnem nadzoru na območju Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 73/03) se spremeni in dopolni.
2. člen
V drugem členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Kadar se odlok nanaša na občinskega inšpektorja, komunalnega nadzornika ali občinskega redarja, se uporablja skupni izraz nadzorni organ«.
3. člen
Za tretjim členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Nadzorni organ je uradna oseba in ima pooblastila na podlagi zakona in tega odloka.
Nadzorni organ je prekrškovni organ na podlagi predpisa o prekrških, če ima opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
Nadzorni organ lahko za evidentiranje prekrška uporabi ustrezna tehnična sredstva in naprave (fotoaparat, video kamero, ipd). V primeru, da se kršitelj ob uvedbi postopka o prekršku noče izkazati z osebnim dokumentom, nadzorni organ lahko za pomoč pokliče policijo. Državljani Evropske unije se izkazujejo z osebnim dokumentom, na katerem so fotografija in podatki za ugotovitev istovetnosti, tujci iz drugih držav pa z dokumentom, s katerim so vstopili v Republiko Slovenijo. Mladoletne osebe se lahko izkazujejo z osebnim dokumentom, ki ga izda pristojni državni organ.
Nadzorni organ mora varovati poslovno, uradno ali drugo tajnost, s katero se seznani pri opravljanju nadzora, in se ravnati v skladu s predpisi za varstvo osebnih podatkov.
Nadzorni organ mora varovati tajnost prijave, sporočila oziroma pritožbe.
Inšpekcijski nadzor praviloma opravlja občinski inšpektor, komunalni nadzor komunalni nadzornik, nadzor mirujočega prometa in prometa v območju za pešce pa občinski redar. Občinski inšpektor lahko opravlja tudi naloge iz pristojnosti komunalnega nadzornika in občinskega redarja, če je to potrebno. Občinski redar lahko pomaga občinskemu inšpektorju in komunalnemu nadzorniku, če je to potrebno. Pristojnosti in odnose med nadzornimi organi ter druge pogoje za zasedbo delovnih mest poleg zakonov podrobneje urejajo interni akti občinske uprave.«
4. člen
V četrtem členu se v prvi vrstici za besedo: »inšpektor« doda vejica in besede: »komunalni nadzornik in občinski redar«.
5. člen
V osmem členu se v prvi vrstici črta besedilo: »najmanj višjo strokovno izobrazbo« in nadomesti z besedilom: »najmanj sedmo stopnjo izobrazbe«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občinski inšpektor mora imeti opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku«.
6. člen
V devetem členu se v drugi alinei črtati besedi: »mandatno kazen« in nadomesti beseda: »globo«.
7. člen
V dvanajstem členu se v prvem odstavku v prvi vrstici za besedo: »osebe« doda besedi: »samostojni podjetnik«.
Doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za pravno ali fizično osebo ali samostojnega podjetnika, pri katerem se opravlja komunalni nadzor ali nadzor občinskega redarja, veljajo tudi dolžnosti iz prvega odstavka tega člena.«
8. člen
Za poglavjem: »Nadzorstvo mirujočega prometa in komunalno nadzorstvo » se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»Komunalni nadzornik opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov v skladu s svojimi pooblastili.«
9. člen
Za 15.a členom se doda 15.b člen, ki se glasi:
»Komunalni nadzornik mora imeti VI. stopnjo izobrazbe, eno leto delovnih izkušenj in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku«.
10. člen
Za 15.b členom se doda 15.c člen, ki se glasi:
»Če komunalni nadzornik pri opravljanju nadzora ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozoriti na kršitev predpisa
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora
– dati nalog za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti
– izreči globo
– načrtovati nadzor in preventivno akcijo
– voditi evidenco in pripraviti poročilo
– obvestiti pristojen organ, če meni, da je potreben ukrep, za katerega sam ni pristojen
– opraviti drugo dejanje in strokovno nalogo, za katero je pooblaščen.«
11. člen
V šestnajstem členu se v prvem odstavku v tretji vrstici za besedo »postopku« doda besedilo: »preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku«.
12. člen
V sedemnajstem členu se besedilo tretje alinee prvega odstavka: »izreči mandatno kazen na kraju samem« nadomesti z besedilom: »izreči globo«.
13. člen
Črta se besedilo: »IV. KAZENSKE DOLOČBE«.
Besedilo osemnajstega člena se v celoti črta.
14. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-5/2003
Trebnje, dne 6. junija 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

AAA Zlata odličnost