Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

702. Uredba o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav
703. Uredba o kategorizaciji državnih cest
704. Uredba o uporabi javnih sredstev za gradnjo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij, gradnjo mobilnih omrežij 5G, gradnjo zalednih omrežij in za spodbujanje povezljivosti
705. Uredba o spremembi Uredbe o upravnem poslovanju
706. Uredba o spremembi Uredbe o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2024

Sklepi

707. Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2023

MINISTRSTVA

708. Pravilnik o evidenci o analizah voluminozne krme za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja
709. Pravilnik o zbirki podatkov o emisijah in odvzemih toplogrednih plinov v kmetijstvu in spremljanju stanja kmetijskih tal ter podatkov emisij toplogrednih plinov, amonijaka in drugih onesnaževal zraka v kmetijstvu
710. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidenci krajinskih značilnosti za pogojenost in ukrepe kmetijske politike
711. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
712. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve

USTAVNO SODIŠČE

713. Sklep o zavrženju pobude

SODNI SVET

714. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

715. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 3011 – Ljubljana Šiška 4
716. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 4009 – Ljubljana Bežigrad 2
717. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 7009 – Maribor 5
718. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 5005 – Žalec 2
719. Sklep o popravi

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

720. Odločba o spremembi označbe naravne mineralne vode Costella

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

721. Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

OBČINE

Bovec

722. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2024
723. Sklep o soglasju k oddaji nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem
724. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec območja plačljivih parkirnih mest

Cerkno

725. Sklep o začetku postopka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno
726. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
727. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
728. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobje

729. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2024

Dol pri Ljubljani

730. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 – 1. rebalans
731. Sklep o potrditvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 (dopolnitev)

Gorenja vas-Poljane

732. Sklep o začetku postopka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane

Idrija

733. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Idrija
734. Pravilnik o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Idrija
735. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Idrija
736. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kuzma

737. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi

Litija

738. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2024

Miren-Kostanjevica

760. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2024, Rebalans št. 1

Sevnica

761. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za izkoriščanje mineralne surovine s sanacijo in predelavo gradbenih odpadkov Kaplja vas
762. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Krmelj II (OPPN 40-04)
763. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

739. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sežana
740. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju zobozdravstva za odrasle
741. Sklep o določitvi višine turistične takse v Občini Sežana

Slovenj Gradec

742. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in prodaji nepremičnin: (št. 9.2)
743. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in menjavi nepremičnin: (št. 9.3)

Šempeter-Vrtojba

744. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 3396/6, 3396/7 in 3425/5, vse k. o. 2316 Vrtojba

Škocjan

745. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Dolenjska

Tolmin

746. Odlok o pogojih za organizacijo in izvedbo festivalov ob sotočju do leta 2027
747. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Tolmin
748. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju Občine Tolmin
749. Pravilnik o ureditvi plovbnega območja in vstopno izstopnih mest, o izvedbi sistema nakupa dovolilnic ter o izvedbi nadzora na plovbnem območju na reki Soči na območju Občine Tolmin
750. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za programe veteranskih organizacij v Občini Tolmin

Zagorje ob Savi

751. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje
752. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
753. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 3627 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1157 na območju Občine Zagorje ob Savi
754. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 3491 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/809 na območju Občine Zagorje ob Savi
755. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 3872 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/820 na območju Občine Zagorje ob Savi
756. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 3631 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1073 na območju Občine Zagorje ob Savi

Žalec

757. Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
758. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
759. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti