Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

Št. 330-1/2024 Ob-1807/24, Stran 682
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi:
– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 32/15, 84/15, 3/17, 4/17 – popr., 30/19 in 61/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23), (v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu);
– Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2023/2391 z dne 4. oktobra 2023 o spremembi uredb (EU) št. 717/2014, (EU) št. 1407/2013, (EU) št. 1408/2013 in (EU) št. 360/2012 glede pomoči de minimis za predelavo in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter Uredbe (EU) št. 717/2014 glede skupnega zneska pomoči de minimis, dodeljene enemu podjetju, obdobja njene uporabe in drugih zadev (UL L št. 2023/2391 z dne 5. 10. 2023; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU), objavlja
javni razpis 
za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2024 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2024 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.
Razpisana sredstva:
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 64.800 eurov. 
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Program podpor za prestrukturiranje kmetijstva na ministrstvu za leto 2024, NRP 2330-21-5108 nepredvidljivi dogodki v kmetijstvu 2023–2027
Vrsta javnega razpisa:
Odprti.
Začetek vlaganja vlog in zaključek javnega razpisa:
Vlaganje vlog na javni razpis se začne peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
Informacije o javnem razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija) 
Elektronska pošta: aktrp@gov.si 
tel. 01/580-77-92 
Uradne ure: 
ponedeljek od 8.30 do 12. ure, 
sreda 8.30 do 12. ure in od 13. do 15. ure, 
petek od 8.30 do 12. ure. 
2. Predmet javnega razpisa
2.1. Predmet podpore javnega razpisa je v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.
2.2. Za škodni dogodek iz prejšnje točke se v skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe šteje:
– smrt,
– l. ali ll. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmetije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali
– večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s predpisom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.
3. Vlagatelj in upravičenec
3.1. Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom.
3.2. Upravičenec do sredstev je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu in ki izpolnjuje pogoje iz 4. poglavja tega javnega razpisa.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Pogoji za pridobitev sredstev morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
4.2. Vlagatelj izpolni in vloži vlogo v elektronski obliki v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Priloge se predložijo v informacijski sistem v obliki skenograma.
4.3. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev.
4.4. V skladu z 10. členom Uredbe mora vlagatelj za pridobitev sredstev iz tega javnega razpisa izpolnjevati naslednje pogoje:
– oddati mora zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v letu 2024. Če v letu 2024 zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta oziroma iz leta 2023;
– škodni dogodek je prizadel nosilca ali člana kmetije, ki je ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Kot član kmetije se šteje član kmetije v skladu s četrtim odstavkom 5. člena Zakona o kmetijstvu. V primeru smrti in invalidnosti mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti na dan smrti oziroma na datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti. V primeru začasne nezmožnosti za delo pa mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti celotno obdobje, za katero uveljavlja finančno pomoč iz naslova tega javnega razpisa;
– škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. Dan škodnega dogodka je v primeru smrti datum smrti, v primeru invalidnosti datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti, v primeru nezmožnosti za delo pa datum zadnje začasne nezmožnosti za delo, ki je razviden iz izreka odločbe o začasni nezmožnosti za delo;
– dohodek nosilca ali člana kmetije, ki ga je prizadel škodni dogodek, ni presegal višine minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo, pri čemer se upošteva dohodek iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine. Če oškodovanec ni zavezanec za plačilo dohodnine (oškodovancu ni bila izdana odločba o dohodnini), se upošteva potrdilo o dohodku, ki ga izda Finančna uprava Republike Slovenije.
5. Finančne določbe
5.1. V skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo upravičencu kot finančna pomoč v obliki nepovratnih sredstev. Osnova za izplačilo sta razdelilnik iz točke 5.2. tega poglavja in višina nepovratnih sredstev na uro iz točke 5.3. tega poglavja.
5.2. V skladu z drugim odstavkom 11. člena Uredbe znaša višina nepovratnih sredstev za primer smrti ali ugotovljene kategorije invalidnosti:
– 3.000 eurov: smrt;
– 3.000 eurov: l. kategorija invalidnosti;
– 2.200 eurov: ll. kategorija invalidnosti.
5.3. V skladu s tretjim odstavkom 11. člena Uredbe znaša v primeru ugotovljene nezmožnosti za delo višina nepovratnih sredstev 0,40 eura na uro, za število priznanih ur nezmožnosti za delo in obdobje, določenih v zdravniških potrdilih o upravičeni zadržanosti od dela in odločbah o ugotovitvi začasne nezmožnosti za delo.
5.4. V skladu s četrtim odstavkom 11. člena Uredbe se nepovratna sredstva lahko dodelijo le za neprekinjeno obdobje ugotovljene nezmožnosti za delo, ki mora trajati od najmanj šest do najdlje dvanajst mesecev (šteto od nastanka škodnega dogodka), pri čemer mora število priznanih ur nezmožnosti za delo v tem obdobju znašati najmanj 1.460 ur. V primeru priznane začasne nezmožnosti za delo se prizna največ osem ur dnevne nezmožnosti za delo.
5.5. V skladu s šestim odstavkom 11. člena Uredbe se v število priznanih ur nezmožnosti za delo iz točke 5.3. tega poglavja vštevajo vsi dnevi priznanega obdobja.
5.6. V skladu z drugim odstavkom 1. člena Uredbe se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo 1408/2013/EU.
5.7. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo na transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.
5.8. V skladu s prvim odstavkom 12. člena Uredbe se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo z odprtim javnim razpisom.
6. Omejitev sredstev
6.1. V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe lahko vlagatelji pridobijo sredstva za isti namen samo iz enega ukrepa po Uredbi.
6.2. V skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe se sredstva ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev iz tega javnega razpisa, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
6.3. V skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe se sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa iz tega javnega razpisa zunaj Republike Slovenije.
6.4. V skladu s petim odstavkom 11. člena Uredbe lahko isti upravičenec pridobi podporo po ukrepu iz tega javnega razpisa le enkrat v treh letih od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
6.5. V skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe se poleg pomoči de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.
6.6. V skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1408/2013/EU, ne sme presegati 25.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka 11. člena Uredbe se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobreno pomočjo enotnemu podjetju za ukrepe po Uredbi presežena omejitev iz te točke.
6.7. V skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ne sme presegati nacionalne omejitve iz Priloge Uredbe 1408/2013/EU.
6.8. V skladu s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe se, če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredba Komisije (EU) 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 2023/2831 z dne 15. 12. 2023; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2023/2831/EU), se pomoč de minimis, dodeljena v skladu s to uredbo, lahko združuje s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim, ki spadajo na področje uporabe Uredbe 2023/2831/EU, do zgornje meje, določene v Uredbi 2023/2831/EU, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 2023/2831/EU.
6.9. V skladu s petim odstavkom 4. člena Uredbe se, če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejavno v primarni proizvodnji ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena v skladu s to uredbo, lahko združuje s pomočjo de minimis, dodeljeno primarni proizvodnji ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi 717/2014/EU št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2023/2391 z dne 4. oktobra 2023 o spremembi uredb (EU) št. 717/2014, (EU) št. 1407/2013, (EU) št. 1408/2013 in (EU) št. 360/2012 glede pomoči de minimis za predelavo in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter Uredbe (EU) št. 717/2014 glede skupnega zneska pomoči de minimis, dodeljene enemu podjetju, obdobja njene uporabe in drugih zadev (UL L št. 2023/2391 z dne 5. 10. 2023; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
7. Preverba pred odobritvijo pomoči in poročanje
7.1. V skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe mora agencija še pred odobritvijo pomoči preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, za de minimis v gospodarskem sektorju, pa v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na ministrstvu, pristojnem za finance.
7.2. V skladu z drugim odstavkom 17. člena Uredbe mora agencija za upravičence, ki so enotno podjetje, predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega 25.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
7.3. Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz podtočk a) do d) te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
7.4. V skladu s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe mora agencija v roku 15 dni po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poročati ministrstvu o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ga ministrstvo objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8. Rok in način prijave
8.1. V skladu s tretjim odstavkom 12. člena Uredbe, se vloge na javni razpis začnejo vlagati peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloge se lahko vlagajo do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8.2. V skladu s četrtim in šestim odstavkom 13. člena Uredbe se vloga na javni razpis izpolni in vloži v informacijski sistem agencije, ki se nahaja na vstopnem spletnem mestu na naslovu https://e-kmetija.gov.si, v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo v informacijski sistem v obliki skenograma.
8.3. V skladu s petim odstavkom 13. člena Uredbe vlogo na javni razpis vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev izpolni in vloži na agencijo v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom.
8.4. Če vlogo na javni razpis vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se v skladu s sedmim odstavkom 13. člena Uredbe pred elektronsko vložitvijo vloge, registrira pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije. S podpisom na vlogi vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev potrdi pravilnost vnosa podatkov. Podrobna navodila o prijavi v informacijski sistem in izpolnjevanju vloge v njem ter vlaganju vloge se objavijo na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
9. Obravnava in postopek odobritve vlog
9.1. Odpiranje in obravnavo vlog, ter odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis ureja deveti in deseti odstavek 13. člena Uredbe.
9.2. V skladu s enajstim odstavkom 13. člena Uredbe, se vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj mora v osmih dneh od vročitve obvestila poslati na agencijo izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja.
9.3. V skladu s 14. členom Uredbe, o izpolnjevanju pogojev tega javnega razpisa odloči agencija z odločbo o pravici do sredstev. V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 1408/2013/EU.
10. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2) so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala agencija, objavljene na spletni strani agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti