Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

Št. 013-1/2023-31879/98 Ob-1783/24, Stran 724
Svet Centra za socialno delo Primorsko-Notranjska na podlagi 43. in 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 27. člena Statuta Centra za socialno delo Primorsko-Notranjska ter sklepa Sveta Centra za socialno delo Primorsko-Notranjska z dne 28. 2. 2024, razpisuje prosto delovno mesto
direktorice/direktorja 
Centra za socialno delo Primorsko-Notranjska 
Za direktorico/direktorja Centra za socialno delo je lahko imenovana kandidatka/kandidat, ki poleg splošnih pogojev določenih z Zakonom o socialnem varstvu, izpolnjuje še pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 – popr., 13/93, 42/94 – odl. US, 1/99 – ZNIDC, 41/99, 54/00 – ZUOPP, 36/00 – ZPDZC, 26/01, 6/02, 110/02 – ZIRD, 5/03, 2/04, 7/04 – popr., 3/04, 6/05, 69/05 – odl. US, 9/06, 21/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 5/07, 105/06, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A, 46/19, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 17/22, 163/22 – ZDOsk-A, 18/23 – ZDU-1O, 25/23, 82/23, 84/23 – ZDOsk-1, 95/23 – ZIUOPZP, 117/23 – ZIUOPZP-A, 15/24) ter 25. členu Statuta CSD Primorsko-Notranjska:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, določeno v 69. členu Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit v skladu z Zakonom o socialnem varstvu ali da ima končano višjo strokovno izobrazbo določeno v 69. členu Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom o socialnem varstvu ter
– da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz druge alineje je lahko za direktorja/direktorico imenovana kandidatka ali kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice. Če tega programa ne opravi v roku, mu/ji mandat na podlagi zakona preneha.
Mandat direktorice/direktorja CSD Primorsko-Notranjska traja 5 let. Z imenovanjem direktorice/direktorja bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek opis poklicne kariere z morebitnimi referencami kandidati, kandidatke pošljejo na naslov Svet zavoda Centra za socialno delo Primorsko-Notranjska, Novi trg 6, Postojna 6230 z oznako »ne odpiraj-razpis za direktorico/direktorja CSD Primorsko-Notranjska«, v roku 15 dni od dneva objave razpisa.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Svet centra za socialno delo Primorsko-Notranjska ne bo obravnaval.
Kandidatke/kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Primorsko-Notranjska 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti