Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

Št. 303-2-0/2022/48 Ob-1835/24, Stran 679
Sprememba 
javnega razpisa »Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025« 
V Javnem razpisu Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025 (Uradni list RS, št. 106, Ob-2819/22) se:
1. Pravne podlage se spremenijo tako, da se za zadnjo alinejo namesto ».« doda »,« in se dodajo alineje, ki se glasijo:
»– Sheme de minimis pomoči »Program ukrepov MGTŠ za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024–2030 – de minimis (št. priglasitve: M001-2632616-2024, datum potrditve sheme: 6. 3. 2024; trajanje sheme: do 31. 12. 2030),
– Uredbe Komisije (EU) 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 2023/2831, z dne 15. 12. 2023; v nadaljevanju: Uredba Komisije (EU) št. 2023/2831),
– Programa ukrepov Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024–2030 z dne 8. 3. 2024.«
2. Točka 6.2. Posebni pogoji za Fazo A se spremeni tako, da se v opombi št. 13 besedilo spremeni tako, da se po novem glasi:
»Omejitev višine pomoči je podrobneje opredeljena v točki 10.3. javnega razpisa.«
3. Točka 6.3. Posebni pogoji za Fazo B se spremeni tako, da se v opombi št. 16 besedilo spremeni tako, da se po novem glasi:
»Omejitev višine pomoči je podrobneje opredeljena v točki 10.3. javnega razpisa.«
4. Besedilo prvega odstavka točke 10.1. Sofinanciranje aktivnosti v okviru Faze A (za Sklop I in Sklop II) spremeni tako, da se po novem glasi:
»Izvedba aktivnosti v okviru FAZE A bo v celoti potekala na osnovi priglašene sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015, 14. 5. 2015, čistopis 9. 5. 2016 (I), sprememba 10. 11. 2020 (II); trajanje sheme: do 31. 12. 2023) ali sheme de minimis pomoči »Program ukrepov MGTŠ za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024–2030 – de minimis« (št. priglasitve: M001-2632616-2024, datum potrditve sheme: 6. 3. 2024; trajanje sheme: do 31. 12. 2030) (v nadaljevanju: shema de minimis).«
5. Točka 10.1. Sofinanciranje aktivnosti v okviru Faze A (za Sklop I in Sklop II) spremeni tako, da se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Shema de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« velja za projekte, za katere se dodeli pomoč do 31. 12. 2023. Shema de minimis pomoči »Program ukrepov MGTŠ za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024–2030 – de minimis« velja za projekte, za katere se dodeli pomoč po 6. 3. 2023.«
6. Točka 10.3. Določila v zvezi s shemo de minimis se spremeni tako, da se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se po novem glasi:
»V zvezi s pomočjo de minimis velja omejitev višine pomoči, in sicer:
– za vloge, ki so prispele na agencijo do vključno 22. 3. 2024, skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh poslovnih let (leto odobritve zaprošene pomoči po tem javnem razpisu se upošteva v to obdobje). Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR za enotna podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora;
– za vloge prispete na agencijo od 23. 3. 2024 dalje, skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 300.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh let, ne glede na obliko ali namen pomoči.«
Skladno z navedenimi spremembami se spremeni tudi besedilo Razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletni strani https://www.spiritslovenia.si/razpis/391.
SPIRIT Slovenija, javna agencija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti