Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

747. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Tolmin, stran 1830.

  
Na podlagi 17. in 18. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 13. seji dne 12. marca 2024 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Tolmin 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo, višina in oprostitve plačila turistične in promocijske takse, postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse, poročanja o gostu in njegovi nastanitvi ter vodenja evidence turistične in promocijske takse v Občini Tolmin, in nadzor nad izvrševanjem določb tega odloka.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen 
Posamezni izrazi imajo po tem odloku naslednji pomen:
1. »Turistična taksa« je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju Občine Tolmin in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej.
2. »Promocijska taksa« je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije.
3. »Nastanitveni obrat« je hotel, motel, penzion, prenočišče, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, planinski in drugi domovi, kamp, prostori za goste pri sobodajalcu in na turistični kmetiji z nastanitvijo ter vsak drug objekt za nastanitev gostov.
4. »Izvajalec nastanitvene dejavnosti« je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, samostojni podjetnik posameznik, sobodajalec ali kmet, ki sprejema goste na prenočevanje v nastanitvenem obratu iz prejšnje točke.
3. člen 
Za izvajanje tega odloka je pristojen organ občinske uprave, ki opravlja naloge s področja gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, VIŠINA IN OPROSTITVE PLAČILA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
4. člen 
Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu na območju Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: gost).
5. člen 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,60 eura.
(2) Promocijska taksa se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse. Promocijska taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 0,40 eura.
(3) Skupni znesek turistične takse iz prvega odstavka tega člena in promocijske takse iz prejšnjega odstavka za prenočitev na osebo na dan znaša 2,00 eura.
6. člen 
(1) Plačila turistične in promocijske takse so oproščeni:
1. otroci do sedmega leta starosti;
2. osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije;
3. otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
4. učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa;
5. osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu;
6. osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč;
7. pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti;
8. osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni;
9. tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse;
10. osebe, ki prenočujejo na prireditvenem prostoru festivala, za katerega je po odloku, ki ureja organizacijo in izvedbo festivalov ob sotočju rek Soče in Tolminke, s strani organizatorja festivala Občini Tolmin poravnana z odločbo odmerjena festivalska taksa.
(2) Turistično takso v višini 50 odstotkov in promocijsko takso v višini 50 odstotkov plačujejo:
1. osebe od 7. do 18. leta starosti;
2. osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).
7. člen 
(1) Status vzgojno-izobraževalne ustanove, navedene v četrti točki prvega odstavka prejšnjega člena, izvajalec nastanitvene dejavnosti preveri z vpogledom v evidenco vzgojno-izobraževalnih zavodov ali v evidenco visokošolskih zavodov, ki ju vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje.
(2) Status društva, ki deluje v javnem interesu, navedenega v peti točki prvega odstavka prejšnjega člena, izvajalec nastanitvene dejavnosti preveri z vpogledom v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu, ki jo vodi organizacija, pristojna za javnopravne evidence in storitve, ali na podlagi predložitve fotokopije veljavne odločbe, s katero je društvu podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu.
(3) Kot nastanitveni obrat, vključen v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč, naveden v drugi točki drugega odstavka prejšnjega člena, šteje nastanitveni obrat, katerega članstvo vodi organizacija, ki je nacionalni zastopnik Slovenije v mednarodni mreži mladinskih prenočišč (IYHF).
III. POBIRANJE IN ODVAJANJE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
8. člen 
(1) Izvajalec nastanitvene dejavnosti, ki sprejema goste na prenočevanje, pobira turistično takso v imenu in za račun Občine Tolmin in promocijsko takso v imenu in za račun javne agencije, ki jo za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije skladno s predpisom, ki ureja spodbujanje razvoja turizma, ustanovi Republika Slovenija, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(2) Izvajalec nastanitvene dejavnosti pobira in odvaja turistično in promocijsko takso tudi v primeru, če plačila storitev za prenočevanje ne zaračunava.
9. člen 
(1) Izvajalec nastanitvene dejavnosti pobrano turistično in promocijsko takso do 25. v mesecu za pretekli mesec odvede na poseben račun Občine Tolmin.
(2) Občina Tolmin prejeto promocijsko takso v osmih dneh po izteku roka, določenega v prejšnjem odstavku, odvede na poseben račun javne agencije iz prvega odstavka prejšnjega člena.
IV. POROČANJE O GOSTU IN NJEGOVI NASTANITVI 
10. člen 
(1) Izvajalec nastanitvene dejavnosti pred začetkom izvajanja nastanitvene dejavnosti nastanitveni obrat skladno s predpisom, ki ureja gostinsko dejavnost, vpiše v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi organizacija, pristojna za javnopravne evidence in storitve.
(2) Izvajalec nastanitvene dejavnosti, skladno s predpisom, ki ureja prijavo prebivališča, podatke o gostu in njegovi nastanitvi vodi v knjigi gostov ter jih preko spletne aplikacije za poročanje podatkov iz knjige gostov poroča Občini Tolmin.
V. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
11. člen 
(1) Izvajalec nastanitvene dejavnosti vodi evidenco turistične in promocijske takse, ki poleg podatkov iz knjige gostov obsega naslednje podatke:
1. skupno število prenočitev posameznega gosta,
2. skupni znesek pobrane turistične takse za posameznega gosta,
3. skupni znesek pobrane promocijske takse za posameznega gosta,
4. razlog in višina oprostitve iz 6. člena tega odloka, če je gost oproščen plačila turistične in promocijske takse.
(2) Podatki v evidenci turistične in promocijske takse morajo biti za posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(3) Evidenco turistične in promocijske takse izvajalec nastanitvene dejavnosti vodi in jo hrani v fizični ali v elektronski obliki.
(4) Podatki v evidenci turistične in promocijske takse se za posameznega gosta hranijo enako časovno obdobje kot se, skladno s predpisom, ki ureja prijavo prebivališča, hranijo podatki v knjigi gostov.
VI. NADZOR 
12. člen 
(1) Nadzor nad izvrševanjem določb tega odloka izvaja pristojni medobčinski inšpekcijski organ.
(2) Glede položaja, pravic, dolžnosti in pooblastil inšpektorjev, postopka inšpekcijskega nadzora, inšpekcijskih ukrepov in drugih vprašanj, povezanih z inšpekcijskim nadzorom, se uporablja predpis, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(3) Če pristojni medobčinski inšpekcijski organ v okviru inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršene določbe tega odloka, ima pravico in dolžnost odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, določene s predpisom iz prejšnjega odstavka.
VII. PREHODNA DOLOČBA 
13. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični, promocijski in festivalski taksi v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 50/18 in 54/23).
VIII. KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2024
Tolmin, dne 13. marca 2024
Župan 
Občine Tolmin 
Alen Červ 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti