Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

Št. 0301-1/2024-SRRS-2 Ob-1834/24, Stran 702
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: SRRS) objavlja
javni razpis 
za finančni produkt – LOKALNO KOMUNALNA PODJETJA 
1. Predmet finančnega produkta: finančni produkt LOKALNO KOMUNALNA PODJETJA omogoča sofinanciranje projektov za izvajanje dejavnosti javnih gospodarskih služb na področju zagotavljanja javnih dobrin v okviru delovanja javnih služb na območju Republike Slovenije.
2. Namen in cilj finančnega produkta
Namen finančnega produkta LOKALNO KOMUNALNA PODJETJA je sofinanciranje projektov na področju izvajanja dejavnosti javnih gospodarskih služb, kot npr. komunalnih storitev, področju urejanja voda in varovanja okolja, vzdrževanja cest ipd. na območju Republike Slovenije.
Cilji finančnega produkta je izboljšanje komunalne, okoljske idr. javne infrastrukture na področju izvajanja dejavnosti gospodarskih javnih služb.
Pri izvajanju finančnega produkta SRRS daje prednost vlagateljem s projekti, ki imajo pozitiven vpliv na blaženje podnebnih sprememb ter zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov.
3. Višina in vir sredstev
Skupni znesek: 5.000.000 € posojil.
Vir sredstev: SRRS.
4. Upravičeni vlagatelji in projekti
A. Pogoji za vlagatelja
1. Vlagatelj je lahko organiziran kot:
a) javno podjetje, v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah.
2. Vlagatelj mora biti vpisan v ustrezen register (sodni oziroma poslovni) pred 1. 1. 2022.
3. je Mikro, Malo, Srednje ali Veliko podjetje.
a) Za opredelitev velikosti se uporabljajo določbe iz Priloge I k Uredbi za skupinske izjeme, kot je opredeljena v 9. poglavju tega razpisa. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
4. Vlagatelj, ki je pravna oseba, mora imeti dejavnost, ki je v skladu z namenom podpore, registrirano na ozemlju Republike Slovenije.
5. Vlagatelj mora z dnem oddaje vloge imeti na upravičenem območju registrirano dejavnost na sedežu podjetja ali poslovni enoti oziroma podružnici.
6. Minimalna kreditna sposobnost (ob oddaji vloge):
a) pravna oseba mora imeti bonitetno oceno iz aplikacije Ebonitete.si najmanj 5,00.
7. Potrebna dokazila za izračun kreditne sposobnosti:
a) bonitetna ocena, ki ni starejša od enega meseca od datuma oddaje vloge, s strani Ebonitete.si, v kolikor ta ni razvidna iz aplikacije Ebonitete.si oziroma v kolikor je izdelana na podlagi potrjenih oddanih letnih poročil AJPES-u za preteklo poslovno leto, ki še niso javno objavljeni oziroma upoštevani pri izračunu bonitetne ocene s strani Ebonitete.si. Vlagatelj v slednjem primeru predloži dokazilo o oddaji letnih poročil ter izjavo, da jih vlagatelj ne bo spreminjal, v kolikor ti še niso bili uradno objavljeni.
b) izpis SISBIZ, ki ni starejši od enega meseca od datuma oddaje vloge. Iz izpiska SISBIZ-a mora biti tudi razvidno, da vlagatelj nima restrukturirane ali nedonosne izpostavljenosti (zamude nad 90 dni in/ali majhna verjetnost plačila), sicer vlagatelj ni upravičen do sredstev, razen v kolikor SRRS presodi, da je kreditno tveganje obvladljivo.
8. Pri obravnavi vloge vlagatelja, se izhaja iz zadnjih uradno objavljenih finančnih izkazov, ki so objavljeni na Ebonitete.si. V kolikor finančni izkazi niso razvidni iz Ebonitete.si, jih mora vlagatelj priložiti k vlogi. K vlogi je potrebno priložiti tudi finančne izkaze za poslovanje v tekočem koledarskem letu za mesece pred oddajo vloge, podpisane s strani vlagatelja.
9. Vlagatelj mora izpolnjevati sledeče pogoje:
a) Ne sme imeti do SRRS kakršnih koli neporavnanih zapadlih obveznosti z zamudo več kot 30 dni.
b) V kolikor je že prejemnik sredstev SRRS, vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti odstopil od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni upravičen do spodbude.
c) Skupna višina zadolženosti vlagatelja in z njim povezanih oseb do SRRS ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja SRRS, ki znaša 162.700.446,76 € na dan 31. 12. 2023.
d) Ne sme biti dolžnik iz naslova evropskih in slovenskih javnih sredstev.
e) Na dan oddaje vloge ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50,00 € ali več).
f) V kolikor je vlagatelj pravni subjekt in je zavezanec za oddajo obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja, mora imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 12 mesecev pred dnevom oddaje vloge. V ta namen SRRS po uradni dolžnosti s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno potrdilo, na osnovi pooblastila vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja.
g) Ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, postopku finančnega prestrukturiranja, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njihovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr., 196/21 – odl. US, 157/22 – odl. US, 35/23 – odl. US in 57/23 – odl. US).
h) Ne sme biti domnevno insolventen glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
i) Ne sme biti v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter 18. točka 2. člena Uredbe za skupinske izjeme, kot je opredeljena v 9. poglavju tega razpisa. Hkrati vlagatelj ne sme biti v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma je to pomoč prejel ali je v postopku prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje neuspešno zaključil. O izpolnjevanju navedenega pogoja se mora vlagatelj izreči v izjavi. To ne velja, če gre mikro, malo ali srednje veliko podjetje, ki posluje manj kot 3 leta.
B. Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in tehnično izvedljiv ter zasnovan in izveden v skladu z veljavnimi predpisi.
2. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
3. Finančna konstrukcija projekta mora biti ob oddaji vloge zaprta. V ta namen je potrebno priložiti ustrezna dokazila, ki dokazujejo zagotovitev drugih virov v finančni konstrukciji.
4. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat.
5. Začetek projekta je lahko od 1. 1. 2023 naprej.
6. Skrajni rok zaključka projekta je do 31. 12. 2027. Projekt je zaključen, ko so financirani upravičeni stroški vključeni v proces ali storitev in so izkazani cilji projekta.
7. Posojilojemalec mora opravljati dejavnosti, ki je predmet projekta, ter ohraniti vlaganja s projektom upravičenem območju projekta in v lasti posojilojemalca vsaj tri oziroma pet let po zaključku projekta, glede na velikost podjetja.
8. Če gre za projekt v ureditev oziroma za gradnjoobjekta, mora vlagatelj predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je tako predpisano z gradbenim zakonom oziroma predložiti izjavo, da to ni potrebno.
9. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta, kar mora priložiti ob oddaji vloge.
10. Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati, da je nakup dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti več kot 25,00 % povezana (lastniško, upravljavsko ali »glasovalno«) z vlagateljem. Za povezano osebo z vlagateljem se štejejo sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda in tudi lastniki pravne osebe ter s.p., če je z vlagateljem sorodstveno povezana (do vključno tretjega dednega reda).
11. Projekt se mora izvesti v skladu z načelom »da se ne škoduje bistveno« (ang. do no significant harm) okoljskim ciljem Evropske unije iz 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb in spremembi Uredbe (EU) 2019/2088.
C. Pogoji za upravičene dejavnosti in stroške projekta
1. Upravičeno območje projektov
Celotno območje Republike Slovenije
2. Upravičene dejavnosti projekta
Vse dejavnosti po SKD, razen 
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, 
– 02 Gozdarstvo, 
– 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov, 
– 05 Pridobivanje premoga, 
– 06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina, 
– 07 Pridobivanje rud, 
– 08 Pridobivanje rudnin in kamnin, 
– 09 Storitve za rudarstvo, 
– 10.2 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev, 
– 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov, 
– 19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov, 
– 20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 
– 24 Proizvodnja kovin, 
– 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil, 
– 46.38 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci, 
– 47.23 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci, 
– 49 Kopenski promet; cevovodni transport, 
– 50 Vodni promet, 
– 51 Zračni promet, 
– 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti, 
– 53 Poštna in kurirska dejavnost, 
– 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, 
– 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti, 
– 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve, 
– 68 Poslovanje z nepremičninami, 
– 84.1 Dejavnost državne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti, 
– 84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost, 
– 94 Dejavnost članskih organizacij, 
– 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, 
– 98 Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo, 
– 99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
3. Upravičeni stroški projekta 
Sofinanciranje projekta je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV. 
Upravičeni stroški projekta za izvajanje dejavnosti javne gospodarske službe so lahko: 
– Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine), in sicer: 
– Nakup/gradnja/adaptacija zgradb s pripadajočimi zemljišči. 
– Opredmetena osnovna sredstva (proizvajalne naprave in stroji), in sicer: 
– nova oprema, 
– novi delovni stroji, 
– nova prevozna sredstva (kot npr. smetarska vozila, vozila za pluženje snega). 
– Neopredmetena sredstva, in sicer: 
– programska oprema, 
– nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja. 
Minimalna višina upravičenih stroškov projekta je 50.000 €. 
Podrobnejša navodila o stroških projektov, ki so lahko financirana s sredstvi tega finančnega produkta, so zapisana v Pravilniku o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si.
4. Državne pomoči
Shema »de minimis« za gospodarstvo, kot je opredeljena v 9. poglavju tega razpisa
5. Poročanje o realizaciji projekta
Vlagatelj poroča v roku 3 mesecev po zaključku projekta oziroma v skladu z določili Pravilnika o poročanju ob zaključku projekta. 
Poročilo vključuje tudi poročilo o doseženih ciljih, ki so bili določeni v odločbi in nato v posojilni pogodbi.
D. Cilji projekta
Cilji projekta so lahko:
Ukrep oziroma cilj
Kazalnik
Izvajanje dejavnosti javnih gospodarskih služb – splošno
Znižanje obratovalnih in vzdrževalnih stroškov (€) 
Znižanje letne porabe goriva za izvajanje dejavnosti (l) 
Količina zbranih odpadkov (t)
Izvajanje dejavnosti javnih gospodarskih služb – projekti blaženja/prilagajanja podnebnim spremembam
Znižanje emisij toplogrednih plinov (ton CO2ekv) 
Zmanjšanje porabe energije (kWh) 
Povečanje deleža OVE v skupni rabi energije (%) 
Povečanje deleža OVE ob proizvodnji toplote (%) 
Povečanje letne količine čiščene odpadne vode (m3) 
Povečanje kapacitet čistilne naprave (v populacijskih enotah) 
Dvig stopnje recikliranja vseh vrst odpadkov (brez mineralnih odpadkov) (%)
Vlagatelj izbere cilj glede na prijavljeni projekt in ga utemelji v aplikaciji e-Rsklad. V primeru sklenitve posojilne pogodbe bo SRRS preverjal realizacijo izbranega cilja oziroma ciljev.
5. Posojilni pogoji
1. Višina posojila
od 50.000 € do 1.700.000 €. 
Vlagatelj mora zaprošena sredstva zaokrožiti na celo število navzdol. 
2. Obrestna mera
Obrestna mera je 
– fiksna od 1,86 % letno do največ 3,12 % letno in je odvisna od Skladove ocene ali 
– spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,57 % letno do največ 1,47 % letno, ki je odvisen od Skladove ocene. 
Končna višina fiksne obrestne mere oziroma pribitka pri spremenljivi obrestni meri je odvisna od Skladove ocene vlagatelja in projekta ter ročnosti vračila posojila. 
V kolikor SRRS zaradi pravil o državni pomoči upravičencu posojila ne more posredovati po razpisani obrestni meri, se višina obrestne mere zviša za največ toliko, kolikor je nujno potrebno, oziroma v primeru dodeljenega posojila izven pravil državnih pomoči, mora biti obrestna mera pri posojilu višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči.
3. Doba vračanja 
Skupna doba vračanja posojila je minimalno 60 in maksimalno 240 mesecev od datuma podpisa pogodbe ter ne sme presegati ekonomske dobe projekta. 
Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo odpove moratoriju in skrajša skupno dobo vračanja, vendar le-ta ne more znašati manj kot 60 mesecev.
4. Moratorij na odplačilo glavnice
Največ 6 mesecev po zaključku projekta
5. Odplačevanje obrokov glavnice
Mesečno. Prvi obrok zapade v mesecu po zaključku moratorija.
6. Odplačevanje obresti
Mesečno
7. Zavarovanje posojila
– je z 10 bianco podpisanimi menicami z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menic. 
SRRS bo tekom obravnave vloge preveril tudi vlagateljeve sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do SRRS. V kolikor bo SRRS pri pregledu ugotovil, da vlagateljeva zmožnost izpolnjevanja obvez do SRRS ni zadovoljiva, bo SRRS vlagatelja pozval k predložitvi predloga za dodatno zavarovanje posojila. 
Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Katalogu zavarovanj spodbud Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 28. 2. 2024, ki je objavljen na spletni strani SRRS. 
O ustreznosti zavarovanja odloča izključno SRRS, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
8. Črpanje posojila
je najkasneje do 29. 2. 2028 ter hkrati največ 2 meseca po zaključku projekta. 
Črpanje posojila v času moratorija je lahko enkratno ali v več mesečnih tranšah, pri čemer mora biti skladno s Pravilnikom o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si, in se izvede na podlagi zahtevkov za črpanje, ki jih mora vlagatelj oddati najkasneje pet delovnih dni pred predvidenim črpanjem. Predvidena mesečna dinamika črpanj se opredeli v posojilni pogodbi. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša. 
Celotno črpanje posojila mora biti zaključeno pred zapadlostjo prvega obroka. 
Če vlagatelj ne bo v določenem roku oziroma pred iztekom roka za črpanje in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila oziroma se bo znesek posojila znižal na znesek že realiziranih črpanj.
9. Rok in oblika sklenitve posojilne pogodbe
Osnova za sklenitev pogodbe o financiranju projekta je odločba o odobritvi sredstev. 
Rok za sklenitev pogodbe je največ 60 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. 
Podpis posojilne pogodbe bo predvidoma potekal v digitalni obliki na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila. 
Pogodba mora biti v primeru zavarovanja posojila z menicami sklenjena v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti. V kolikor bo moral vlagatelj posojilo na zahtevo Sklada zavarovati z dodatno obliko zavarovanja, bo moral vlagatelj skleniti posojilno pogodbi v obliki, glede na zahtevano vrsto zavarovanja (npr. notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve). 
V kolikor vlagatelj potrebuje za sklenitev posojilne pogodbe soglasje k zadolževanju v skladu s predpisi za zadolževanje vlagatelja, mora pred sklepanjem pogodbe posredovati pridobljeno soglasje. 
Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
10. Nadomestila SRRS v zvezi z dodeljevanjem spodbud
so opredeljena v veljavnem Tarifnem pravilniku o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani SRRS.
6. Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del javnega razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, objavljena v Aplikaciji e-Rsklad, ki jih mora vlagatelj upoštevati.
Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja so:
– seznam prilog k vlogi,
– predloga za poslovno – finančno prilogo,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec posojilne pogodbe.
7. Vsebina in oddaja vloge
A. Vsebina vloge
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v €.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
3. V primeru dokazila v tujem jeziku je vlagatelj dolžan priložiti krajši prevod priloženega dokazila v slovenskem jeziku.
4. Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni del EPO, katero mora vlagatelj podpisano (elektronsko ali skenirano fizično podpisano) priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava vlagatelja,
– poslovno dokumentacijo:
– vsak vlagatelj mora predložiti Poslovno-finančno prilogo, izpolnjeno na predlogi, ki je sestavni del razpisne dokumentacije oziroma EPO, 
– za projekte v vrednosti nad 300.000 € (z DDV) lahko vlagatelj predloži tudi investicijsko dokumentacijo, izdelano v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), skupaj s sklepom o potrditvi dokumenta.
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji za finančni produkt ter so odvisne od prijavljenega projekta. V kolikor želi vlagatelj pri ocenjevanju vloge pridobiti dodatne točke, mora k vlogi priložiti priloge, ki so v razpisni dokumentaciji – seznam prilog opredeljene kot neobvezne.
B. Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, ki mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del EPO.
2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53 ali preko elektronske pošte info@srrs.si.
C. Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda na finančni produkt v obdobju odprtega razpisnega roka za finančni produkt, in sicer od 8. 4. 2024 do 17. 5. 2024 oziroma do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.
8. Obravnava vloge
A. Pogoji za pridobitev sredstev
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi oddajo vloge na javni razpis za finančni produkt, preko Aplikacije e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se posojilna pogodba ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu posojilne pogodbe, bo SRRS odstopil od posojilne pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti vsa dodeljena sredstva v skladu z določili posojilne pogodbe.
B. Merila za ocenjevanje
Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po merilih:
– regionalni vidik,
– trajnostni vidik,
– finančna ocena.
Za odobritev mora vloga doseči najmanj 30 točk. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
C. Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji SRRS, kot so opredeljeni v 9. poglavju javnega razpisa.
2. SRRS lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa za finančni produkt vodi Komisija za obravnavo vlog (v nadaljevanju: Komisija), ki jo z odločbo imenuje direktor SRRS. 
2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javnega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja SRRS k sodelovanju povabi Komisija. 
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik. 
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis za finančni produkt, obravnava Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge. 
2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 5. delovni dan po oddaji vloge. 
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo po vrstnem redu oddaje vloge, odpiranje poteka enkrat tedensko glede na datum dospelosti, do porabe sredstev. 
4. Odpiranje vlog ni javno. 
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vloge posreduje poziv za dopolnitev vloge. 
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge preko spletne aplikacije. 
3. Poziv za dopolnitev, posredovan preko spletne aplikacije, velja za vročenega, ko ga vlagatelj v spletni aplikaciji prevzame. Če vlagatelj poziva za dopolnitev v spletni aplikaciji ne prevzame, vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od datuma posredovanja poziva za dopolnitev. 
6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati preko aplikacije e-Rsklad ali izjemoma na elektronski naslov SRRS v roku 8 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. 
2. Ustrezno dopolnjene vloge se uvrstijo na seznam popolnih vlog na javni razpis za finančni produkt glede na čas oddaje dopolnitev. 
3. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže. 
7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede popolnosti vlog. 
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna. 
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne. 
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na čas uvrstitve na seznam popolnih vlog za finančni produkt. 
6. V primeru porabe sredstev in v kolikor bosta dve ali več vlog istočasno popolni/e, bo imela prednost tista vloga, ki bo dosegla več točk. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta. 
D. Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb o ne/odobritvi sredstev v vrednosti do vključno 500.000 € odloči direktor SRRS, v vrednosti nad 500.000 € pa mora s sklenitvijo posojilne pogodbe soglašati tudi Nadzorni svet SRRS.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16 in 18/23 – ZDU-1O) (v nadaljevanju: ZSRR-2) zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo biti predmet presoje s strani vlagatelja.
9. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa:
Zakon o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUP–OP), Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), ZSRR-2, Ustanovitveni akt, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis SV 17/24 z dne 11. 1. 2024), Splošni pogoji poslovanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in dopol.; v javnemu razpisu SPP), Poslovni in finančni načrt SRRS za leti 2024 in 2025 z dne 5. 3. 2024, Pravilnik o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2023/1315 z dne 23. junija 2023 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe ter Uredbe (EU) 2022/2473 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 167 z dne 30. 6. 2023, str. 1) (v javnemu razpisu: Uredba za skupinske izjeme), Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20 in 112/22), Zakon o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20 in 18/23 – ZDU-1O), Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23), Koeficient razvitosti občin za leti 2024 in 2025, Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list Evropske komisije št. L 352/1 z dne 24. 12. 2013), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3) (v javnemu razpisu Uredba »de minimis« v gospodarstvu).
A. Pogoji dodelitve sredstev po shemi državnih pomoči
Pri dodeljevanju posojil se uporablja sledeča shema državne pomoči: de minimis št. M001-5940117-2015/I podaljšana z M001-5940117-2015/II z dne 26. 9. 2023.
Vlagatelji morajo s področja državnih pomoči upoštevati sledeče pogoje:
1. Splošni pogoji s področja državnih pomoči
– Vlagatelj ne sme zaprošati za sredstva, katerih znesek je določen na podlagi cene ali količine proizvodov, danih na trg. 
– Vlagatelj ne sme prijaviti projekta v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
– Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo. 
– Vlagatelj ne sme dati prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega. 
– Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
2. Pravila državnih pomoči po Uredbi »de minimis« v gospodarstvu
– Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera po posameznih uredbah. 
– Državna pomoč za projekt je izražena v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev in se ne sme združevati z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po pravilu de minimis za iste upravičene stroške, če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč v skladu s shemo državnih pomoči. 
– Skupni znesek pomoči de minimis, odobren enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 € v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko sredstev in namen pomoči. Opredelitev enotnega podjetja je določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013 za pomoč de minimis. V kolikor je vlagatelj in/ali katerokoli podjetje, ki spada v enotno podjetje, že prejemnik pomoči, se o prejemu le-te opredeli v elektronskem prijavnem obrazcu. V kolikor pa vlagatelj in/ali katerokoli podjetje, ki spada v enotno podjetje, še ni prejemnik pomoči, to izjavi z okviru izjave, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca. 
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti