Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

760. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2024, Rebalans št. 1, stran 1850.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16 in 14/23) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 11. redni seji dne 21. 3. 2024 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2024 Rebalans št. 1 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2024 (Uradni list RS, št. 30/23) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov 
Proračun leta 2024
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.066.191
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.706.832
70 
DAVČNI PRIHODKI
4.383.191
700 Davki na dohodek in dobiček
3.747.645
703 Davki na premoženje
521.044
704 Domači davki na blago in storitve
110.502
706 Drugi davki
4.000
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
1.323.641
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.088.895
711 Takse in pristojbine
11.000
712 Globe in druge denarne kazni
7.500
714 Drugi nedavčni prihodki
216.246
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
994.319
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
203.800
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
790.519
73 
PREJETE DONACIJE
47.306
730 Prejete donacije iz domačih virov
47.306
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.212.934
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.064.535
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
148.399
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV
104.800
787 Prejeta sr. od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
104.800
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.232.332
40 
TEKOČI ODHODKI
2.546.548
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
593.520
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
93.506
402 Izdatki za blago in storitve
1.699.522
403 Plačila domačih obresti
100.000
409 Rezerve
60.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
2.946.222
410 Subvencije
56.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.789.355
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
195.759
413 Drugi tekoči domači transferi
904.608
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.522.573
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.522.573
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
216.989
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor. 
187.000
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
29.989
III. 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRESEŽEK) I.-II.
–166.141
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
21.081
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
21.081
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
2.442
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
18.639
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–21.081
B. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
321.258
55 
ODPLAČILA DOLGA
321.258
550 Odplačila domačega dolga
321.258
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–508.480
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–321.258
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
166.141
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta
508.480
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2024 oblikuje v višini 40.000,00 €.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah do višine 30.000,00 € in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno v prejšnjem odstavku, odloča občinski svet s posebnim odlokom.«
Del predvidenih prihodkov proračuna v višini 20.000 € se v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in poroča občinskemu svetu ob zaključnem računu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0026/2024-10
Miren, dne 21. marca 2024
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti