Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

Št. 300-0001/2024-8 Ob-1811/24, Stran 720
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2024 (Uradni list RS, št. 128/23), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 63/15 in 30/17), Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ter Mnenja Ministrstva RS za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči »Pospeševanja razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči« št. 441-22/2020/455 (št. priglasitve: M002-5881820-2015/II) z dne 2. 3. 2021 ter podaljšanja sheme de minimis pomoči po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013 št. 441-22/2023/281 z dne 15. 2. 2024, objavlja Občina Kanal ob Soči
javni razpis 
za dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči za leto 2024 
I. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je dodeljevanje pomoči za naslednje ukrepe:
1. Spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete,
2. Spodbujanje projektov inovacij,
3. Spodbujanje najema poslovnih prostorov.
III. Višina razpoložljivih finančnih sredstev
Višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo razpisa je 100.000,00 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 4140021 – Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja.
Sredstva so bila s sklepom župana št. 300-0001/2024-7 razdeljena na posamezne ukrepe, kot sledi:
1. Ukrep 1 – Spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete: 75.000,00 EUR,
2. Ukrep 2 – Spodbujanje projektov inovacij: 5.000,00 EUR,
3. Ukrep 9a – Spodbujanje najema poslovnih prostorov Najem poslovnih prostorov v lasti Občine Kanal ob Soči: 3.000,00 EUR,
4. Ukrep 9b – Spodbujanje najema poslovnih prostorov Najem poslovnih prostorov na območju Občine Kanal ob Soči: 17.000,00 EUR.
IV. Upravičenci: na javni razpis se lahko prijavijo mikro, majhna in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja). Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči (Uredba komisije ES, št. 800/2008).
V. Splošna določila oziroma pogoji upravičenosti
Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
a) so iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primerih, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg oziroma če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
b) nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Kanal ob Soči ali do države,
c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah,
e) so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
f) nimajo sedeža v Občini Kanal ob Soči, razen če investicija, ki je predmet ukrepa po tem pravilniku, leži na območju Občine Kanal ob Soči.
Posebni pogoji za dodelitev pomoči:
Upravičenec mora ob prijavi na javni razpis podati pisno izjavo o:
a) že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih (iz državnih, občinskih in mednarodnih virov) in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč;
b) drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.
Skupna višina pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). Te omejitve veljajo ne glede na to, iz katerih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške že prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
VI. Ukrepi
Ukrep 1: Spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete
1. Namen: Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v novo ali obnovo proizvajalnih in storitvenih zmogljivosti ter opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja, ter nakup nematerialnih pravic.
2. Upravičeni stroški: stroški nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov, stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov; stroški nakupa, gradnja ali investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov; stroški nakupa nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme; stroški nakupa nematerialnih pravic.
3. Intenzivnost pomoči: v višini do 50 % upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so stroški v neto vrednosti investicije (brez vključenega DDV). Državna pomoč se dodeli kot nepovratna sredstva v obliki dotacij. Višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 30 % od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
4. Upravičenci: mikro, majhna in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja s sedežem v Občini Kanal ob Soči.
5. Upravičeno obdobje: od 1. 12. 2023 do 30. 11. 2024.
6. Okvirna višina sredstev: 75.000,00 EUR.
7. Potrebna dokumentacija in dokazila:
1. Prijavni obrazec – P1 (razpisni obrazec P1/1) 
2. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec P1/2) 
3. Osnovni podatki o vlagatelju z zahtevanimi prilogami (razpisni obrazec P1/3) 
– Potrdilo o plačanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah od pristojne izpostave DURS-a, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje prijave 
– Dokazilo o obstoju družbe/samostojnega podjetnika: izpis iz Poslovnega registra Slovenije, izdane s strani AJPES-a; to dokazilo pridobi Občina Kanal ob Soči 
– Predračuni, računi, predpogodbe, pogodbe za predmetno investicijo 
4. Dispozicija projekta (razpisni obrazec P1/4) 
5. Stroškovnik projekta (razpisni obrazec P1/5) 
6. Izpolnjena in podpisana izjava o pridobitvi sredstev (razpisni obrazec P1/6) 
7. Podpisan in parafiran vzorec pogodbe (razpisni obrazec P1/7) 
8. Seznam izpolnjenih prilog (razpisni obrazec P1/8) 
9. Pravilna oprema ovojnice (razpisni obrazec P1/9). 
Ukrep 2: Spodbujanje projektov inovacij
1. Namen: spodbujanje podjetji in posameznikov k oblikovanju inovativnih projektov, izdelavo prototipov ter tehničnih izboljšav. Sredstva za razvoj so namenjena sofinanciranju stroškov pridobitve patenta oziroma stroškov zaščite izdelka, stroškov izdelave začetnega prototipa, stroškov dokumentiranih inovativnih tehničnih rešitev, idej ali raziskovalnih nalog.
2. Upravičeni stroški: stroški za pridobitve oziroma prijave patenta, stroški za zaščito izuma, stroški dela, ki nastajajo neposredno z raziskavami in razvojem projekta, materialni stroški za izdelavo začetnega prototipa, stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev, ki so neposredno vezane na izvedbo projekta, stroški instrumentov in druge opreme, ki se izključno uporabljajo za izvedbo projekta, stroški najema prostora, ki se izključno uporablja za izvedbo projekta, ter stroški dogodkov vezanih na izvedbo projekta.
3. Intenzivnost pomoči: v višini do 50 % upravičenih stroškov. Državna pomoč se dodeli kot nepovratna sredstva v obliki dotacij. Višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 50 % od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
4. Upravičenci: mikro, majhna in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja ter fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Kanal ob Soči in zaposleni v podjetjih s sedežem v Občini Kanal ob Soči.
5. Upravičeno obdobje: od 1. 12. 2023 do 30. 11. 2024.
6. Okvirna višina sredstev: 5.000,00 EUR.
7. Potrebna dokumentacija in dokazila:
1. Prijavni obrazec – P2 (razpisni obrazec P2/1) 
2. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec P2/2) 
3. Osnovni podatki o vlagatelju z zahtevanimi prilogami (razpisni obrazec P2/3) 
– Potrdilo o plačanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah od pristojne izpostave DURS-a, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje prijave 
– Dokazilo o obstoju družbe/samostojnega podjetnika: izpis iz Poslovnega registra Slovenije, izdane s strani AJPES-a; to dokazilo pridobi Občina Kanal ob Soči 
– Predračuni, računi, predpogodbe, pogodbe za predmetno investicijo 
4. Dispozicija projekta (razpisni obrazec P2/4) 
5. Stroškovnik projekta (razpisni obrazec P2/5) 
6. Izpolnjena in podpisana izjava o pridobitvi sredstev (razpisni obrazec P2/6) 
7. Podpisan in parafiran vzorec pogodbe (razpisni obrazec P2/7) 
8. Seznam izpolnjenih prilog (razpisni obrazec P2/8) 
9. Pravilna oprema ovojnice (razpisni obrazec P2/9). 
Ukrep 9a: Spodbujanje najema poslovnih prostorov v lasti Občine Kanal ob Soči
1. Namen: sofinanciranje najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Kanal ob Soči. Oddaja poslovnega prostora mora biti skladna tudi s predpisi, ki urejajo državne pomoči.
2. Upravičeni stroški: je strošek najema poslovnih prostorov v lasti Občine Kanal ob Soči.
3. Intenzivnost pomoči: skupna višina odobrenih sredstev za posamezno leto ne sme presegati 55 % letne najemnine. Sredstva se lahko dodelijo za obdobje, ki ne sme biti daljše od 3 let.
4. Upravičenci: Upravičenci do sredstev so samozaposleni samostojni podjetniki posamezniki, ki so nosilci dejavnosti ali imajo zaposleno najmanj 1 osebo oziroma gospodarske družbe z najmanj 1 zaposleno osebo, ki vzamejo v najem prostore v lasti Občine Kanal ob Soči.
5. Upravičeno obdobje: 1. 12. 2023 do 30. 11. 2024.
6. Okvirna višina sredstev: 3.000,00 EUR.
7. Potrebna dokumentacija in dokazila:
1. Prijavni obrazec – P9 (razpisni obrazec P9/1) 
2. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec P9/2) 
3. Osnovni podatki o vlagatelju z zahtevanimi prilogami (razpisni obrazec P9/3) 
– Potrdilo o plačanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah od pristojne izpostave DURS-a, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje prijave 
– Dokazilo o obstoju družbe/samostojnega podjetnika: izpis iz Poslovnega registra Slovenije, izdane s strani AJPES-a; to dokazilo pridobi Občina Kanal ob Soči 
4. Pogodba o najemu, računi za plačane najemnine 
5. Opis podjetja (razpisni obrazec P9/4) 
6. Stroškovnik (razpisni obrazec P9/5) 
7. Izpolnjena in podpisana izjava o pridobitvi sredstev (razpisni obrazec P9/6) 
8. Podpisan in parafiran vzorec pogodbe (razpisni obrazec P9/7) 
9. Seznam izpolnjenih prilog (razpisni obrazec P9/8). 
10. Pravilna oprema ovojnice (razpisni obrazec P9/9). 
Ukrep 9b: Spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Kanal ob Soči
1. Namen: sofinanciranje najemnin za poslovne prostore, v kolikor samostojni podjetnik ali gospodarska družba odpre novo poslovalnico na območju Občine Kanal ob Soči. Sredstva se lahko dodeli tudi že obstoječim samostojnim podjetnikom in gospodarskim družbam, ki imajo v najemu poslovalnice na območju Občine Kanal ob Soči in njihova dejavnost izboljšuje ponudbo storitev v občini.
2. Upravičeni stroški: je strošek najema poslovnih prostorov za poslovalnico na območju Občine Kanal ob Soči.
3. Intenzivnost pomoči: skupna višina odobrenih sredstev za posamezno leto ne sme presegati 55 % letne najemnine za poslovne prostore. Sredstva se lahko dodelijo za obdobje, ki ne sme biti daljše od dveh let na podlagi sklenjene pogodbe o najemu poslovnih prostorov na območju Občine Kanal ob Soči in potrdila o plačanih najemninah. Upravičenci morajo dejavnost na območju Občine Kanal ob Soči ohraniti vsaj za obdobje 3 let po dodelitvi sredstev, sicer morajo sredstva vrniti.
4. Upravičenci: Upravičenci do sredstev so samozaposleni samostojni podjetniki posamezniki, ki so nosilci dejavnosti ali imajo zaposleno najmanj 1 osebo oziroma gospodarske družbe z najmanj 1 zaposleno osebo, ki vzamejo v najem prostore za novo poslovalnico na območju Občine Kanal ob Soči ter že obstoječi samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo v najemu poslovalnice na območju Občine Kanal ob Soči in njihova dejavnost izboljšuje ponudbo storitev v občini.
5. Upravičeno obdobje: 1. 12. 2023 do 30. 11. 2024.
6. Okvirna višina sredstev: 17.000,00 EUR.
7. Potrebna dokumentacija in dokazila:
1. Prijavni obrazec – P9 (razpisni obrazec P9/1) 
2. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec P9/2) 
3. Osnovni podatki o vlagatelju z zahtevanimi prilogami (razpisni obrazec P9/3) 
– Potrdilo o plačanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah od pristojne izpostave DURS-a, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje prijave 
– Dokazilo o obstoju družbe/samostojnega podjetnika: izpis iz Poslovnega registra Slovenije, izdane s strani AJPES-a; to dokazilo pridobi Občina Kanal ob Soči 
4. Pogodba o najemu, računi za plačane najemnine 
5. Opis podjetja (razpisni obrazec P9/4) 
6. Stroškovnik (razpisni obrazec P9/5) 
7. Izpolnjena in podpisana izjava o pridobitvi sredstev (razpisni obrazec P9/6) 
8. Podpisan in parafiran vzorec pogodbe (razpisni obrazec P9/7) 
9. Seznam izpolnjenih prilog (razpisni obrazec P9/8) 
10. Pravilna oprema ovojnice (razpisni obrazec P9/9). 
VII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v upravičenem obdobju vezanem na proračunsko leto 2024 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VIII. Potrebna dokumentacija
Vlagatelj zaprosi za pomoč na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, skupaj z zahtevanimi dokazili.
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za prijavo na javni razpis, izjave, merila za oceno vlog po posameznih ukrepih, vzorec pogodbe, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Kanal ob Soči ter na spletni strani občine: http://www.obcina-kanal.si. Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 8. in 14. uro pri Metodi Humar na tel. 05/39-81-209 ali na elektronskem naslovu metoda.humar@obcina-kanal.si.
IX. Odpiranje vlog
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev bo v roku 5 dni po preteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vodi strokovna komisija, imenovana s sklepom župana. Odpiranje vlog ni javno.
Prepozne vloge in vloge, ki niso ustrezno označene in niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, se s sklepom zavržejo. Sklep izda pristojni organ občinske uprave na predlog strokovne komisije.
Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso popolne, pristojni organ, na predlog strokovne komisije, pisno pozove, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne dopolnijo oziroma neustrezno dopolnijo, pristojni organ na predlog strokovne komisije, s sklepom zavrže.
X. Obravnava vlog in izidi razpisa
Strokovna komisija vse pravočasne in popolne vloge oceni na podlagi meril iz javnega razpisa in pripravi predlog prejemnikov sredstev in njihovo razdelitev. Razpisana sredstva se bodo upravičencem dodelila v skladu z določili pravilnika do porabe razpoložljive višine sredstev. V primeru večjega števila upravičencev se bo delež sofinanciranja oziroma pomoči sorazmerno znižal.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva popolnosti prejetih prijav. Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev bo pristojni organ občine prijaviteljem izdal odločbe o višini dodeljenih sredstev. Na odločbo je možna pritožba na župana občine v roku 15 dni od prejema odločbe. Župan odloča o pritožbi v roku 30 dni od njenega prejema. Odločitev župana je dokončna. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi prejemniki.
S posameznimi upravičenci, ki so prejemniki finančnih sredstev po tem javnem razpisu, se po pravnomočnosti odločbe sklene pogodba, v kateri se določajo medsebojne pravice in obveznosti. Če se upravičenec v roku 15 dni od prejema pogodbe ne odzove k podpisu pogodbe, se šteje, da je enostransko odstopil od prijave na javni razpis in od odobrenih sredstev. Naročnik si pridržuje pravico, da po zaključku razpisa posamezna določila pogodbe spremeni.
XI. Nadzor nad porabo sredstev pomoči in sankcije za kršitelje
Porabo dodeljenih pomoči preverjata občinska uprava in nadzorni odbor.
Prejemnik je dolžan dodeljena sredstva porabiti namensko. Prejemnik mora Občini Kanal ob Soči omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če dodeljena sredstva porabi nenamensko;
– če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena;
– v drugih primerih, določenih s pogodbo.
V primeru iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka prejemnik ne more pridobiti sredstev na podlagi pravilnika na naslednjem javnem razpisu.
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, v kolikor v roku, določenem v pogodbi o sofinanciranju investicije, ne realizira oziroma ne realizira v celoti projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku, določenem s pogodbo o sofinanciranju investicije, v celoti realizirali projekte oziroma aktivnosti. Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna komisija, pri čemer upošteva določila pravilnika in javnega razpisa.
XII. Rok in način predložitve vlog
Javni razpis je odprt od dneva objave do vključno 22. 4. 2024. Vlagatelji oddajo vlogo v obdobju od objave razpisa do vključno 22. 4. 2024. Vloge morajo biti predložene osebno do 22. 4. 2024 do 12. ure na naslov naročnika Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti pa do 22. 4. 2024 do 24. ure (velja poštni žig). Prepozno oddane vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloga za posamezni ukrep mora biti v skladu z navodili in zahtevami javnega razpisa, in sicer v zaprti ovojnici ter z ustrezno navedbo na sprednji strani: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči za leto 2024 – Ukrep št. _ (navedite številko ukrepa)« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice.
Nepravilno oziroma nepopolno označene ovojnice bodo s sklepom zavržene.
Občina Kanal ob Soči 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti