Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

750. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za programe veteranskih organizacij v Občini Tolmin, stran 1834.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 13. seji dne 12. marca 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju sredstev za programe veteranskih organizacij v Občini Tolmin 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določajo postopek, namen, upravičenci in pogoji dodeljevanja sredstev za programe veteranskih organizacij v Občini Tolmin ter spremljanje in nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
(1) Sredstva za programe veteranskih organizacij v občini Tolmin (v nadaljnjem besedilu: veteranski program) se zagotavljajo v proračunu Občine Tolmin, v višini, določeni z odlokom o proračunu Občine Tolmin za posamezno proračunsko leto.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
3. člen 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »Veteranska organizacija« je organizacija, ki se s svojim delovanjem, upoštevaje zgodovinsko obdobje, za katerega je ustanovljena, zavzema za negovanje tradicij in ohranjanje vrednot polpretekle zgodovine.
2. »Veteranski program« je program, ki obsega vsebinski, finančni in terminski načrt aktivnosti veteranske organizacije za posamezno leto.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV ZA VETERANSKE PROGRAME 
4. člen 
(1) Sredstva za veteranske programe se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za programe veteranskih organizacij v Občini Tolmin (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), po postopku, določenem v veljavnih predpisih, tem pravilniku in javnem razpisu.
(2) Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Tolmin.
(3) Postopek javnega razpisa vodi Komisija za programe veteranskih organizacij (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo s pisno odločbo imenuje župan za obdobje trajanja mandata župana. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
(4) Komisija opravlja naslednje naloge:
1. potrdi predlog javnega razpisa, razpisne dokumentacije ter kriterijev in meril za ocenjevanje vlog,
2. odpira na javni razpis prispele vloge,
3. ugotavlja pravočasnost, formalno popolnost in pravno formalno ustreznost vlog,
4. zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
5. ocenjuje vloge z merili za ocenjevanje vlog,
6. pripravi predlog upravičencev do dodelitve sredstev za veteranske programe.
(5) Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja organ občinske uprave, pristojen za družbene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). Pristojni organ opravlja naslednje naloge:
1. pripravi predlog javnega razpisa, razpisne dokumentacije ter kriterijev in meril za ocenjevanje vlog,
2. zagotovi objavo javnega razpisa,
3. izdaja ustrezne upravne akte,
4. vodi zapisnike sej komisije.
5. člen 
(1) Objava javnega razpisa obsega:
1. naziv in sedež Občine Tolmin;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. namen javnega razpisa;
4. višino sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa v posameznem proračunskem letu;
5. navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu;
6. navedbo kriterijev in meril za ocenjevanje vlog;
7. določitev obdobja, v katerem morajo biti veteranski programi izvedeni;
8. določitev obdobja, načina in pogojev za črpanje dodeljenih sredstev za veteranske programe;
9. opredelitev upravičencev;
10. opredelitev upravičenih stroškov;
11. vsebino vloge in navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi;
12. rok, način in naslov za vložitev vlog za dodelitev sredstev za veteranske programe, pri čemer rok za vložitev vlog ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave javnega razpisa;
13. datum odpiranja na javni razpis prejetih vlog za dodelitev sredstev za veteranske programe;
14. rok, v katerem bo organizacija, ki zaproša za dodelitev sredstev za veteranske programe (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), obveščena o izidu javnega razpisa;
15. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelj dobi dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom.
(2) Vlogo za dodelitev sredstev za veteranske programe (v nadaljnjem besedilu: vloga) na javni razpis vlagatelj predloži na obrazcih, določenih v razpisni dokumentaciji.
(3) Vloga praviloma obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt aktivnosti, opredeljenih v veteranskem programu vlagatelja za tekoče leto, ki so predmet vloge;
3. višino zaprošenih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
5. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, popolna in resnična.
(4) Vlogi vlagatelj priloži dokumente, določene v razpisni dokumentaciji.
(5) Vloga mora biti dostavljena do roka in na način, določen v objavi javnega razpisa.
6. člen 
(1) Komisija opravi odpiranje prejetih vlog v roku osem dni od dneva, ki je bil v objavi javnega razpisa določen kot rok za vložitev vlog.
(2) Prepozno prejete vloge, vloge v nepravilno opremljenih ovojnicah in vloge, predložene s strani neupravičenih vlagateljev, pristojni organ zavrže s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana.
(4) Župan o pritožbi iz prejšnjega odstavka odloči v roku osem dni s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
(5) Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih ovojnicah prejete vloge, predložene s strani upravičenih predlagateljev, in sicer v vrstnem redu, kot so bile prejete.
(6) Na odpiranju vlog komisija ugotavlja formalno popolnost vlog.
(7) Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, določene v razpisni dokumentaciji.
(8) O odpiranju vlog pristojni organ vodi zapisnik, ki obsega:
1. naslov, prostor in čas zasedanja komisije,
2. imena prisotnih članov komisije,
3. imena vlagateljev po vrstnem redu odpiranja vlog,
4. ugotovitve o formalni popolnosti vlog,
5. morebitne pomanjkljivosti vlog.
7. člen 
(1) Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna, komisija v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove, da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge.
(2) Formalno nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pristojni organ zavrže s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana.
(4) Župan o pritožbi iz prejšnjega odstavka odloči v roku osem dni s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
8. člen 
(1) Komisija v roku osem dni od dneva izteka roka za dopolnitev vlog iz prvega odstavka prejšnjega člena opravi strokovni pregled formalno popolnih vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo ugotovi njeno pravno formalno ustreznost.
(2) Vloga je pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je skladna z namenom in upravičenimi stroški, določenimi v objavi javnega razpisa.
(3) Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni organ zavrže s sklepom.
(4) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana.
(5) Župan o pritožbi iz prejšnjega odstavka odloči v roku osem dni s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
(6) Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni na podlagi kriterijev in meril, določenih v objavi javnega razpisa.
(7) Kriteriji za ocenjevanje vlog se praviloma določijo upoštevaje naslednja izhodišča:
1. vrsta, kakovost, obseg in lokacija aktivnosti iz veteranskega programa, ki so predmet vloge;
2. vključenost občanov Občine Tolmin v aktivnosti iz prejšnje točke;
3. vrsta in višina upravičenih stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo aktivnosti iz prve točke tega odstavka, ter viri financiranja teh stroškov;
4. prispevek aktivnosti iz prve točke tega odstavka k prepoznavnosti in promociji Občine Tolmin;
5. drugi cilji, ki jih komisija prepozna kot posebnega pomena za negovanje tradicij in ohranjanje spomina na dogodke iz polpretekle zgodovine na območju Občine Tolmin.
(8) O strokovnem pregledu vlog in njihovem ocenjevanju pristojni organ vodi zapisnik.
(9) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog upravičencev do dodelitve sredstev za veteranske programe.
(10) Višina sredstev za veteranske programe, ki se dodeli posameznemu vlagatelju, se določi na podlagi določb tega pravilnika in javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja vlog, višine zaprošenih sredstev s strani vlagatelja in višine razpoložljivih sredstev.
9. člen 
(1) Na podlagi predloga komisije iz devetega odstavka prejšnjega člena pristojni organ izda posameznemu vlagatelju sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi sredstev za veteranske programe. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
(2) Rok, v katerem morajo biti izdani sklepi iz prejšnjega odstavka, ne sme biti daljši od 30 dni od dneva odpiranja vlog.
(3) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb o dodelitvi sredstev za veteranske programe z ostalimi izbranimi upravičenci do dodelitve sredstev za veteranske programe (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).
(4) Predmet pritožbe iz prejšnjega odstavka ne morejo biti kriteriji in merila za ocenjevanje vlog, določena v objavi javnega razpisa.
(5) Župan o pritožbi iz tretjega odstavka tega člena odloči v roku osem dni s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
10. člen 
(1) Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi sredstev za veteranske programe iz prvega odstavka prejšnjega člena in skladno z določbami tega pravilnika in javnega razpisa Občina Tolmin in upravičenec skleneta pogodbo o dodelitvi sredstev za veteranske programe (v nadaljnjem besedilu: pogodba), s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Pogodba praviloma obsega:
1. vsebinske, finančne in terminske podatke o aktivnostih iz veteranskega programa, za katere so sredstva dodeljena;
2. višino dodeljenih sredstev, ki jih za aktivnosti iz prejšnje točke zagotavlja proračun Občine Tolmin;
3. obveznost upravičenca, da dodeljena sredstva porabi namensko;
4. rok za izvedbo aktivnosti iz prve točke tega odstavka;
5. rok za predložitev in vsebino poročila ter dokazil o izvedbi aktivnosti iz prve točke tega odstavka;
6. rok, način in pogoje za izplačilo dodeljenih sredstev;
7. način nadzora nad namensko porabo dodeljenih sredstev in posledice morebitno ugotovljenih kršitev;
8. druge medsebojne pravice in obveznosti.
(3) Datum dodelitve sredstev za veteranske programe je datum začetka veljavnosti pogodbe.
(4) Če upravičenec v roku osem dni od dneva prejema poziva k podpisu pogodbe pristojnemu organu ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev sredstev za veteranske programe.
11. člen
(1) Upravičencu se dodeljena sredstva za veteranske programe izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev, kateremu mora upravičenec priložiti vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi veteranskih programov, za katere so sredstva dodeljena (v nadaljnjem besedilu: poročilo).
(2) Poročilo upravičenec predloži na obrazcu iz razpisne dokumentacije.
(3) Sredstva za veteranske programe se upravičencu nakažejo na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.
III. NAMEN DODELJEVANJA SREDSTEV ZA VETERANSKE PROGRAME 
12. člen 
Namen dodeljevanja sredstev za veteranske programe po tem pravilniku je spodbujati veteranske organizacije k organiziranju in izvajanju naslednjih aktivnosti:
1. razvijanje in spodbujanje domoljubja ter ohranjanje zgodovinskih izročil s spominskimi svečanostmi, prireditvami, proslavami, komemoracijami, okroglimi mizami, pohodi in drugimi obeleževanji pomembnih dogodkov, krajev in osebnosti iz polpretekle zgodovine ter s področja poslanstva veteranske organizacije;
2. skrb za spominska obeležja in spomenike;
3. izdajanje knjig, publikacij in glasil ter seznanjanje javnosti z delovanjem veteranske organizacije prek spletnih strani;
4. izobraževanje in ozaveščanje o vrednotah polpretekle zgodovine;
5. sodelovanje z veteranskimi in sorodnimi organizacijami doma in v tujini.
13. člen 
(1) Sredstva za veteranske programe po tem pravilniku se lahko dodeli za naslednje upravičene stroške:
1. stroški priprave, vodenja, koordinacije, izvedbe, oglaševanja in promocije aktivnosti iz veteranskega programa, opredeljenih v prejšnjem členu;
2. davek na dodano vrednost za stroške iz prejšnje točke, če ni povračljiv.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se sredstev za veteranske programe po tem pravilniku ne dodeli za:
1. investicijske stroške,
2. stroške nakupa opreme,
3. stroške dela prostovoljcev,
4. redne splošne stroške delovanja veteranske organizacije,
5. druge stroške, ki niso neposredno povezani z organizacijo in izvedbo aktivnosti iz veteranskega programa.
(3) Kot upravičeni do dodelitve sredstev za veteranske programe štejejo stroški, našteti v prvem odstavku tega člena, ki nastanejo v tekočem letu.
IV. UPRAVIČENCI IN POGOJI DODELJEVANJA SREDSTEV ZA VETERANSKE PROGRAME 
14. člen 
Upravičenec do dodelitve sredstev za veteranske programe po tem pravilniku je veteranska organizacija, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je pravno organizirana kot društvo ali zveza društev;
2. ima registriran sedež v Občini Tolmin ali ima znotraj notranje organizacijske enote, ustanovljene za območje Občine Tolmin, najmanj 15 odstotkov članov s prijavljenim stalnim prebivališčem v Občini Tolmin;
3. je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki so predmet vloge;
4. je do dneva objave javnega razpisa registrirana najmanj eno leto;
5. ima v ustanovitvenem ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje;
6. deluje v javnem interesu;
7. ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za organizacijo in izvedbo aktivnosti iz veteranskega programa, ki so predmet vloge;
8. ima poravnane vse zapadle obveznosti in izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Občine Tolmin;
9. ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
10. ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
11. izpolnjuje druge pogoje, določene z javnim razpisom.
15. člen 
Pogoji, ki jih mora aktivnost iz veteranskega programa izpolnjevati, da se ji sredstva za veteranske programe po tem pravilniku lahko dodeli, so naslednji:
1. je izvedena na območju Občine Tolmin in/ali je namenjena občanom Občine Tolmin,
2. je izvedena v tekočem proračunskem letu,
3. je neprofitna,
4. je v javnem interesu,
5. se ne (so)financira iz drugih virov proračuna Občine Tolmin,
6. za iste upravičene stroške aktivnosti niso dodeljeni drugi javni viri financiranja,
7. finančna konstrukcija aktivnosti je zaprta,
8. pri objavah aktivnosti, na promocijskih materialih in pri vseh drugih oblikah javnega nastopanja in predstavljanja aktivnosti je navedeno, da aktivnost (so)financira Občina Tolmin.
16. člen 
(1) Sredstva za veteranske programe po tem pravilniku se upravičencu lahko dodeli največ v višini 100 odstotkov upravičenih stroškov aktivnosti iz veteranskega programa, opredeljenih v prvem odstavku 13. člena tega pravilnika.
(2) Upoštevaje določbo prejšnjega odstavka, se najnižji in/ali najvišji znesek sredstev, ki se upravičencu lahko dodeli za veteranske programe v posameznem proračunskem letu, določi z javnim razpisom.
V. SPREMLJANJE SREDSTEV, DODELJENIH ZA VETERANSKE PROGRAME 
17. člen 
(1) Občina Tolmin z namenom spremljanja dodeljenih sredstev po tem pravilniku vzpostavi evidenco dodeljenih sredstev za veteranske programe.
(2) V evidenci iz prejšnjega odstavka se za vsak veteranski program vodijo podatki o upravičencu, vsebini veteranskega programa, datumu dodelitve in datumu izplačila sredstev za veteranski program ter višini pogodbeno dodeljenih in višini izplačanih sredstev.
(3) Rok hrambe evidence iz prvega odstavka tega člena je pet let od datuma zadnje dodelitve sredstev za veteranske programe po tem pravilniku.
18. člen 
Upravičenec je pet let od datuma dodelitve sredstev za veteranske programe dolžan:
1. voditi in hraniti dokumentacijo v zvezi z veteranskimi programi, za katere so sredstva po tem pravilniku dodeljena;
2. zagotoviti dostop do dokumentacije iz prejšnje točke vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, nadzora in revizije javnega razpisa.
VI. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO DODELJENIH SREDSTEV 
19. člen 
(1) Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev po tem pravilniku opravljata pristojni organ in komisija.
(2) Upravičenec do sredstev za veteranske programe po tem pravilniku, pri katerem se ugotovi, da:
1. dodeljenih sredstev delno ali v celoti ni porabil za namen, za katerega so bila dodeljena, ali
2. so mu bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih navedb, ali
3. aktivnosti iz veteranskega programa, za katere so bila sredstva dodeljena, ni izvedel, ali
4. je za isti namen pridobil sredstva iz drugih virov proračuna Občine Tolmin, ali
5. je kršil druga določila pogodbe o dodelitvi sredstev za veteranske programe,
je dolžan vrniti dodeljena sredstva v celoti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev za veteranske programe po tem pravilniku za naslednje leto.
VII. KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2024
Tolmin, dne 13. marca 2024
Župan 
Občine Tolmin 
Alen Červ 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti