Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

Št. 322-0002/2024 Ob-1801/24, Stran 715
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2024 (Uradni list RS, št. 121/23) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 64/16; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) Občina Tolmin objavlja
javni razpis 
o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve v Občini Tolmin za leto 2024 
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za prireditve, ki dopolnjujejo turistično ponudbo in pospešujejo turistično promocijo Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: pomoč za turistične prireditve), izvedene v letu 2024.
Pomoč za turistične prireditve se po tem javnem razpisu dodeljuje za naslednja namena:
1. Pomoč za turistične prireditve lokalnega pomena,
2. Pomoč za turistične prireditve širšega pomena.
Posamezni izrazi imajo po tem javnem razpisu naslednji pomen:
1. »Turistična prireditev« je prireditev, ki dopolnjuje turistično ponudbo in pospešuje turistično promocijo Občine Tolmin.
2. »Javna prireditev« je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.
3. »Tradicionalna prireditev« je prireditev, ki se pod istim imenom in s podobno vsebino ponavlja skozi daljše časovno obdobje.
4. »Prireditev lokalnega pomena« je prireditev, ki je prepoznana in/ali uveljavljena na širšem ali celotnem območju Občine Tolmin in spodbuja povezovanje in sodelovanje partnerjev na ravni Občine Tolmin.
5. »Prireditev širšega pomena« je prireditev, ki je prepoznana in/ali uveljavljena na regijskem, državnem in/ali širšem prostoru in spodbuja povezovanje in sodelovanje partnerjev na regijski, državni in/ali širši ravni.
6. »Glavna turistična sezona« je obdobje od 1. junija do vključno 30. septembra tekočega leta.
7. »Neprofitna prireditev« je prireditev, ki v finančni konstrukciji stroškov in virov financiranja prireditve ne izkazuje dobička ali presežka prihodkov nad odhodki prireditve.
8. »Organizator prireditve« je pravna oseba, ki je nosilec vseh aktivnosti v zvezi z organizacijo, izvedbo in financiranjem prireditve in na katerega ime glasi, v skladu s predpisi s področja javnih zbiranj, potrjena prijava prireditve ali izdano dovoljenje za prireditev.
9. »Partner prireditve« je pravna oseba, na katero organizator prireditve prenese posamezne aktivnosti pri organizaciji, izvedbi in/ali financiranju prireditve.
10. »Neprofitna organizacija« je organizacija, ki na podlagi zakona ali ustanovitvenega akta:
– dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev,
– svojega premoženja ne deli med svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe.
11. »Prireditveni prostor« je prostor, potreben za izvedbo prireditve.
12. »Upravičeni stroški« so stroški, za katere se pomoč za turistične prireditve po tem javnem razpisu lahko dodeli.
III. Višina razpoložljivih sredstev
Višina sredstev, namenjenih dodeljevanju pomoči za turistične prireditve za leto 2024, znaša 68.250,00 EUR.
Sredstva so v proračunu Občine Tolmin za leto 2024 zagotovljena na proračunski postavki 041407 »Turistične prireditve«.
IV. Namen dodeljevanja pomoči za turistične prireditve
Namen pomoči za turistične prireditve je spodbujanje potencialnih in delujočih organizacij k organiziranju in izvajanju turističnih prireditev lokalnega pomena in turističnih prireditev širšega pomena, ki zasledujejo naslednje cilje:
1. krepitev prepoznavnosti in ugleda Občine Tolmin kot privlačne turistične destinacije,
2. rast turističnega prometa v Občini Tolmin,
3. dvig blaginje in kvalitete življenja prebivalcev Občine Tolmin,
4. vzpostavitev in/ali krepitev partnerskega povezovanja in sodelovanja na področju prireditvenega turizma.
V. Upravičeni stroški pomoči za turistične prireditve
Pomoč za turistične prireditve se lahko dodeli za naslednje upravičene stroške:
1. stroški prijave prireditve in pridobitve potrebnih dovoljenj za prireditev, vključno s stroški izdelave s tem povezanih elaboratov;
2. stroški najema in priprave prireditvenega prostora, vključno z infrastrukturo in opremo;
3. stroški priprave, izvedbe, koordinacije in vodenja programa prireditve, vključno s potnimi stroški in stroški namestitve ustvarjalcev in izvajalcev programa prireditve;
4. stroški oglaševanja in promocije prireditve;
5. stroški pogostitve do največ 10 odstotkov upravičenih stroškov prireditve;
6. stroški varovanja prireditve;
7. stroški nujne medicinske pomoči;
8. stroški čiščenja prireditvenega prostora;
9. stroški zavarovanja prireditve;
10. stroški na prireditvi uporabljenih avtorskih in drugih del, ki izhajajo iz njihove zaščite.
Pomoč za turistične prireditve se ne dodeli za:
1. redne splošne stroške delovanja organizatorja in partnerjev prireditve,
2. stroške blaga, namenjenega prodaji na prireditvi,
3. investicijske stroške,
4. stroške dela prostovoljcev,
5. davek na dodano vrednost, druge davke in dajatve,
6. druge stroške, ki niso neposredno povezani z organizacijo in izvedbo prireditve.
Stroški prireditve morajo biti opredeljivi, preverljivi in dokazljivi z računi, s pogodbami in/ali drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami zunanjih izvajalcev storitev in/ali dobaviteljev blaga (v nadaljnjem besedilu: knjigovodska listina), ki glasijo na ime organizatorja prireditve, pri čemer izdajatelj knjigovodske listine ne sme biti partner prireditve.
Knjigovodska listina se lahko glasi tudi na ime partnerja prireditve, če je slednji kot sofinancer prireditve naveden v vlogi, predloženi na ta javni razpis, pri čemer se iz knjigovodske listine, ki glasi na ime partnerja prireditve, ki ni neprofitna organizacija, izhajajoči stroški prireditve v celoti štejejo kot neupravičeni do dodelitve pomoči za turistične prireditve.
Stroški dela prostovoljcev, opravljenega pri organizaciji in/ali izvedbi prireditve, se evidentirajo in vrednotijo na obrazcu iz razpisne dokumentacije.
VI. Upravičenci do pomoči za turistične prireditve
Do pomoči za turistične prireditve je upravičen organizator prireditve, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je pravno organiziran kot društvo, zveza društev, krajevna skupnost, ustanova, javni zavod, zavod, socialno podjetje ali druga neprofitna organizacija;
2. ima sedež na območju Občine Tolmin;
3. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava;
4. je neprofitna organizacija;
5. je do dneva objave tega javnega razpisa registriran in deluje najmanj 1 leto;
6. ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin;
8. ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
9. zagotavlja materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za organizacijo in izvedbo prireditve, ki je predmet vloge.
VII. Pogoji dodeljevanja pomoči za turistične prireditve
Pogoji, ki jih mora prireditev izpolnjevati, da se pomoč za turistične prireditve po tem javnem razpisu lahko dodeli, so naslednji:
1. prireditev je izvedena na območju Občine Tolmin;
2. prireditev je izvedena v letu 2024;
3. prireditev je javna;
4. prireditev je turistična;
5. prireditev je neprofitna;
6. prireditev je lokalnega ali širšega pomena;
7. finančna konstrukcija prireditve je zaprta, pri čemer organizator prireditve najmanj 25 odstotkov celotnih stroškov prireditve pokriva z lastnimi viri sredstev, pri čemer kot lastna vira sredstev organizatorja prireditve štejeta lastna finančna sredstva organizatorja prireditve in prostovoljno delo organizatorja prireditve (točka I.1. in točka II.1. iz preglednice »Predvideni viri financiranja prireditve« prijavnega obrazca);
8. pri organizaciji, izvedbi in/ali financiranju prireditve poleg organizatorja prireditve sodeluje najmanj en partner;
9. prireditev je objavljena v koledarju prireditev;
10. za prireditev je, v skladu s predpisi s področja javnih zbiranj, potrjena prijava prireditve ali izdano dovoljenje za prireditev;
11. prireditev je organizirana in izvedena v skladu s predpisi s področja javnih zbiranj;
12. prireditev ne predstavlja redne dejavnosti organizatorja in partnerjev prireditve;
13. prireditev ni (so)financirana iz drugih virov proračuna Občine Tolmin;
14. za iste upravičene stroške prireditve niso dodeljeni drugi javni viri financiranja;
15. pri objavah programa prireditve, na promocijskih materialih prireditve in pri vseh drugih oblikah javnega nastopanja in predstavljanja prireditve je, upoštevaje pravila o uporabi celostne grafične podobe Občine Tolmin, navedeno, da prireditev sofinancira Občina Tolmin.
Partner prireditve mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava;
2. ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
3. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin;
4. ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra.
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev pomoči za turistične prireditve morajo biti izpolnjeni še naslednji posebni pogoji:
1. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
2. prireditev mora zasledovati vse štiri cilje, navedene v IV. poglavju tega javnega razpisa;
3. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere se uveljavlja pomoč za turistične prireditve, morajo biti z datumom od 1. 1. 2024 do vključno 31. 12. 2024, z izjemo dokazil o plačilih storitev, opravljenih v novembru in decembru 2024, in dokazil o plačilih blaga, dobavljenega v novembru in decembru 2024;
4. vrednost upravičenih stroškov prijavljene turistične prireditve lokalnega pomena mora znašati najmanj 667,00 EUR in največ 4.667,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov prijavljene turistične prireditve lokalnega pomena je lahko tudi višja od 4.667,00 EUR, vendar pa se pri določitvi pomoči za turistične prireditve upravičeni stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov (4.667,00 EUR), ne upoštevajo;
5. vrednost upravičenih stroškov prijavljene turistične prireditve širšega pomena mora znašati najmanj 2.000,00 EUR in največ 6.667,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov prijavljene turistične prireditve širšega pomena je lahko tudi višja od 6.667,00 EUR, vendar pa se pri določitvi pomoči za turistične prireditve upravičeni stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov (6.667,00 EUR), ne upoštevajo.
VIII. Višina sofinanciranja
Pomoč za turistične prireditve znaša do vključno 75 odstotkov upravičenih stroškov prireditve.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za turistične prireditve lokalnega pomena v letu 2024 je 3.500,00 EUR na posamezno prireditev.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za turistične prireditve širšega pomena v letu 2024 je 5.000,00 EUR na posamezno prireditev.
IX. Vsebina vloge in priloge
Vloga za dodelitev pomoči za turistične prireditve (prijavni obrazec »Turistične prireditve 2024«) obsega:
1. podatke o vlagatelju in njegovi vlogi pri organiziranju, izvedbi in financiranju prireditve;
2. podatke o partnerjih prireditve in njihovi vlogi pri organiziranju, izvedbi in/ali financiranju prireditve;
3. vsebinski, finančni in terminski načrt prireditve, ki je predmet vloge;
4. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
5. izjavo o partnerstvu;
6. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene stroške prireditve in o že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih virov proračuna Občine Tolmin za isti namen;
7. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
8. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu »Turistične prireditve 2024«) priložiti naslednje priloge:
1. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 15 dni od datuma oddaje vloge na ta javni razpis.
X. Kriteriji in merila za ocenjevanje vlog:
1. tradicionalnost prireditve:
– ni tradicionalna (v letu 2024 se bo izvedla do vključno peto leto)
0 točk
– postaja tradicionalna (v letu 2024 se bo izvedla šesto do vključno deseto leto)
5 točk
– je tradicionalna (v letu 2024 se bo izvedla enajsto ali več leto)
10 točk
2. organizator in partner(ji) prireditve pokrivajo višji delež vseh stroškov prireditve z lastnimi viri sredstev, in sicer:
– do vključno 40,00 %
5 točk
– nad 40,00 % do vključno 60,00 %
15 točk
– nad 60,00 % 
25 točk
3. v finančni konstrukciji prireditve pričakovan delež sofinanciranja upravičenih stroškov prireditve iz proračuna Občine Tolmin znaša:
– nad 50,00 % do vključno 75,00 %
5 točk
– nad 25,00 % do vključno 50,00 % 
10 točk
– do vključno 25,00 % 
20 točk
4. trajanje prireditve:
– prireditev traja en dan
0 točk
– prireditev traja dva dni
10 točk
– prireditev traja več kot dva dni
20 točk
5. v pripravo, izvedbo, koordinacijo in vodenje programa prireditve je vključeno večje število ustvarjalcev in izvajalcev z območja Občine Tolmin (ne upoštevajo se subjekti, ki so navedeni kot partnerji prireditve):
– en ali dva lokalna ustvarjalca in/ali izvajalca
0 točk
– tri do pet lokalnih ustvarjalcev in/ali izvajalcev
5 točk
– več kot pet lokalnih ustvarjalcev in/ali izvajalcev
10 točk
6. prireditev je organizacijsko zahtevna:
– v skladu s predpisi s področja javnih zbiranj je potrebna prijava prireditve
0 točk
– v skladu s predpisi s področja javnih zbiranj je za prireditev potrebno pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote
10 točk
7. namen prireditve (točke znotraj tega kriterija se seštevajo):
– prireditev prispeva k promociji in trženju lokalno tipičnih pridelkov, izdelkov in storitev
5 točk
– prireditev promovira lokalne naravne znamenitosti
5 točk
– prireditev je trajnostno in ekološko naravnana
5 točk
– prireditev povezuje in promovira aktivno preživljanje prostega časa, šport, rekreacijo in doživetja
5 točk
– prireditev je kvalitetno zasnovana, vsebuje izviren program
5 točk
8. prireditev obsega vsebinsko raznolik program časovno in/ali prostorsko nepovezanih prireditvenih dogodkov:
– prireditev obsega en vsebinski in/ali prostorsko (ne)povezan dogodek
0 točk
– prireditev obsega dva ali tri vsebinske in/ali prostorsko (ne)povezane dogodke
10 točk
– prireditev obsega več kot tri vsebinske in/ali prostorsko (ne)povezane dogodke
15 točk
9. prireditev spodbuja povezovanje in sodelovanje večjega števila partnerjev:
– en partner
0 točk
– dva ali trije partnerji
5 točk
– štirje ali več partnerjev
10 točk
10. prireditev privablja turiste v ali izven glavne turistične sezone:
– prireditev je izvedena v juliju in/ali avgustu
0 točk
– prireditev je izvedena v juniju in/ali septembru
5 točk
– prireditev je izvedena v ostalih mesecih (januar, februar, marec, april, maj, oktober, november, december)
10 točk
Vloge bodo ocenjene na podlagi zgoraj naštetih meril. Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko vloga doseže, znaša 155 točk. Minimalno število točk, ki jih mora vloga doseči, da lahko upraviči dodelitev pomoči za turistične prireditve, je 55 točk.
XI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Javni razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno torka, 16. aprila 2024, do 11. ure.
Vlagatelj odda vlogo, ki vsebuje izpolnjene, podpisane in žigosane vse sestavne dele prijavnega obrazca za namen, na katerega se vlagatelj prijavlja. Vlogi obvezno priloži priloge, ki so navedene na prijavnem obrazcu.
Vloge morajo biti poslane s priporočeno pošto ali oddane osebno v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako namena: »Ne odpiraj, javni razpis – turistične prireditve 2024«, na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
Ne glede na način vložitve morajo vloge prispeti na Občino Tolmin najkasneje v torek, 16. aprila 2024, do 11. ure.
Vlagatelj lahko na ta javni razpis predloži največ dve vlogi, pri čemer mora biti vsaka vloga oddana v svoji ustrezno opremljeni ovojnici.
XII. Obravnavanje vloge
Prispele vloge bo po izteku prijavnega roka obravnavala Komisija za turistične prireditve (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje župan Občine Tolmin. Odpiranje vlog bo izvedeno v roku 8 dni od dneva zaključka razpisnega roka za vložitev vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo opravila pregled vlog ter jih obravnavala na podlagi pogojev in ocenila na podlagi kriterijev in meril, določenih s tem javnim razpisom. Komisija lahko preveri utemeljenost in realnost v vlogi navedenih upravičenih stroškov prijavljene prireditve in drugih podatkov ter dejstev in v ta namen zahteva dodatna dokazila in pojasnila. Komisija resničnost podatkov iz vloge lahko vzorčno preveri tudi na terenu.
Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno opremljenih ovojnicah pristojni organ občinske uprave zavrže s sklepom. Zavržene bodo tudi vloge, predložene s strani neupravičenega vlagatelja, in vloge, ki bodo predložene kot tretja ali nadaljnje vloge istega vlagatelja.
Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so bile prejete. Na odpiranju vlog komisija ugotavlja formalno popolnost vlog. Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, določene v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna, komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove, da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge. Formalno nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v prej navedenem roku ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pristojni organ občinske uprave zavrže s sklepom.
Komisija v roku 8 dni od dneva izteka roka za dopolnitev vlog opravi strokovni pregled formalno popolnih vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo ugotovi njeno pravno formalno ustreznost. Vloga je pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je skladna z nameni in upravičenimi stroški, določenimi s tem javnim razpisom.
Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni organ občinske uprave zavrne s sklepom. Zavrnjene bodo tudi vloge, ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk, potrebnih za dodelitev pomoči za turistične prireditve.
Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni na podlagi kriterijev in meril, določenih s tem javnim razpisom. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije: prijavnega obrazca in ustreznih dokazil ter podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točkami.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog upravičencev do dodelitve pomoči za turistične prireditve.
Znesek pomoči za turistične prireditve, ki se dodeli posameznemu vlagatelju, se določi na podlagi določb pravilnika in tega javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja vlog, višine zaprošenih sredstev s strani vlagatelja in višine razpoložljivih sredstev.
Na podlagi predloga komisije pristojni organ občinske uprave izda posameznemu vlagatelju sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči za turistične prireditve. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa s sklepom pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog. Zoper sklep je v 8 dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana. Župan o pritožbi odloči v roku 8 dni s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi pomoči za turistične prireditve in skladno z določbami pravilnika in tega javnega razpisa bosta Občina Tolmin in upravičenec sklenila pogodbo o sofinanciranju prireditve, s katero bodo urejene medsebojne pravice in obveznosti.
Na podlagi podatkov iz vloge, predložene na ta javni razpis, in pogodbe o sofinanciranju prireditve sta upravičenec in partner prireditve dolžna skleniti pogodbo o partnerstvu, s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti.
Upravičencu se dodeljena pomoč za turistične prireditve iz proračuna Občine Tolmin izplača na podlagi zahtevka za izplačilo, kateremu mora upravičenec priložiti vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi prireditve, vključno z dokazili o nastalih stroških prireditve in drugimi dokazili o izvedbi prireditve (v nadaljnjem besedilu: poročilo o prireditvi). Poročilo o prireditvi upravičenec predloži na obrazcu iz razpisne dokumentacije.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravičenec od dneva veljavnosti pogodbe o sofinanciranju prireditve dalje črpa predplačilo v višini skupaj največ 50 odstotkov dodeljene pomoči za turistične prireditve. Predplačilo upravičenec uveljavlja na podlagi zahtevka za predplačilo, kateremu mora priložiti račune in/ali pogodbe o dotlej nastalih stroških prireditve, iz naslova katerih uveljavlja predplačilo. Predplačilo se upravičencu izplača v višini iz priloženih finančnih dokazil izhajajočih nastalih upravičenih stroškov prireditve, pri čemer skupna višina predplačila lahko znaša največ 50 odstotkov dodeljene pomoči za turistične prireditve. Izplačilo preostalega dela dodeljene pomoči za turistične prireditve iz proračuna Občine Tolmin upravičenec uveljavlja po izvedbi prireditve, in sicer na podlagi zahtevka za izplačilo, kateremu mora priložiti poročilo o prireditvi, kot določa prejšnji odstavek.
XIII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih pomoči za turistične prireditve opravljata pristojni organ občinske uprave in komisija.
Upravičenec do pomoči za turistične prireditve, pri katerem se ugotovi, da:
1. dodeljenih sredstev delno ali v celoti ni porabil za namen, za katerega so bila dodeljena, ali
2. so mu bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih navedb, ali
3. je za isti namen pridobil sredstva iz drugih virov proračuna Občine Tolmin, ali
4. so mu bila za iste upravičene stroške prireditve dodeljena sredstva iz drugih javnih virov financiranja, ali
5. je kršil druga določila pogodbe o sofinanciranju prireditve,
je dolžan vrniti dodeljeno pomoč za turistične prireditve v celoti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. V tem primeru upravičenec izgubi tudi pravico do pridobitve pomoči za turistične prireditve za leto 2025.
XIV. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri kateri lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatna pojasnila o javnem razpisu: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Tolmin (www.tolmin.si) ali pa jo v tem roku v času uradnih ur vlagatelji lahko dvignejo v tajništvu Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8. do 11. ure pri Moniki Klemenčič, na tel. 05/381-95-19 ali na elektronskem naslovu monika.klemencic@tolmin.si.
Občina Tolmin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti