Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

712. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve, stran 1794.

  
Na podlagi petega odstavka 16. člena in za izvrševanje 16. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22, 141/22 – ZNUNBZ, 76/23 in 136/23 – ZIUZDS) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve 
1. člen 
V Pravilniku o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve (Uradni list RS, št. 11/24) se v 3. členu v prvem odstavku besedilo »količnika za izračun« črta.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Dodatek iz prejšnjega odstavka se obračunava akontativno, poračun pa se izvede na podlagi podatkov ZZZS o realizaciji programa in dodatnih sredstvih, ki jih prejme posamezni izvajalec, najpozneje za posamezno šestmesečje. Dodatna sredstva iz prejšnjega stavka se štejejo kot razpoložljiva sredstva za izplačilo dodatka.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen 
Za 3. členom se doda nov, 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
(akontacija dodatka) 
Akontacija dodatka znaša 70 % izračunanega dodatka iz 4. in 5. člena tega pravilnika.«.
3. člen 
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dodatek pripada zdravstvenemu delavcu, ki opravlja delo v ambulanti družinske medicine, za pretekli mesec obračuna.
(2) Višina dodatka za posameznega zdravstvenega delavca v timu se določa na podlagi:
1. obsega tima (TIM; objavlja ZZZS na spletni strani),
2. števila glavarinskih količnikov za posamezni tim v mesecu, na katerega se nanaša izplačilo (GK; objavlja ZZZS na spletni strani),
3. najmanjšega števila glavarinskih količnikov na tim (1895),
4. obsega priznanega posameznega zdravstvenega kadra v standardu (OBSEG), do največ 1,0,
5. odstotka udeležbe (UDELEŽBA; dejanska prisotnost v ambulanti) v mesecu, na katerega se nanaša dodatek,
6. DODATEK je najvišji dodatek za posamezni poklic v skladu z Zakonom o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22, 141/22 – ZNUNBZ, 76/23 in 136/23 – ZIUZDS).
(3) Preseganje (PRESEGANJE) glavarinskih količnikov se določi kot razlika med številom glavarinskih količnikov posameznega tima in zmnožkom obsega tima (TIM) s 1.895 glavarinskih količnikov:
PRESEGANJE = GK – 1895 X TIM.
(4) Če preseganje glavarinskih količnikov znaša več ali je enako 800 glavarinskih količnikov, se POD_PO izračuna na naslednji način:
POD_PO = OBSEG X UDELEŽBA X DODATEK.
(5) Če preseganje glavarinskih količnikov znaša manj kot 800 glavarinskih količnikov, se POD_PO izračuna na naslednji način:
Slika 1
4. člen 
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dodatek pripada zdravstvenemu delavcu, ki opravlja delo v ambulanti otroškega ali šolskega dispanzerja, za pretekli mesec obračuna.
(2) Višina dodatka za posameznega zdravstvenega delavca v timu se določa na podlagi meril iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(3) Preseganje (PRESEGANJE) glavarinskih količnikov se določi kot razlika med številom glavarinskih količnikov posameznega tima in zmnožkom obsega tima (TIM), 1.895 glavarinskih količnikov in faktorja 0,75:
PRESEGANJE = GK – 1895 X TIM X 0,75.
(4) Če preseganje glavarinskih količnikov znaša več ali je enako 800 glavarinskih količnikov, se POD_PO izračuna na naslednji način:
POD_PO = OBSEG X UDELEŽBA X DODATEK.
(5) Če preseganje glavarinskih količnikov znaša manj kot 800 glavarinskih količnikov, se POD_PO izračuna na naslednji način:
Slika 2
5. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(izplačilo akontacije dodatka in poračun) 
(1) Akontacija dodatka se izplača pri plači za pretekli mesec.
(2) Poračun se opravi v okviru razpoložljivih sredstev za posamezno obdobje iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(3) Poračun predstavlja razliko med izračunano višino dodatka in že izplačanimi akontacijami dodatka za posamezno obdobje iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, do višine razpoložljivih sredstev.
(4) Če izplačana sredstva akontacije dodatka presegajo razpoložljiva sredstva, se negativni poračun opravi pri naslednjem izplačilu akontacije dodatka.
(5) Če se ugotovi, da je bila zdravstvenemu delavcu izplačana višja akontacija dodatka od izračunane višine dodatka, do katere bi bil upravičen po opravljenem poračunu, se razlika odračuna od naslednje akontacije dodatka. Če je razlika višja od posamezne akontacije dodatka, mora zdravstveni delavec izvajalcu presežek vrniti v naslednjem mesecu, pri čemer se zamudne obresti ne obračunajo. Presežek pomeni razliko med preveč izplačanimi akontacijami dodatka in posamezno akontacijo dodatka.
(6) Za december 2024 se akontacija dodatka ne izplača, temveč se v letu 2025 izplača poračun za celo leto 2024, in sicer po objavi podatkov ZZZS.«.
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
(že izvedena plačila dodatkov) 
Plačila dodatkov, ki so bila že izvedena na podlagi Pravilnika o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve (Uradni list RS, št. 11/24), se štejejo kot akontacija dodatka za posamezni mesec.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-37/2024
Ljubljana, dne 13. marca 2024
EVA 2024-2711-0018
Dr. Valentina Prevolnik Rupel 
ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti