Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

734. Pravilnik o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Idrija, stran 1812.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 12. redni seji dne 14. 3. 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Idrija 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom so določene osnove in merila za določitev plač, plačil in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Idrija, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah ali imenovani s sklepom občinskega sveta oziroma župana.
Navedeni izrazi v moški slovnični obliki veljajo kot nevtralni za moški in ženski spol.
2. člen 
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom nadzornega odbora in članom občinske volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
Članom svetov krajevnih skupnosti in članom drugih organov Občine Idrija ter članom svetov javnih zavodov, katerega ustanoviteljica je Občina Idrija, pripadajo za njihovo delo nagrade, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
3. člen 
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. V soglasju z županom se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, PLAČIL OZIROMA NAGRAD ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJ 
a) Plača oziroma plačila župana in podžupanov
4. člen 
Plača župana Občine Idrija je uvrščena v plačni razred v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada še dodatek za delovno dobo za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
5. člen 
Funkcija podžupana Občine Idrija je v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, uvrščena v plačni razred v določenem razponu. Plačni razred podžupana znotraj zakonsko določenega razpona določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Plača oziroma plačilo podžupana za opravljanje njegove funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles in mu za to ne pripada dodatno plačilo v obliki sejnine.
6. člen 
Plačilo poklicnih funkcionarjev se izplačuje na podlagi sklepa o določitvi plače.
Mesečno izplačilo za nepoklicnega podžupana se opravi na podlagi sklepa o uvrstitvi v plačni razred. Podžupana uvrsti v plačni razred v skladu s prvim odstavkom petega člena tega pravilnika župan s sklepom. Pri uvrstitvi v plačni razred župan upošteva obseg dela in pooblastila podžupana. Če se spremenijo obseg dela in pooblastila podžupana, župan sprejme nov sklep o uvrstitvi podžupana v plačni razred.
b) Plačilo članov občinskega sveta in članov delovnih teles občinskega sveta
7. člen 
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma sejnina za udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % osnovne letne bruto plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
8. člen 
Članom občinskega sveta se obračunava sejnina v odstotku od osnovne mesečne bruto plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo, in sicer:
– za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta v višini 3,10 %,
– za predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta v višini 3,40 %,
– za udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta v višini 2,30 %.
V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje sejnina ne izplača. Prav tako se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje za dopisno sejo.
Plačilo za opravljene funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji.
9. člen 
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v delovnih telesih občinskega sveta določi sejnina za udeležbo na vsaki redni ali izredni seji v višini 2,30 % vrednosti osnovne mesečne bruto plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo.
V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje sejnina ne izplača. Prav tako se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje za dopisno sejo.
Članu delovnega telesa občinskega sveta se plačilo za opravljene funkcije izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji.
10. člen 
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito ter članom drugih komisij, odborov in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan, pa niso posebej obravnavani v tem pravilniku. Višina sejnina je določena od mesečne bruto plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo, in sicer:
– za člane komisij in odborov ustanovljene s strani občinskega sveta – 2,30 %,
– za člane komisij in odborov ustanovljene s strani župana – 1,00 %.
c) Plačilo članov nadzornega odbora
11. člen 
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do izplačil za opravljeno delo v višini največ 7,5 % osnovne letne bruto plače župana. Sejnine ne smejo letno presegati najvišjega možnega zneska.
Sejnina se določi v odstotku od osnovne mesečne bruto plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo, in sicer:
– za predsedovanje na seji nadzornega odbora v višini 3,40 %,
– za udeležbo na seji nadzornega odbora v višini 3,10 %.
Sejnine predsednika in članov nadzornega odbora se za udeležbe na sejah izplačujejo na podlagi evidence prisotnosti na sejah, ki jo predsednik nadzornega odbora predloži občinski upravi ter na spletni strani objavljenega zapisnika seje.
Sejnine za udeležbo na sejah za predsednika ali posameznega člana nadzornega odbora ne smejo presegati 50 % najvišjega možnega letnega zneska.
12. člen 
Člani nadzornega odbora so upravičeni tudi do plačila za izvedbo posameznega nadzora, na podlagi letnega programa dela, sklepa nadzornega odbora ter zaključenega in na spletni strani objavljenega poročila o zaključenem nadzoru.
Nagrada za izvedbo posameznega zelo zahtevnega, zahtevnega ali manj zahtevnega nadzora se določi v odstotku od osnovne mesečne bruto plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo, in sicer v višini 22,00 % za izvedbo zelo zahtevnega, zahtevnega ali manj zahtevnega nadzora.
Nagrade za opravljene posamične neposredne nadzore se izplačujejo na podlagi zaključenega in na spletni strani objavljenega poročila o zaključenem nadzoru. Nagrada se razdeli med člane, ki so opravili posamičen neposreden nadzor.
d) Plačilo članov svetov krajevnih skupnosti
13. člen 
Predsedniku krajevne skupnosti in članom sveta krajevne skupnosti lahko pripada sejnina za udeležbo in opravljeno delo na seji sveta krajevne skupnosti.
Sejnina se določi v odstotku od osnovne mesečne bruto plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo, in sicer:
– za predsedovanje na seji sveta krajevne skupnosti v višini 2,00 %,
– za udeležbo na seji sveta krajevne skupnosti v višini 1,00 %.
Sejnina se lahko predsedniku krajevne skupnosti in članom sveta krajevne skupnosti za udeležbo na seji sveta izplača za največ šest sej v koledarskem letu.
Odločitev o izplačevanju sejnin sprejme svet krajevne skupnosti s sklepom.
Stroške za izplačilo sejnin se krije iz proračunskih sredstev posamezne krajevne skupnosti.
Sejnina za udeležbo in opravljeno delo na posamezni seji sveta krajevne skupnosti se izplača po javni objavi zapisnika seje sveta krajevne skupnosti.
Sejnina se izplača na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji.
V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje sejnina ne izplača. Prav tako se sejnina ne izplačuje za dopisno sejo.
Predsedniku krajevne skupnosti pripada letna nagrada za vodenje krajevne skupnosti v višini 18,90 % od osnovne mesečne bruto plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo.
e) Nadomestilo občinski volilni komisiji
14. člen 
Članom občinske volilne komisije pripada ob vsakih splošnih volitvah enkratno nadomestilo v skladu z zakonom, ki ureja lokalne volitve.
Predsedniki in člani volilnih organov, ki izvajajo volilna opravila, ki jih zakon posebej ne opredeljuje, imajo pravico do nadomestila v skladu z zakonom, ki določa nadomestila volilnih organov na lokalnih volitvah.
Nadomestila se upravičencem iz tega člena pravilnika izplačajo na podlagi akta o imenovanju.
III. PLAČILO ČLANOV SVETA JAVNEGA ZAVODA, KATEREGA USTANOVITELJICA JE OBČINA IDRIJA 
15. člen 
Svet posameznega javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Idrija, se lahko odloči, da se članom sveta za vsako udeležbo na sklepčni seji izplača nagrado v višini največ 58,00 EUR bruto.
Predsedujoči je lahko upravičen do nagrade v višini največ 75,00 EUR bruto.
Člani sveta javnega zavoda so v primeru dopisne seje lahko upravičeni največ do četrtine zneska, določenega v prvem in drugem odstavku tega člena.
Odločitev o izplačevanju in določitvi višine nagrade, načinu vodenja evidence prisotnosti ter načinu izplačevanja nagrad sprejme svet javnega zavoda s sklepom.
Stroške za izplačilo nagrad krije javni zavod iz lastnih sredstev.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 
16. člen 
Občinski funkcionarji in druge osebe, ki opravljajo delo skladno s tem pravilnikom, imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Osebe, ki prejemajo plačo oziroma plačilo za opravljanje funkcije oziroma dela na podlagi tega pravilnika, imajo pravico do povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji (dnevnice, dejanski stroški prevoza, stroški prenočevanja) v skladu z veljavnimi predpisi.
Povračilo stroškov iz drugega odstavka tega člena lahko upravičenec uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan. Za službeno potovanje župana nalog izda direktor občinske uprave oziroma druga pooblaščena oseba. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu z veljavnimi predpisi.
Osebe iz prvega odstavka tega člena, razen poklicnih funkcionarjev, imajo pravico do povračila stroškov prihoda na sejo od kraja bivanja do kraja, kjer se seja izvaja, v skladu s predpisi, ki urejajo to področje v javnem sektorju.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA PREJEMKOV 
17. člen 
Sredstva za izplačevanje plač oziroma plačil za opravljanje funkcije oziroma dela in povračil stroškov, nadomestil in drugih prejemkov, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, se zagotovijo iz sredstev proračuna in sredstev zavodov za udeležbo na redni ali izredni seji komisije, odbora ali sveta zavoda vsakokrat po objavi zapisnika seje na spletni strani Občine Idrija ali strani javnega zavoda.
18. člen 
Plače oziroma plačila za opravljanje funkcije oziroma dela na podlagi tega pravilnika se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu. Ne glede na prejšnji stavek tega odstavka se plačila za opravljanje funkcije lahko iz razloga nelikvidnosti občine izplačajo tudi kasneje, vendar ne več kot 45 dni, šteto s prvim naslednjim dnem po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo.
Drugi prejemki in povračila se izplačajo v skladu z veljavnimi predpisi.
19. člen 
Plače oziroma plačila za opravljanje funkcije oziroma dela na podlagi tega pravilnika se usklajujejo skladno s spremembo zneska mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
20. člen 
V primeru, ko se seja organa, delovnega telesa, druge komisije ter nadzor, ki ga izvaja nadzorni odbor, opravi v več delih, so člani le-teh upravičeni do izplačila plačila za opravljeno delo samo enkrat. Vodja delovne skupine posameznega nadzora mora za izplačilo plačila za opravljen nadzor občinski upravi predložiti končno poročilo o posameznem izvedenem nadzoru.
Povračilo stroškov za prihod na sejo v skladu s četrtim odstavkom 16. člena tega pravilnika se opravi za vsak prihod na sejo.
21. člen 
Plačilo za opravljanje funkcije v občinskem svetu (sejnina) se izplača za udeležbo na redni in izredni seji.
Za dopisne in slavnostne seje ter za manj kot 50 % časovne prisotnosti na seji, se plačilo za opravljanje funkcije v občinskem svetu (sejnina) ne izplačuje.
22. člen 
Osnova za obračun plačila za nepoklicno opravljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma plačila za opravljanje funkcije posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
23. člen 
Županu, ki funkcijo opravlja poklicno, izda odločbo o plači komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta, podžupanu, ki opravlja funkcijo poklicno, pa župan.
Funkcionarjem, ki opravljajo funkcijo nepoklicno, članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora, se sredstva izplačajo na podlagi sklepa o imenovanju oziroma sklepa o potrditvi mandata.
24. člen 
Plačila za opravljanje funkcije oziroma dela se izplačajo na podlagi mesečne evidence o opravljenem delu, ki jo vodi občinska uprava (lista prisotnosti), razen če ta pravilnik ne določa drugače.
Plačila za opravljanje funkcije oziroma dela ter prejemki, določeni v 14. členu tega pravilnika, se izplačujejo mesečno za pretekli mesec, v rokih, določenih z veljavnimi predpisi.
25. člen 
Plače in plačila za opravljanje funkcije oziroma dela ter povračila stroškov v zvezi z delom se usklajujejo v skladu z veljavnimi predpisi.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
Do izplačila plačil v skladu s tem pravilnikom niso upravičeni tisti člani komisij, odborov in drugih teles, ki so zaposleni v občinski upravi Občine Idrija ter pri subjektih, katerim se sredstva za plače zagotavljajo v proračunu.
27. člen 
Sredstva za izplačilo plač, plačil in drugih prejemkov se zagotovijo iz proračuna.
28. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 84/99, 17/01, 91/02, 94/08, 90/21).
29. člen 
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od prvega dne v naslednjem mesecu od meseca objave.
Št. 007-0001/2023
Idrija, dne 14. marca 2024
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti