Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

Št. 100-2/2024/1 Ob-1803/24, Stran 731
Svet zavoda Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na 9. seji dne 14. 3. 2024, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na mesto ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 141/22); v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Predviden pričetek dela je 1. 9. 2024. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, v roku enega leta po začetku mandata),
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ni starejše od 30 dni,
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja ravnatelja,
kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti