Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

Št. 330-2/2024/ Ob-1806/24, Stran 679
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi:
– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 32/15, 84/15, 3/17, 4/17 – popr., 30/19 in 61/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23), (v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu);
– Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2023/2391 z dne 4. oktobra 2023 o spremembi uredb (EU) št. 717/2014, (EU) št. 1407/2013, (EU) št. 1408/2013 in (EU) št. 360/2012 glede pomoči de minimis za predelavo in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter Uredbe (EU) št. 717/2014 glede skupnega zneska pomoči de minimis, dodeljene enemu podjetju, obdobja njene uporabe in drugih zadev (UL L št. 2023/2391 z dne 5. 10. 2023; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU), objavlja
javni razpis 
za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2024 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2024 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.
Razpisana sredstva:
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 25.000 eurov. 
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Program podpor za prestrukturiranje kmetijstva na ministrstvu za leto 2024, NRP 2330-21-5108 nepredvidljivi dogodki v kmetijstvu 2023–2027.
Vrsta javnega razpisa:
Odprti.
Začetek vlaganja vlog in javnega razpisa:
Vlaganje vlog na javni razpis se začne peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
Informacije o javnem razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija) 
Elektronska pošta: aktrp@gov.si
tel. 01/580-77-92 
Uradne ure: 
ponedeljek od 8.30 do 12. ure, 
sreda 8.30 do 12. ure in od 13. do 15. ure, 
petek od 8.30 do 12. ure.
2. Predmet javnega razpisa
2.1. V skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe je predmet podpore finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.
2.2. Za nepredvidljivi škodni dogodek se v skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe šteje škoda na kmetijskih objektih, nastala zaradi požara ali strele, če povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.
3. Vlagatelj in upravičenec
3.1. Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom.
3.2. Upravičenec do sredstev je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu in ki izpolnjuje pogoje iz 4. poglavja tega javnega razpisa.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Pogoji za pridobitev sredstev morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
4.2. Vlagatelj izpolni in vloži vlogo v elektronski obliki v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Priloge se predložijo v informacijski sistem v obliki skenograma.
4.3. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev.
4.4. V skladu s 7. členom Uredbe mora vlagatelj za pridobitev sredstev iz tega javnega razpisa izpolnjevati naslednje pogoje:
– oddati mora zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v letu 2024. Če v letu 2024 zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta oziroma iz leta 2023;
– škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis;
– če je vlagatelj nosilec kmetijskega gospodarstva organiziranega kot kmetija, mora biti nosilec ali član kmetijskega gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 060, 064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje;
– če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora biti kmetijsko gospodarstvo, katerega je nosilec, registrirano za opravljanje kmetijske dejavnosti;
– objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara ali strele;
– objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka namenjen pridelavi kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje prvi odstavek 2. člena Uredbe 1408/2013/EU;
– vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica in
– minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do plačila po ukrepu iz tega javnega razpisa, je 5.000 eurov.
5. Finančne določbe
5.1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev. Osnova za izplačilo sta razdelilnik iz točke 5.2. tega poglavja in višina ocenjene škode iz osme alineje točke 4.4. prejšnjega poglavja.
5.2. V skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe znaša finančna pomoč:
– 7.500 eurov: nad vključno 65.000 eurov ocenjene škode;
– 6.500 eurov: od vključno 55.000 do 65.000 eurov ocenjene škode;
– 5.500 eurov: od vključno 45.000 do 55.000 eurov ocenjene škode;
– 4.500 eurov: od vključno 35.000 do 45.000 eurov ocenjene škode;
– 3.500 eurov: od vključno 25.000 do 35.000 eurov ocenjene škode;
– 2.500 eurov: od vključno 15.000 do 25.000 eurov ocenjene škode;
– 1.500 eurov: od vključno 5.000 do 15.000 eurov ocenjene škode.
5.3. V skladu z drugim odstavkom 1. člena Uredbe se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo 1408/2013/EU.
5.4. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo na transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.
5.5. V skladu s prvim odstavkom 12. člena Uredbe se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo z odprtim javnim razpisom.
6. Omejitve sredstev
6.1. V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe lahko vlagatelji pridobijo sredstva za isti namen samo iz enega ukrepa po Uredbi.
6.2. V skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe se sredstva ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev, iz naslova tega javnega razpisa, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
6.3. V skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe se sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa iz tega javnega razpisa zunaj Republike Slovenije.
6.4. V skladu s tretjim odstavkom 8. člena Uredbe lahko isti upravičenec pridobi podporo po ukrepu iz tega javnega razpisa le enkrat v treh letih od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
6.5. V skladu s četrtim odstavkom 8. člena Uredbe višina vseh prejetih sredstev za škodni dogodek, upoštevajoč tudi plačilo v okviru zavarovalne police, ne sme presegati dejanske škode.
6.6. V skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe se poleg pomoči de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.
6.7. V skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1408/2013/EU, ne sme presegati 25.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ne glede na določbo drugega odstavka 8. člena Uredbe, se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobreno pomočjo enotnemu podjetju za ukrepe po Uredbi presežena omejitev iz te točke.
6.8. V skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ne sme presegati nacionalne omejitve iz Priloge Uredbe 1408/2013/EU.
6.9. V skladu s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe se, če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredba Komisije (EU) 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 2023/2831 z dne 15. 12. 2023; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2023/2831/EU), se pomoč de minimis, dodeljena v skladu s to uredbo, lahko združuje s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim, ki spadajo na področje uporabe Uredbe 2023/2831/EU, do zgornje meje, določene v Uredbi 2023/2831/EU, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 2023/2831/EU.
6.10. V skladu s petim odstavkom 4. člena Uredbe se, če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v primarni proizvodnji ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena v skladu s to uredbo, lahko združuje s pomočjo de minimis, dodeljeno primarni proizvodnji ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi 717/2014/EU z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2023/2391 z dne 4. oktobra 2023 o spremembi uredb (EU) št. 717/2014, (EU) št. 1407/2013, (EU) št. 1408/2013 in (EU) št. 360/2012 glede pomoči de minimis za predelavo in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter Uredbe (EU) št. 717/2014 glede skupnega zneska pomoči de minimis, dodeljene enemu podjetju, obdobja njene uporabe in drugih zadev (UL L št. 2023/2391 z dne 5. 10. 2023; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
7. Preverba pred odobritvijo pomoči in poročanje
7.1. V skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe mora agencija še pred odobritvijo pomoči preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, za de minimis v gospodarskem sektorju, pa v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na ministrstvu, pristojnem za finance.
7.2. V skladu z drugim odstavkom 17. člena Uredbe mora agencija za upravičence, ki so enotno podjetje, predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega 25.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
7.3. Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz podtočk a) do d) te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
7.4. V skladu s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe mora agencija v roku 15 dni po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poročati ministrstvu o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ga ministrstvo objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8. Rok in način prijave
8.1. V skladu s tretjim odstavkom 12. člena Uredbe, se vloge na javni razpis začnejo vlagati peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloge se lahko vlagajo do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8.2. V skladu s četrtim in šestim odstavkom 13. člena Uredbe se vloga na javni razpis izpolni in vloži v informacijski sistem agencije, ki se nahaja na vstopnem spletnem mestu na naslovu https://e-kmetija.gov.si, v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo v informacijski sistem v obliki skenograma.
8.3. V skladu s petim odstavkom 13. člena Uredbe vlogo na javni razpis vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev izpolni in vloži na agencijo v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom.
8.4. Če vlogo na javni razpis vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se v skladu s sedmim odstavkom 13. člena Uredbe pred elektronsko vložitvijo vloge, registrira pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije. S podpisom na vlogi vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev potrdi pravilnost vnosa podatkov. Podrobna navodila o prijavi v informacijski sistem in izpolnjevanju vloge v njem ter vlaganju vloge se objavijo na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
9. Obravnava in postopek odobritve vlog
9.1. Odpiranje in obravnavo vlog, ter odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis ureja deveti in deseti odstavek 13. člena Uredbe.
9.2. V skladu z enajstim odstavkom 13. člena Uredbe, se vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj mora v osmih dneh od vročitve obvestila poslati na agencijo izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja.
9.3. V skladu s 14. členom Uredbe, o izpolnjevanju pogojev tega javnega razpisa odloči agencija z odločbo o pravici do sredstev. V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 1408/2013/EU.
10. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2) so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala agencija, objavljene na spletni strani agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti