Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

Ob-1833/24, Stran 733
Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) in sklepa Sveta zavoda, sprejetega na 9. seji Sveta zavoda, dne 20. 3. 2024, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo dne 18. 9. 2024.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja za določen čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, in sicer:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (oziroma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu),
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, da kandidat ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni (107.a člen ZOFVI),
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni (84. člen KZ-1),
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni (107.a člen ZOFVI), ter
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje 2024–2029 in
– kratek življenjepis (zaželen),
kandidati pošljite v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet zavoda VIZ Osnovna šola Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka razpisa s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Datum objave: 22. 3. 2024.
Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti