Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

739. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sežana, stran 1818.

  
Na podlagi 29. člena in drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21 in 184/21) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 14. 3. 2024 sprejel
O D LO K 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sežana 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Sežana (v nadaljevanju: občinska uprava), način vodenja občinske uprave, pristojnosti, pooblastila, razporeditev odgovornosti zaposlenih po organizacijski strukturi, javnost in transparentnost pri delovanju občinske uprave ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženske in moške.
3. člen
(javnost dela) 
(1) Delo občinske uprave je javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja z uradnimi sporočili in dajanjem informacij predstavnikom medijev, posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z veljavno zakonodajo, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki medijev ter na druge načine, ki omogočajo javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
(3) Občinska uprava oziroma njeni javni uslužbenci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
(4) Občinska uprava je dolžna organizirati opravljanje svojega dela tako, da je občanom in drugim strankam omogočeno, da v čimkrajšem času in v predpisanih rokih uveljavljajo svoje pravice, obveznosti ali pravne koristi. Pri poslovanju z občani in drugimi strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva.
(5) Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati in nanje odgovarjati v razumnem roku.
4. člen 
(naloge občinske uprave) 
(1) Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne, razvojne in druge naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Tako zlasti:
– pripravlja predloge razvojnih ter drugih programov in načrtov s svojega področja dela in jih izvršuje,
– pripravlja predloge programov in finančnih načrtov za proračun,
– izvršuje proračun,
– opravlja nadzor nad izvajanjem proračunsko financiranih dejavnosti, in sicer po namenu, obsegu in dinamiki porabe ter pripravlja poročila in predloge s svojega delovnega področja,
– upravlja s premoženjem občine in opravlja nadzor nad upravljanjem premoženja občine, ki je preneseno v upravljanje posameznim drugim upravljavcem,
– spremlja in nadzoruje izvajanje občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja občina zadeve iz svoje pristojnosti,
– izvaja inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo,
– opravlja druga dela za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter drugih organov občine.
(2) Občinska uprava je pristojna za vodenje zbirke informacij javnega značaja.
(3) Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
(4) O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom določeno drugače.
(5) O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
(6) Uradne osebe, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje, lahko za vodenje ali odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji pooblasti direktor občinske uprave. Uradne osebe za vodenje v upravnem postopku na drugi stopnji pooblasti župan.
ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODROČJA OBČINSKE UPRAVE 
5. člen 
(načela za organizacijo občinske uprave) 
Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam lokalne skupnosti ter poslovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi z namenom, da se zagotovi:
– zakonito, strokovno, racionalno, učinkovito in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave ter organov občine,
– smotrna organizacija in vodenje dela v občinski upravi,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev,
– zakonito, pravočasno, učinkovito in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave ter organov občine,
– koordinirano izvajanje nalog in učinkovito izvajanje projektnih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog,
– učinkovito in usklajeno sodelovanje občinske uprave z ožjimi deli občine,
– učinkovito sodelovanje z občinskimi upravami drugih občin, organi državne uprave ter drugimi organi, organizacijami in institucijami pri reševanju skupnih zadev.
6. člen 
(organizacija občinske uprave) 
(1) Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Sežana ustanovi občinska uprava Občine Sežana, s sedežem: Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, in z uradnimi elektronskim naslovom obcina@sezana.si.
(2) Občinska uprava je organizirana tako, da ima notranje organizacijske enote.
(3) Notranje organizacijske enote so:
– Kabinet župana,
– Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve,
– Oddelek za finance in proračun,
– Oddelek za družbene dejavnosti,
– Oddelek za okolje in prostor,
– Oddelek za razvoj gospodarstva in investicije.
7. člen 
(kabinet župana) 
(1) Kabinet župana opravlja naloge s področij:
– strategije in razvoja občine,
– informiranja javnosti,
– koordinacijskih, organizacijskih in administrativno-tehničnih opravil za župana, podžupane in direktorja občinske uprave,
– protokolarnih zadev,
– čezmejnega in regionalnega sodelovanja občine,
– strokovne pomoči krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju,
– koordinacije sodelovanja krajevnih skupnosti z notranjimi organizacijskimi enotami občinske uprave,
– neposredne oblike sodelovanja občanov pri odločanju,
– kadrovskih zadev,
– varstva in zdravja pri delu,
– civilne zaščite in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– varstva naravne in kulturne dediščine,
– digitalizacije in informatike,
– strokovnih, organizacijskih in administrativno-tehničnih opravil za občinski svet in njegova delovna telesa ter za člane občinskega sveta,
– volilnih in referendumskih opravil,
– integritete in preprečevanje korupcije,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v delovno področje kabineta.
(2) V kabinetu župana se lahko določijo tudi delovna mesta za določen čas, ki so vezana na mandat župana.
8. člen 
(oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve) 
Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve opravlja naloge s področij:
– nakupa, prodaje ali oddaje stanovanj, poslovnih prostorov in zemljišč,
– organiziranja gradnje, adaptacije in rekonstrukcije objektov v lasti občine,
– priprave poročil in gradiv s področja gospodarjenja s stanovanji, poslovnimi prostori in zemljišči,
– politike ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine,
– pravne naloge in pravnega svetovanja upravi,
– evidence vseh sodnih zadev, izvensodnih poravnav, sklenjenih pravnih poslov,
– pomoč pri pripravi pravnih aktov z delovnih področij notranjih organizacijskih enot,
– zadeve v zvezi s stanovanji v lasti občine,
– organizacijskih in administrativno-tehničnih opravil za nadzorni odbor,
– informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov,
– upravnih postopkov na drugi stopnji,
– sprejemne pisarne v skladu s predpisanim načinom pisarniškega poslovanja in ravnanja z dokumentarnim gradivom,
– vzdrževanja drobnega inventarja in opreme občinske uprave,
– evidenc o upravnih zadevah,
– arhiva,
– opravlja druge strokovne naloge, ki po svoji naravi sodijo v delovno področje oddelka.
9. člen 
(oddelek za finance in proračun) 
Oddelek za finance in proračun opravlja naloge s področij:
– priprave proračuna,
– koordinacije priprave finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna,
– zaključnega računa proračuna,
– priprave računovodskih in finančnih poročil,
– izvajanja notranjih kontrol pri izvrševanju proračuna in skrbi za gospodarno ravnanje s sredstvi občinskega proračuna,
– zadolževanja občine, upravljanja z dolgovi in poročanja o zadolževanju,
– finančnega poslovanja ter računovodskih in knjigovodskih nalog za potrebe občine in krajevnih skupnosti,
– obračunavanja plač in ostalih osebnih prejemkov,
– zavarovanja občinskega premoženja,
– zagotavljanja podpore pri delu z nadzornimi institucijami,
– opravlja druge strokovne naloge, ki po svoji naravi sodijo v delovno področje oddelka.
10. člen 
(oddelek za družbene dejavnosti) 
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge s področij:
– izobraževanja,
– kulture,
– športa,
– predšolske vzgoje,
– socialnega varstva,
– osnovnega zdravstva in lekarništva,
– dela z mladimi in starejšimi,
– raziskovalnih dejavnosti,
– koncesijskih aktov s področja dela oddelka,
– delovanja društev, skupin in posameznikov, ki opravljajo programe na področju družbenih dejavnosti,
– programov aktivne politike zaposlovanja,
– javnih del,
– opravlja druge strokovne naloge, ki po svoji naravi sodijo v delovno področje oddelka.
11. člen 
(oddelek za okolje in prostor) 
Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge s področij:
– prostorskih aktov občine,
– sodelovanja pri pripravi regionalnega prostorskega plana in pripravi prostorskih aktov države,
– projektnih pogojev, soglasij in mnenj za posege v prostor in gradnjo objektov,
– izvedbene projektne dokumentacije za načrtovane posege v prostor,
– strokovne pomoči pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– varstva okolja in zmanjševanje okoljskih bremen,
– gospodarjenja z objekti komunalne infrastrukture,
– upravljanja občinskih cest, parkirišč in drugih javnih površin ter javne razsvetljave,
– lokacijske informacije in predkupne pravice,
– komunalnega prispevka,
– nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
– urejanja in razvoja prometa ter prometne infrastrukture in trajnostne mobilnosti,
– oglaševanja in plakatiranja v občini,
– obremenitev s hrupom,
– vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč,
– opravlja druge strokovne naloge, ki po svoji naravi sodijo v delovno področje oddelka.
12. člen 
(oddelek za razvoj gospodarstva in investicije) 
Oddelek za razvoj gospodarstva in investicije opravlja naloge s področij:
– razvoja gospodarstva in podjetništva,
– razvoja kmetijstva, gozdarstva, podeželja ter dopolnilnih dejavnosti,
– razvoja turizma,
– javno-zasebnih partnerstev,
– pregleda gospodarskih gibanj, ter koordiniranja dela z institucijami, ki opravljajo dejavnosti, ki so povezane s pristojnostmi občine na teh področjih,
– priprave izvajanja načrta stanovanjske politike občine,
– upravljanja in investicijskega vzdrževanja objektov v lasti občine,
– opravlja naloge s področja širokopasovnih omrežij,
– programov opremljanja stavbnih zemljišč,
– energetike, energetske učinkovitosti in javne razsvetljave,
– investicij v nizko gradnjo,
– investicij v visoko gradnjo,
– priprave investicijske dokumentacije,
– obratovalnih časov,
– opravlja druge strokovne naloge, ki po svoji naravi sodijo v delovno področje oddelka.
13. člen 
(podrobnejša organizacija in sistemizacija delovnih mest) 
(1) Podrobneje se lahko opravljanje nalog opredeli v okviru akta, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest, in sicer v okviru del in nalog posameznega delovnega mesta.
(2) V notranjih organizacijskih enotah se lahko oblikujejo službe oziroma druge oblike notranje organiziranosti v skladu s potrebami in organizacijo dela.
(3) Notranja organizacijska enota je lahko tudi režijski obrat. V primeru oblikovanja režijskega obrata kot organizacijske enote občinske uprave je treba sprejeti ustrezen odlok, ki ureja ustanovitev režijskega obrata, in natančneje določa njegovo organizacijo in delovno področje.
(4) Če se pojavi naloga, ki po svoji naravi ne spada v delovno področje nobene od notranjih organizacijskih enot, župan na predlog direktorja občinske uprave odloči, katera enota bo nalogo opravila.
(5) Zagotavljanje izvrševanja nalog na področju inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva Občina Sežana izvaja v okviru skupne občinske uprave, katerega organizacija in delovanje je urejeno s posebnim odlokom.
NALOGE, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE, VODIJ NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN DRUGIH JAVNIH USLUŽBENCEV 
14. člen 
(vodenje občinske uprave) 
(1) Župan je predstojnik občinske uprave, predstavlja in zastopa občino ter daje navodila in usmeritve za vodenje občinske uprave.
(2) V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
(3) Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave. Direktorja občinske uprave imenuje in razrešuje župan.
(4) Delo notranje organizacijske enote vodi vodja.
(5) Direktor občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot so odgovorni za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog občine.
15. člen 
(direktor občinske uprave) 
Direktor občinske upravlja naslednje naloge:
– neposredno vodenje občinske uprave,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– organiziranje in usklajevanje dela občinske uprave, skrb za dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– zagotavljanje pogojev za zakonito, pravočasno in strokovno uresničevanje pravic, interesov občanov in drugih strank v postopku,
– skrb za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanja nalog občinske uprave,
– izdaja odločb v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravljanje najzahtevnejših nalog občinske uprave in sodelovanje v projektnih skupinah v občini,
– koordiniranje dela notranjih organizacijskih enot in skrb za delovno disciplino, zagotavljanje polne zaposlenosti javnih uslužbencev in racionalno kadrovsko razporeditev glede na obseg in zahtevnost dela,
– opravljanje dela notranjih organizacijskih nalog v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrb za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi,
– predlaganje županu sprejem določenih odločitev na podlagi predlogov vodij notranjih organizacijskih enot,
– po pooblastilu župana podpisovanje posameznih aktov iz pristojnosti občinske uprave,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja občine,
– opravljanje drugih nalog, določenih z zakoni in predpisi, ter po odredbi župana.
16. člen 
(vodenje notranjih organizacijskih enot) 
(1) Vodja notranje organizacijske enote organizira in koordinira delo notranje organizacijske enote, skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog, razporeja delo, skrbi za delovno disciplino, opravlja najzahtevnejša dela v notranji organizacijski enoti in v skladu s pooblastili odloča o upravnih, strokovnih in drugih zadevah.
(2) Vodja notranje organizacijske enote občinske uprave je odgovoren za delo v notranji organizacijske enoti ter stanje na delovnem področju notranje organizacijske enote.
(3) Vodja notranje organizacijske enote občinske uprave:
– načrtuje, organizira, usmerja, usklajuje in nadzoruje delo v organizacijski enoti,
– skrbi za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov,
– v skladu s pooblastili odloča v upravnih, strokovnih in drugih zadevah z delovnega področja organizacijske enote,
– po pooblastilu izdaja posamične akte iz izvirne pristojnosti občine in prenesene državne pristojnosti,
– pri svojem delu sodeluje z drugimi organizacijskimi enotami občinske uprave in organi občine pri reševanju skupnih zadev,
– v okviru svojih pristojnosti sodeluje tudi z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji oziroma družbami ter drugimi organizacijami,
– pripravlja predloge programov in finančnih načrtov za proračun, upravlja s premoženjem in pripravlja predloge razvojnih programov s svojega področja dela,
– v okviru danih pooblastil je odgovoren za zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev v okviru notranje organizacijske enote, ki jo vodi in opravlja druge naloge v okviru svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti v skladu s predpisi.
(4) V vseh zadevah iz svoje pristojnosti notranje organizacijske enote občinske uprave sodelujejo med seboj. Pri medsebojnem sodelovanju si notranje organizacijske enote sproti pošiljajo podatke in obvestila, potrebna za opravljanje zadev z njihovega področja, izmenjujejo izkušnje, oblikujejo skupine, organizirajo posvetovanja ter sodelujejo med seboj tudi v drugih oblikah.
(5) Če v posamezni notranji organizacijski enoti mesto vodje ni zasedeno, opravlja naloge vodje direktor občinske uprave ali z njegove strani pooblaščena oseba.
17. člen 
(odgovornosti vodilnih) 
(1) Direktor občinske uprave je za svoje delo in delo občinske uprave odgovoren županu.
(2) Vodje notranjih organizacijskih enot so za svoje delo neposredno odgovorni direktorju občinske uprave.
18. člen 
(projektne skupine) 
(1) Za izvedbo nalog in projektov, ki zahtevajo sodelovanje javnih uslužbencev iz različnih notranjih organizacijskih enot občinske uprave in ki po svoji naravi zahtevajo sodelovanje strokovnih, znanstvenih in drugih organizacij oziroma zunanjih sodelavcev, se lahko oblikujejo projektne skupine. Projektna skupina se oblikuje za čas trajanja projekta.
(2) Projektno skupino imenuje župan ali direktor občinske uprave. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi njeno sestavo, naloge, roke za izvedbo nalog in druge pogoje za delo. Vodja projektne skupine odgovarja za delo v zvezi z dodeljenimi nalogami neposredno županu oziroma direktorju občinske uprave.
19. člen 
(zunanji izvajalci) 
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo in posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami ali pa glede na naravo naloge to ni smotrno, lahko župan z ustreznimi zunanjimi izvajalci sklene posebno pogodbo za čas trajanja naloge.
20. člen 
(kolegij) 
(1) Kot posvetovalno telo se ustanovi kolegij župana, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave in skrbi za usklajevanje dela občinske uprave in organov občine.
(2) Kolegij župana poleg župana sestavljajo podžupani, direktor občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot. Župan lahko v delo kolegija po potrebi vključi tudi druge osebe.
21. člen 
(javni uslužbenci) 
(1) Javni uslužbenec občinske uprave opravlja naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih ima.
(2) Javni uslužbenec mora svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti, strokovnosti, gospodarnosti, zaupnosti, častnega ravnanja ter politično nevtralno in nepristransko, z upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev.
(3) Javni uslužbenec mora svoje naloge opravljati strokovno, vestno, hitro, nepristransko ter kvalitetno in pri tem upoštevati le javni interes in konkretne okoliščine primera. Pri svojem delu ravna po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposablja ter izpolnjuje, pri čemer pogoje za strokovno izpolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
(4) Javni uslužbenec mora biti lojalen do delodajalca, spoštljiv tako v odnosih z uporabniki storitev občinske uprave, ki jim služi, kot v odnosih z nadrejenimi, sodelavci in podrejenimi. Pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega ali zasebnega prava, primerno mora upoštevat pravice, dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svojo pravico do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
(5) Javni uslužbenec je odgovoren, da se izogiba vsakemu nasprotju interesov, bodisi da je to nasprotje resnično ali možno. Svojega položaja ne sme izkoriščati za svoj zasebni interes. Javni uslužbenec ne sme opravljati funkcij in pridobitne dejavnosti, ki niso združljive z opravljanjem javnih nalog in s pravicami ter obveznostmi javnega uslužbenca. Na nasprotje interesov in na nezdružljivost mora javni uslužbenec paziti po uradni dolžnosti.
(6) Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva, s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških.
(7) Javni uslužbenec mora vselej ravnati tako, da ohranja in krepi zaupanje javnosti s poštenostjo, nepristranskostjo in učinkovitostjo opravljanja svojih nalog. S primernim upoštevanjem pravice do dostopa informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
22. člen 
(disciplinska in odškodninska odgovornost) 
Javni uslužbenec je odgovoren za disciplinske kršitve obveznosti iz delovnega razmerja. O disciplinski in odškodninski odgovornosti javnih uslužbencev v občinski upravi se vodi postopek v skladu z zakonom in internimi akti občine.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
23. člen 
(akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest) 
(1) Župan Občine Sežana v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka sprejme nov splošni akt, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi Občine Sežana, v skladu s tem odlokom in zakonodajo.
(2) S tem odlokom se v roku šestih mesecev po uveljavitvi uskladijo tudi vsi ostali akti Občine Sežana.
24. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sežana (Uradni list RS, št. 21/07, 34/11 in 59/17).
25. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-2/2024-10
Sežana, dne 14. marca 2024
Župan 
Občine Sežana 
Andrej Sila 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti