Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

730. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 – 1. rebalans, stran 1804.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 103/23 – UPB3) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 8. redni seji dne 13. 3. 2024 sprejel
O D L O K 
o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 – 1. rebalans 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 (Uradni list RS, št. 131/23) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
LETO 2024 (v EUR)
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.949.209
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.940.125
70 
DAVČNI PRIHODKI
5.708.525
700 Davki na dohodek in dobiček
4.566.775
703 Davki na premoženje
984.950
704 Domači davki na blago in storitve
146.800
706 Drugi davki in prispevki
10.000
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
2.231.600
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
278.500
711 Takse in pristojbine
9.000
712 Globe in druge denarne kazni
27.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
140.000
714 Drugi nedavčni prihodki
1.776.500
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
12.460
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
12.460
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
996.624
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
147.024
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU in iz drugih držav
849.600
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
10.999.660,19
40 
TEKOČI ODHODKI
2.657.350,99
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
499.463,44
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
76.690
402 Izdatki za blago in storitve
1.845.197,55
403 Plačila domačih obresti
10.000
409 Rezerve
226.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
2.729.850
410 Subvencije
55.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.823.900
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
268.000
413 Drugi tekoči domači transferi
582.950
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.412.459,20
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.412.459,20
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
200.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
50.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
150.000
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–2.050.451,19
III./1. 
PRIMARNI PRESEŽEK/ PRIMANJKLJAJ
–2.065.451,19
III./2. 
TEKOČI PRESEŽEK/ PRIMANJKLJAJ
2.552.924,01
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
210.000
55 
ODPLAČILA DOLGA
210.000
550 Odplačila domačega dolga 
210.000
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.260.451,19
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–210.000
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.050.451,19
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA (2023)
2.377.210,85
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov (NRP) sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 (Uradni list RS, št. 131/23) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) znotraj glavnih programov v okviru področja proračunske porabe odloča župan, pri čemer prerazporeditve znotraj glavnega programa ne smejo presegati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.
Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom o izvršenih prerazporeditvah poroča občinskemu svetu.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0005/2023-12/8
Dol pri Ljubljani, dne 14. marca 2024
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti