Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

735. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Idrija, stran 1814.

  
Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 12. seji dne 14. 3. 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Idrija 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Idrija (v nadaljevanju: samostojni svetniki) pri uporabi finančnih in drugih sredstev, ki so za njihovo delo zagotovljena v proračunu Občine Idrija (v nadaljevanju: proračun občine).
2. člen 
Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo pravico do porabe sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov. Za opravljanje njihovega dela jim lahko občina zagotavlja tudi osnovna sredstva, materialne pogoje za delo ter strokovno in administrativno pomoč.
3. člen 
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati namensko v skladu z določili tega pravilnika ter veljavno zakonodajo.
II. FINANČNA SREDSTVA
4. člen 
Višina finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov znaša 300,00 EUR na člana svetniške skupine ali samostojnega svetnika.
Svetniške skupine in samostojni svetniki so upravičeni do sredstev iz proračuna občine glede na število svojih izvoljenih članov občinskega sveta tekočega mandata.
Znesek iz prvega odstavka tega člena se letno usklajujejo z višino rasti življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Znesek se izračuna na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja višina zneska.
5. člen 
V primeru izstopa člana iz svetniške skupine, svetniški skupini ne pripadajo finančna sredstva v prvotni višini in se jih zmanjša za ustrezen odstotek oziroma znesek, s prvim dnem naslednjega meseca po izstopu člana iz svetniške skupine.
V primeru vstopa novega člana v svetniško skupino se svetniški skupini finančna sredstva v prvotni višini povečajo za ustrezen odstotek oziroma znesek, s prvim dnem naslednjega meseca po vstopu novega člana.
Član svetniške skupine, ki izstopi iz svetniške skupine in ne vstopi v drugo svetniško skupino, pridobi pravico do finančnih sredstev kot samostojni svetnik.
V primeru, ko svetniška skupina, iz katere član izstopi in samostojni svetnik, ki vstopi v svetniško skupino, že porabita vsa finančna sredstva za tekoče leto, do dodatnih sredstev nista upravičena.
6. člen 
Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov vodi pristojen oddelek občinske uprave za vsako svetniško skupino oziroma samostojnega svetnika posamezno.
7. člen 
Svetniške skupine in samostojni svetniki lahko finančna sredstva uporabljajo le za svoje delovanje, in sicer za naslednje namene:
– nakup pisarniškega materiala,
– potne stroške,
– plačilo poštnih stroškov,
– plačilo stroškov fotokopiranja,
– plačilo strokovne literature, časopisov, knjig in revij,
– plačilo stroškov izobraževanja, neposredno povezanega z delovanjem občinskega sveta,
– plačilo stroškov strokovne pomoči,
– plačilo najemnin in ostalih stroškov za poslovne prostore,
– plačilo obratovalnih stroškov poslovnih prostorov,
– plačilo stroškov javne prireditve (okrogle mize, predavanja …),
– nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev (osebni računalniki in programska oprema ter tiskalniki).
Izplačila iz proračuna se izvajajo na podlagi verodostojne listine, upoštevajoč veljavno zakonodajo ter interne akte o finančnem poslovanju, izvrševanju proračuna občine ter javnem naročanju.
Sredstva za namene, določene v prvem odstavku tega člena, se lahko porabijo zgolj za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov.
8. člen 
Skrbnik sredstev je vodja svetniške skupine oziroma samostojni svetnik.
Račun za izvedeno javno naročilo prejme pristojni oddelek občinske uprave. Račun se s strani občinske uprave potrdi in plača na podlagi predhodno izdane naročilnice oziroma sklenjene pogodbe svetniške skupine ali samostojnega svetnika, skladno z drugim odstavkom 7. člena, z izbranim dobaviteljem občine.
Odredbe za uporabo finančnih sredstev v skladu z določili tega pravilnika potrjuje na predlog vodje svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika, župan.
9. člen 
Pri pripravi odloka o proračunu občine za posamezno leto svetniške skupine in samostojni svetniki pripravijo predlog plana porabe sredstev glede na predlagano kvoto.
Svetniške skupine in samostojni svetniki sredstva razdelijo po posameznih podkontih proračuna občine na proračunski postavki, namenjeni delovanju svetniških skupin in samostojnih svetnikov ter pisno obrazložijo plan porabe.
Po sprejetju odloka o proračunu se lahko dodeljene pravice porabe za posamezne svetniške skupine in samostojne svetnike skladno z odlokom o proračunu občine prerazporedijo na druge podkonte.
10. člen 
Pristojni oddelek občinske uprave je dolžan na zahtevo vodje svetniške skupine le-temu omogočiti vpogled v finančno dokumentacijo o porabi sredstev svetniške skupine in mu dostaviti zahtevane podatke.
11. člen 
Finančna sredstva se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s tem pravilnikom in proračunom. Če svetniška skupina ali samostojni svetnik finančnih sredstev, ki jih prejema iz proračuna občine, ne uporabi za namene, določene s tem pravilnikom, se mu pravica porabe za tekoče leto zmanjša za višino nepravilno porabljenega zneska oziroma mora sredstva vrniti v proračun občine.
Nadzor nad zakonitostjo porabe sredstev na podlagi tega pravilnika opravljata pristojni oddelek občinske uprave ter Nadzorni odbor občine.
12. člen 
Pravica do porabe finančnih sredstev na podlagi tega pravilnika preneha s potekom proračunskega leta, s potekom mandata občinskemu svetu, občinskemu svetniku ali v primeru prenehanja svetniške skupine.
Zahtevek za koriščenje finančnih sredstev iz proračuna tekočega leta so svetniške skupine in samostojni svetniki dolžni posredovati najpozneje do 15. novembra tekočega leta. Na podlagi zahtevkov, podanih po 15. novembru, bodo proračunska sredstva, načrtovana skladno s 4. in 5. členom tega pravilnika, črpana iz kvote za naslednje proračunsko leto, pod pogojem, da je proračun občine za naslednje leto že sprejet.
V letu, ko potekajo lokalne volitve, svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom pripada pravica do uporabe finančnih sredstev do vključno meseca, v katerem so izvedene lokalne volitve.
13. člen 
Ob pripravi zaključnega računa proračuna za posamezno leto je sestavni del tudi poročilo o porabi sredstev, ki ga pripravi svetniška skupina in samostojni svetnik.
III. OSNOVNA SREDSTVA 
14. člen 
Osnovna sredstva iz 7. člena, ki jih občina zagotavlja svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom za njihovo delo, so last občine in jih svetniške skupine in samostojni svetniki uporabljajo v času trajanja mandata njihovih članov. Najpozneje v 15 dneh po prenehanju mandata jih morajo svetniške skupine in samostojni svetniki vrniti občinski upravi.
Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo po zaključku mandata možnost odkupa osnovnega sredstva, ki ga imajo v uporabi, v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Cena osnovnega sredstva se določi v skladu z veljavno zakonodajo.
Izkupiček od prodaje osnovnih sredstev svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom je prihodek proračuna občine.
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2024
Idrija, dne 14. marca 2024
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti