Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

751. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, stran 1837.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS 1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), 18. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/17), 19. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20) in 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), so Občinski svet Občine Hrastnik na 9. redni seji dne 21. 12. 2023, Občinski svet Občine Trbovlje na 8. redni seji dne 20. 12. 2023 in Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 8. redni seji dne 18. 12. 2023, sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/18 in 17/19 ter Uradni list RS, št. 81/18 in 38/19) se spremeni 7. člen tako, da se v tretjem odstavku doda nova šifra dejavnosti:
»86.909 Druge zdravstvene dejavnosti«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) V kolikor zavod opravlja poleg javne službe tudi prodajo blaga in storitev na trgu, lahko slednjo izvaja le v primeru, če bo z izvajanjem le-te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. V tem primeru mora zavod pripraviti cenik z obrazložitvijo, ki vsebuje kalkulativne osnove za oblikovanje cene proizvodov in storitev tržne dejavnosti ter akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu. Iz cenika mora izhajati kalkulacija cene za dejavnost, ki jo zavod opravlja s prodajo blaga in storitev na trgu, cena pa mora biti določena tako, da so vanjo všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in storitev na trgu in se nanašajo na izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela«.
2. člen 
V desetem odstavku 11. člena se doda enajsta alineja, ki se glasi:
»– sprejme cenik za opravljanje prodaje blaga in storitev na trgu.«
Ostale alineje se ustrezno preštevilčijo.
3. člen 
Vsi ostali členi in določila odloka ostanejo nespremenjeni.
4. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje v enakem besedilu sprejmejo vse ustanoviteljice. Odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po zadnji objavi.
Št. 007-17/2023
Hrastnik, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Hrastnik 
Marko Funkl 
Št. 014-79/2023-4
Trbovlje, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Trbovlje 
mag. Zoran Poznič 
Št. 007-11/2023
Zagorje ob Savi, dne 18. decembra 2023
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti