Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

709. Pravilnik o zbirki podatkov o emisijah in odvzemih toplogrednih plinov v kmetijstvu in spremljanju stanja kmetijskih tal ter podatkov emisij toplogrednih plinov, amonijaka in drugih onesnaževal zraka v kmetijstvu, stran 1788.

  
Na podlagi četrtega odstavka 161.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o zbirki podatkov o emisijah in odvzemih toplogrednih plinov v kmetijstvu in spremljanju stanja kmetijskih tal ter podatkov emisij toplogrednih plinov, amonijaka in drugih onesnaževal zraka v kmetijstvu 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino vnosa podatkov o emisijah in odvzemih toplogrednih plinov v kmetijstvu in o spremljanju stanja kmetijskih tal ter podatkov emisij toplogrednih plinov, amonijaka in drugih onesnaževal zraka v kmetijstvu, obdelavo teh podatkov in način vodenja zbirke podatkov o emisijah in odvzemih toplogrednih plinov v kmetijstvu in spremljanju stanja kmetijskih tal ter podatkov emisij toplogrednih plinov, amonijaka in drugih onesnaževal zraka v kmetijstvu (v nadaljnjem besedilu: zbirka podatkov).
2. člen 
(vnos podatkov o emisijah in odvzemih toplogrednih plinov v kmetijstvu) 
(1) Podrobnejši podatki o emisijah in odvzemih toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijske proizvodnje, so naslednji:
1. vsebnosti organske snovi v tleh;
2. odmrla nadzemna biomasa;
3. lesna biomasa;
4. fizikalno-kemijske lastnosti tal v kmetijskih rabah, ki se nanašajo na:
– suho snov,
– vsebnost vode,
– pH,
– skupni dušik,
– organski ogljik,
– teksturo tal (delež peska, melja, gline),
– navidezno specifično težo;
5. način rabe kmetijskih zemljišč.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se pridobivajo z vzorčenjem in analizo kmetijskih tal, z meritvami lesne biomase in podobno.
(3) V zbirko podatkov se vnesejo tudi podatki o lokaciji odvzema vzorca (npr. GPS, parcelna številka), datum vzorčenja, datum laboratorijske analize in podatki o laboratoriju, ki je izvedel analizo.
3. člen 
(vnos podatkov o spremljanju stanja kmetijskih tal) 
(1) Podrobnejši podatki o spremljanju stanja kmetijskih tal so naslednji:
1. suha snov,
2. kislost (pH),
3. delež organske snovi,
4. skupni dušik,
5. rastlinam dostopna fosfor in kalij,
6. zrnavost tal (tekstura),
7. kationska izmenjalna kapaciteta,
8. prostorninska gostota tal.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se zaradi ugotavljanja degradacije kmetijskih tal v zbirki podatki vodijo še naslednji podatki:
1. biotske lastnosti tal,
2. erozija tal,
3. zbitost tal,
4. zakisanje tal in
5. vsebnosti težkih kovin in drugih onesnaževal v tleh.
(3) V zbirko podatkov se vnesejo tudi podatki o lokaciji odvzema vzorca (npr. GPS, parcelna številka), datum vzorčenja, datum laboratorijske analize in podatki o laboratoriju, ki je izvedel analizo.
4. člen 
(vnos podatkov emisij toplogrednih plinov, amonijaka in drugih onesnaževal zraka v kmetijstvu) 
(1) Podrobnejši podatki o emisijah toplogrednih plinov, amonijaka in drugih onesnaževal zraka v kmetijstvu so naslednji:
1. emisije metana in didušikovega oksida v živinoreji za govedo, prašiče, perutnino, ovce, koze, konje in kunce, pri čemer so za govedo posebej navedene emisije za molznice, krave dojilje, pitance, plemenske telice in telice v pitanju;
2. neposredne emisije didušikovega oksida iz kmetijskih zemljišč, pri čemer so posebej navedene emisije zaradi rabe mineralnih gnojil, živinskih gnojil, blata čistilnih naprav in drugih organskih gnojil, zaradi izločanja blata in seča pašnih živali, razkrajanja žetvenih ostankov, mineralizacije organske snovi v tleh in zaradi obdelovanja histosolov;
3. posredne emisije didušikovega oksida iz kmetijskih zemljišč, pri čemer so posebej navedene emisije zaradi atmosferske depozicije dušikovih spojin in zaradi izpiranja dušikovih spojin v vode;
4. emisije ogljikovega dioksida iz kmetijskih zemljišč, pri čemer so posebej navedene emisije zaradi apnenja kmetijskih zemljišč ter zaradi rabe sečnine in kalcijevega amonijevega nitrata;
5. emisije amonijaka, pri čemer so posebej navedene emisije po virih (iz hlevov in na paši, iz skladišč za živinska gnojila, gnojenje z živinskimi gnojili, gnojenje z mineralnimi gnojili, gnojenje s kompostom, digestatom in blatom čistilnih naprav) in po sektorjih (govedoreja, prašičereja, perutninarstvo, ovčereja, konjereja, kozjereja, kunčereja, rastlinska pridelava);
6. emisije nemetanovih hlapnih organskih spojin, pri čemer so posebej navedene emisije iz silosov in pri krmljenju silaže, emisije iz hlevov in gnojišč, emisije na paši, emisije zaradi gnojenja z živinskimi gnojili in emisije zaradi gojenja poljščin;
7. emisije dušikovih oksidov, pri čemer so posebej navedene emisije iz skladišč za živinska gnojila in emisije zaradi gnojenja kmetijskih rastlin, in
8. emisije delcev PM10 in PM2,5, pri čemer so posebej navedene emisije pri pridelovanju poljščin in spravilu sena ter v živinoreji.
(3) V zbirko podatkov se vnesejo tudi podatki o lokaciji odvzema vzorca (npr. GPS, parcelna številka), datum vzorčenja, datum laboratorijske analize in podatki o laboratoriju, ki je izvedel analizo.
5. člen 
(način vodenja zbirke podatkov) 
(1) Zbirka podatkov se vodi v računalniški obliki v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Podatki se vnašajo v zbirko podatkov enkrat na delovni dan.
(3) Podatke v zbirki podatkov obdelujejo nosilec javnega pooblastila za spremljanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastanejo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo, nosilec javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal in nosilec javnega pooblastila za zbiranje in obdelavo podatkov ter izdelavo ocen emisij toplogrednih plinov, amonijaka in drugih onesnaževal zraka v kmetijstvu.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-413/2023/14
Ljubljana, dne 22. marca 2024
EVA 2023-2330-0128
Mateja Čalušić 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti