Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

Št. 0143-3/2024-7, 35430-8/2023-5 Ob-1809/24, Stran 734
Na podlagi prvega odstavka 211. člena in prvega odstavka 217. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in nasl., ZVO-2) in skladno s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-8/2023-11, objavljenimi dne 13. 9. 2023 (https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja-eko-sklada), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad objavlja
spremembo 
Javnega poziva ZER Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine 
Javni poziv ZER Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (Uradni list RS, št. 121/23, 135/23 in 9/24) se spremeni, tako kot sledi:
Besedilo 5.a) točke se v drugem stavku prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 22,5 milijonov EUR.«
Besedilo druge alineje prvega odstavka 5.c) točke se spremeni, tako da se glasi:
»480 EUR za opravljene svetovalne ure koordinatorja v zvezi s pomočjo pri izvedbi projekta. Upravičenih je največ 16 svetovalnih ur koordinatorja v višini 30 EUR/uro.«
Besedilo drugega odstavka 12. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Vloge se obravnavajo po vrstnem redu prispetja vlog. Če je bila vložena nepopolna vloga, se šteje, da je bila vloga vložena takrat, ko je bila vložena vloga, s katero so bile odpravljene morebitne pomanjkljivosti.«
Besedilo osmega odstavka 12.2 točke se spremeni tako, da se glasi:
»Če je predmetna nepremičnina primerna za izvedbo katerega koli od ukrepov od A. do G., ter bo izvedba projekta skladna s cilji in namenom javnega poziva, Eko sklad izda odločbo ter vlagatelja pozove, naj v roku 90 dni predloži en predračun izbranega izvajalca za 1. ukrep po prednostnem vrstnem redu iz odločbe ter predračune za vsak nadaljnji ukrep v 90 dneh od predložitve popolne zaključne dokumentacije predhodno izvedenega ukrepa. Predloženi računi morajo biti pripravljeni v skladu s Smernicami za pripravo predračuna tega javnega poziva. Iz utemeljenih razlogov lahko Eko sklad rok za predložitev predračunov posameznega ukrepa podaljša s sklepom. Če za podaljšanje roka zaprosi vlagatelj, mora prošnjo za podaljšanje roka vložiti pred iztekom roka. Če vlagatelj predračunov ne predloži v postavljenem roku, pravica vlagatelja do nepovratne finančne spodbude za posamezni ukrep ugasne.«
Besedilo 13.e) točke se spremeni tako da se glasi:
»Plačilo stroškov svetovalnih ur koordinatorja, po priznani pravici v Odločbi, je pogojeno z vložitvijo zahtevka za plačilo, kopije računa, izdanega na ime vlagatelja oziroma druge ustrezne listine in poročila o opravljenih podpornih aktivnostih. Izplača se za število opravljenih svetovalnih ur, ki jih koordinator porabi neposredno za pomoč vlagatelju.
V primeru, ko vlagatelj ne bo uspešen pri kandidiranju na javnem pozivu, bo Eko sklad koordinatorju za opravljene svetovalne ure izvedel enkratno izplačilo.
Pogoja za izplačilo spodbude za vključitev koordinatorja za zagotavljanje pomoči pri prijavi sta:
− vročena odločba, s katero je vlagatelju dodeljena nepovratna finančna spodbuda za ukrep H in
− s strani koordinatorja predložen popoln zahtevek za plačilo stroškov ter pripadajoča dokumentacija.
Pogoja za izplačilo spodbude za vključitev koordinatorja za zagotavljanje pomoči pri izvedbi projekta sta:
− vročena odločba, s katero je vlagatelju dodeljena nepovratna finančna spodbuda za ukrep H. in
− s strani koordinatorja predložen popoln zahtevek za plačilo stroškov ter pripadajoča dokumentacija.
Eko sklad izvede plačilo za opravljene svetovalne ure koordinatorja za zagotavljanje pomoči pri izvedbi projekta predvidoma na mesečni ravni.
V primeru, če koordinator predloži (zadnji) zahtevek, s katerim je porabljeno maksimalno število svetovalnih ur za zagotavljanje pomoči pri prijavi in izvedbi projekta, ukrepi projekta po prednostnem vrstnem redu, ki se bodo izvedli pa še niso zaključeni, Eko sklad zadrži plačilo zadnjega zahtevka koordinatorja do predložitve popolne zaključne dokumentacije zadnjega ukrepa, ki se bo izvedel.
V primeru ko Eko sklad presodi, da iz zahtevka za plačilo stroškov koordinatorja ne izhaja realna situacija oziroma ne najde neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo ukrepov projekta, lahko pozove na pojasnilo ali predložitev morebitnih dodatnih dokazil o nastanku stroška. V primeru, da Eko sklad presodi, da dodatna dokazila ne nakazujejo v zadostni meri povezave med nastankom stroška in izvedbo vseh ukrepov projekta, kot tudi v primeru neupravičenih stroškov, lahko zavrne zahtevek za plačilo in zahteva ponovni zahtevek za plačilo z ustreznim zmanjšanim številom ur.
Koordinator se z dolžno skrbnostjo trudi, da vlagatelju v okviru razpoložljivih ur nudi pomoč vse do zaključka vseh ukrepov projekta po prednostnem vrtnem redu.
Pogoji za izplačilo spodbude za vključitev koordinatorja za zagotavljanje pomoči pri izvedbi projekta so izpolnjeni tudi v primeru nepredvidenih okoliščin kot npr., ko vlagatelj predčasno odstopi od izvedbe projekta ipd. V tem primeru koordinator pripravi poročilo o opravljenih podpornih aktivnostih in se mu na podlagi tega poročila izplačajo upravičene svetovalne ure za opravljeno delo ukrepa H.
Spodbuda za ukrep H. se izplača ob razpoložljivih sredstvih v roku 3 dni po prejemu sredstev s strani pristojnega ministrstva.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti