Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

Št. 735/2024-SZS/UO-EK Ob-1790/24, Stran 727
Upravni odbor Socialne zbornice Slovenije, skladno z osmo alineo 40. člena ter prvim in drugim odstavkom 66. člena Statuta Socialne zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 18/19), objavlja javni razpis za delovno mesto
generalnega sekretarja (m/ž) 
Socialne zbornice Slovenije 
za mandatno obdobje 5 let.
Splošni pogoji za razpisano delovno mesto so:
– individualno članstvo v Socialni zbornici Slovenije,
– najmanj visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1),
– pet let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih nalogah.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določa Statut Socialne zbornice Slovenije, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne pogoje, kot jih določa Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi Socialne zbornice Slovenije 350/21-SZS/UO-UBG, z dne 23. 2. 2021 z vsemi spremembami in dopolnitvami, kot sledi:
– strokovni izpit na področju socialnega varstva (69. člen Zakona o socialnem varstvu),
– višja raven znanja angleškega ali drugega svetovnega jezika,
– ustno in pisno izražanje v slovenskem jeziku,
– poznavanje dela z računalnikom v okolju MS Windows in standardna uporaba ostalih PC orodij,
– poznavanje EU institucij in postopkov odločanja v EU,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
V skladu z zgoraj citiranim pravilnikom o sistemizaciji, upravni odbor zbornice, kot organ upravljanja določa še poseben razpisni pogoj, to je opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje oziroma ga mora kandidat opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Delovno področje:
– dela in naloge v skladu s 67. členom Statuta Socialne zbornice Slovenije.
Prijava kandidata mora vsebovati:
1. življenjepis po Europassovi predlogi z navedbo pridobljenih znanj in veščin,
2. dokazila o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
3. opis delovnih izkušenj (dosedanje zaposlitve), iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4. pisno izjavo o zahtevni ravni znanja tujega jezika,
5. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
6. pisno predstavitev programa dela zbornice za naslednje 5-letno mandatno obdobje (prioritetna področja, konkretne rešitve, predlog aktivnosti in programov, kar predstavlja vizijo razvoja zbornice v prihodnjem obdobju).
Predviden nastop dela 1. 9. 2024 po potrditvi na seji Upravnega odbora Socialne zbornice Slovenije.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 5-letnega mandatnega obdobja, ki bo natančneje opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi s poslovodno osebo. Izbrani kandidat bo delo večinoma opravljal v prostorih Socialne zbornice Slovenije.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni razpis za delovno mesto generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije«, na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Komisija za volitve in imenovanja, Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave se ne šteje elektronska oblika.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 12. ure prijava osebno oddana v tajništvu Socialne zbornice Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pisemska pošiljka do 24. ure.
Kandidati bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od zaključka postopka izbire kandidata.
Informacije o izvedbi javnega razpisa dobite na elektronskem naslovu: info@szslo.si. V besedilu razpisa so uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, kot nevtralni za moški in ženski spol.
Datum objave v Uradnem listu RS: 22. 3. 2024.
Datum zapiranja razpisa: 6. 4. 2024.
Upravni odbor Socialne zbornice Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti