Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

746. Odlok o pogojih za organizacijo in izvedbo festivalov ob sotočju do leta 2027, stran 1827.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 33/17 – ZIPRS1718-A, 71/17, 21/18, 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21, 44/22 – ZVO-2, 95/23 – ZIUOPZP), Odloka o taborjenju in kampiranju v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 105/21) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 19/09, 17/11, 106/15) je občinski svet na 13. seji dne 12. marca 2024 sprejel
O D L O K 
o pogojih za organizacijo in izvedbo festivalov ob sotočju do leta 2027 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(predmet odloka) 
S tem odlokom se določajo pogoji za organizacijo in izvedbo festivalov na območju ob sotočju rek Soče in Tolminke (v nadaljnjem besedilu: Sotočje) v letih 2024, 2025, 2026 in 2027, ki jih mora Občina Tolmin upoštevati pri izdaji dovoljenj in sklepanju pogodb z organizatorji festivalov, potrebnih v postopku izdaje dovoljenja za posamezni festival po predpisu, ki ureja javna zbiranja ter zavezanci za plačilo, višina ter postopek odmere in pobiranja festivalske takse v Občini Tolmin, nadzor nad izvrševanjem določb tega odloka in globa za kršitve določb tega odloka.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi imajo po tem odloku naslednji pomen:
1. »Festival« je dvodnevni ali večdnevni glasbeni dogodek z najmanj 800 obiskovalci na dan, na katerem je mogoče kampirati, za njegovo izvedbo pa je potrebno pridobiti dovoljenja občinske uprave Občine Tolmin iz 5. člena tega odloka.
2. »Festival manjšega obsega« je dvo oziroma večdnevni glasbeni, športni, kulturni, zabavni ali drug prireditveni dogodek z manj kot 800 obiskovalci na dan, na katerem je mogoče kampirati, za njegovo izvedbo pa je potrebno pridobiti dovoljenja občinske uprave Občine Tolmin iz 5. člena tega odloka.
3. »Organizator festivala« je pravna ali fizična oseba, na katerega ime se v skladu s predpisom, ki ureja javna zbiranja, glasi izdano dovoljenje za festival.
4. »Število obiskovalcev festivala« je število obiskovalcev festivala na posamezen dan trajanja organizacije in izvedbe festivala, ki je določen v dovoljenju iz prejšnje točke.
5. »Javna površina« je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot je na primer javna cesta, ulica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in druga podobna površina.
6. »Posebna raba javne površine« je raba javnih površin v lasti Občine Tolmin in/ali infrastrukture, ki jo javne službe Občine Tolmin upravljajo, za namen parkiranja, kampiranja in/ali izvajanja drugih dejavnosti, povezanih z organizacijo in izvedbo festivala.
7. »Festivalska taksa« je pristojbina za posebno rabo javne površine.
8. »Območje festivalov« je prikazano v prilogi št. 1, ki je sestavni del tega odloka, ter predstavlja območje na katerem se lahko izvajajo festivali, pod pogojem, da so organizatorji za uporabo posameznih zemljišč ali delov zemljišč, ki so pod posebnim varstvenim režimom, pridobili vsa potrebna mnenja ter soglasja.
9. »Ožje festivalsko prizorišče« je območje znotraj območja festivalov, na katerem se izvaja glasbeni program festivala in je prikazano v prilogi št. 1, ki je sestavni del tega odloka.
10. »Območje za kampiranje« je območje znotraj območja festivalov na katerem je skladno s predpisom, ki ureja taborjenje in kampiranje v Občini Tolmin v sklopu festivala možno postaviti tabor in je prikazano v prilogi št. 1, ki je sestavni del tega odloka.
II. POGOJI ZA ORGANIZACIJO IN IZVEDBO FESTIVALOV 
3. člen
(število festivalov in festivalskih dni) 
(1) V posameznem letu so dovoljeni največ trije festivali.
(2) Najdaljša dovoljena dolžina glasbenega programa posameznega festivala je pet dni.
(3) Termini za izvajanje festivalov so določeni na točno določene datume na način, da od prvega dne glasbenega programa prvega festivala, do zadnjega dne glasbenega programa zadnjega festivala ne mine več kot 31 dni, kot sledi:
– v letu 2024 od 10. julija do 10. avgusta,
– v letu 2025 od 9. julija do 9. avgusta,
– v letu 2026 od 8. julija do 8. avgusta in
– v letu 2027 od 14. julija do 14. avgusta.
4. člen 
(število obiskovalcev) 
Najvišje dopustno število obiskovalcev festivala je 5.000 na dan.
5. člen 
(organizacija in izvedba festivalov) 
(1) Izvedba festivalov ob Sotočju je mogoča na podlagi dovoljenj, ki jih izda občinska uprava, pod pogojem, da je v primeru najema nepremičnin s parc. št. 1215, 1218 in 1219, vse k.o. 2248 Tolmin in/ali stavbe s katastrsko številko 131 na naslovu Dijaška ulica 18, ki so v lasti Občine Tolmin plačana najemnina ter da je plačana festivalska taksa.
(2) Organizator mora pred izvedbo festivalov pridobiti naslednja dovoljenja:
– dovoljenje za taborjenje, skladno s predpisom, ki ureja taborjenje in kampiranje v Občini Tolmin
– dovoljenje za zaporo občinskih cest skladno s predpisi, ki urejajo ceste in
– dovoljenje za občasno ali začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom skladno s predpisi, ki urejajo to področje.
(3) Oddaja površin ter objektov v neposredni bližini Sotočja, ki so v lasti Občine Tolmin oziroma jih Občina Tolmin na podlagi veljavno sklenjene najemne pogodbe lahko oddaja v podnajem, se izvaja na podlagi cenika, ki ga skladno s predpisom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države oziroma samoupravnih lokalnih skupnosti, sprejme župan Občine Tolmin.
(4) Dovoljenja za izvedbo festivalov iz drugega odstavka tega člena se lahko izdajo le pod pogojem:
– da je bila v primeru najema nepremičnin iz prvega odstavka tega člena plačana najemnina,
– da je bila plačana z odločbo upravnega organa odmerjena festivalska taksa in
– da ima organizator festivala poravnane vse pretekle obveznosti do Občine Tolmin.
6. člen 
(območje festivalov) 
(1) Območje festivala, skupaj z območjem za kampiranje, ožjim festivalskim prizoriščem ter območjem prostega dostopa iz prvega odstavka 8. člena odloka, je prikazano v prilogi št. 1, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Organizatorji morajo v okviru organizacije in izvedbe festivala dosledno upoštevati razmejitev med posameznimi območji znotraj festivalskega območja.
(3) Organizatorji so za uporabo posameznih zemljišč ali delov zemljišč znotraj festivalskega območja, ki so pod posebnim varstvenim režimom, dolžni pridobili vsa potrebna mnenja ter soglasja.
(4) Organizator lahko za potrebe parkiranja ter za izvedbo drugih logističnih in spremljajočih dejavnosti v okviru izvedbe festivala uporablja tudi zemljišča oziroma površine izven s tem odlokom določenega območja festivalov, vendar samo pod pogojem, da je na predmetnih zemljiščih pridobil pravico za njihovo uporabo.
7. člen 
(glasbeni program festivala) 
(1) Glasbeni program festivala se lahko izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo način uporabe zvočnih naprav na prireditvah.
(2) Glasbeni program festivala na prostem lahko na ožjem festivalskem prizorišču traja najdlje do 1:00 ure naslednjega dne.
(3) Glasbeni program festivala na prostem izven ožjega festivalskega prizorišča lahko traja najdlje do 19:00 ure, razen v primeru, da organizator od Občine Tolmin pridobi dovoljenje za podaljšanje, vendar najdlje do 1:00 ure naslednjega dne.
8. člen 
(prost dostop do Sotočja in ostalih javnih točk) 
(1) Organizator mora v času trajanja organizacije in izvedbe festivala osebam, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Tolmin zagotavljati časovno neomejen prost dostop do območja ob Sotočju, ki se nahaja na zemljiščih s parcelnima številkama 1255 in 1257 ter dela 1253, vse k.o. Tolmin.
(2) Organizator mora v času trajanja organizacije in izvedbe festivala zagotavljati:
– prost dostop do Nemške kostnice,
– prost prehod preko državne daljinske kolesarske povezave na odseku med brvjo čez reko Tolminko in Dijaško ulico v mestu Tolmin,
– pietetni odmik od pokopališča v Tolminu v razdalji najmanj 50 metrov.
9. člen 
(skrb za okolje) 
(1) Organizator festivala je v okviru izvedbe festivala posebno skrb dolžan nameniti varstvu narave in okolja.
(2) Posebej skrbno je potrebno ravnati z odpadno in fekalno vodo.
(3) Ob vzpostavljanju prvotnega stanja po izvedbi festivala mora organizator z največjo mero skrbnosti poskrbeti za odstranitev vseh odpadkov.
10. člen 
(avtodomi na območju festivala) 
(1) V primeru, da organizator omogoča vstop na območje festivala za avtodome, je dolžan določiti cono za parkiranje avtodomov, ki mora biti opremljena z infrastrukturo za praznjenje fekalnih posod, pri čemer naj bo praznjenje za uporabnike brezplačno oziroma vključeno v ceno festivalske vstopnice.
(2) Organizator je v primerni oddaljenosti od cone parkiranja avtodomov dolžan zagotoviti mesta za praznjenje fekalnih posod.
III. FESTIVALI MANJŠEGA OBSEGA 
11. člen
(festivali manjšega obsega) 
(1) Na območju Sotočja se dovoljuje tudi izvedba festivalov manjšega obsega, ki se lahko organizirajo do začetka obdobja, določenega v tretjem odstavku 3. člena tega odloka, ter od 10. septembra dalje.
(2) Posamezni festival manjšega obsega lahko traja največ 5 dni.
(3) Tudi za izvedbo festivalov manjšega obsega se glede pogojev organizacije oziroma izvedbe v celoti uporabljajo določbe od 5. do 10. člena tega odloka.
IV. FESTIVALSKA TAKSA 
12. člen
(zavezanci za plačilo)
Festivalsko takso plačuje pravna ali fizična oseba, ki je organizator festivala in za potrebe organizacije in izvedbe festivala uporablja javno površino v lasti Občine Tolmin in/ali infrastrukturo, ki jo javne službe Občine Tolmin upravljajo, za namen, ki predstavlja posebno rabo javne površine, kot je opredeljena v 6. točki drugega člena tega odloka.
13. člen 
(višina festivalske takse) 
(1) Višina festivalske takse se za posamezni festival določi ob upoštevanju predvidenega števila obiskovalcev na posamezni dan festivala in števila dni izvajanja glasbenega programa festivala v tekočem letu in znaša, kot sledi:
– festivali z največ vključno 5.000 obiskovalci na dan: 8.000 eurov na dan,
– festivali z največ vključno 4.000 obiskovalci na dan: 6.400 eurov na dan,
– festivali z največ vključno 3.000 obiskovalci na dan: 4.800 eurov na dan,
– festivali manjšega obsega: 500 eurov na festival.
(2) V primeru, da ima festival na posamezne dni glasbenega programa predvideno različno število obiskovalcev, se za potrebe odmere festivalske takse uporabi podatek za dan, ko je predvideno največje število obiskovalcev.
14. člen 
(odmera in pobiranje festivalske takse) 
(1) Obveznost iz naslova festivalske takse za posamezen festival organ občinske uprave, pristojen za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) odmeri s pisno odločbo o odmeri festivalske takse, s katero določi zavezanca za plačilo, višino festivalske takse ter rok in način plačila festivalske takse.
(2) Vlogo za izdajo odločbe o odmeri festivalske takse organizator festivala predloži pristojnemu organu v pisni obliki najmanj 60 dni pred začetkom festivala.
(3) Vloga iz prejšnjega odstavka obsega:
1. podatke o organizatorju festivala,
2. naziv festivala,
3. opredelitev namena posebne rabe javne površine,
4. predvideno število obiskovalcev festivala na posamezen dan trajanja festivala,
5. čas trajanja glasbenega programa festivala,
6. čas trajanja posebne rabe javne površine,
7. opredelitev območja prireditvenega prostora festivala,
8. opredelitev javnih površin v lasti Občine Tolmin in/ali infrastrukture javnih služb Občine Tolmin, ki so predmet posebne rabe javne površine.
(4) Postopek za odmero festivalske takse pristojni organ vodi skladno s predpisom, ki ureja splošni upravni postopek.
(5) V kolikor pristojni organ po izdaji odločbe o odmeri festivalske takse ugotovi, da je število predvidenih obiskovalcev festivala na posamezen dan izvajanja glasbenega programa festivala, navedeno v vlogi iz tretjega odstavka tega člena v primerjavi s številom predvidenih obiskovalcev festivala na posamezen dan izvajanja glasbenega programa festivala, navedenem v vlogi, ki jo za tekoče leto organizator festivala skladno s predpisom, ki ureja javna zbiranja, predloži organu, pristojnemu za izdajo dovoljenja za izvedbo festivala, nižje, festivalsko takso dodatno odmeri na način, da se izvede obnova postopka, skladno s predpisi, ki urejajo upravni postopek.
15. člen 
(vplačilo festivalske takse) 
(1) Organizator festivala festivalsko takso najkasneje v 15 dneh od vročitve odločbe vplača na poseben račun Občine Tolmin.
(2) V kolikor organizator festivala na podlagi petega odstavka prejšnjega člena dodatno odmerjene festivalske takse ne poravna v roku in na način, določen v prejšnjem odstavku, se prisilno izterja skladno s predpisom, ki ureja splošni upravni postopek.
16. člen 
(pogoj za izdajo dovoljenj) 
Plačilo festivalske takse je pogoj za izdajo dovoljenj iz drugega odstavka 5. člena tega odloka.
VI. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
17. člen
(nadzor) 
(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka sta pristojna medobčinsko redarstvo in medobčinski inšpektor.
(2) Glede položaja, pravic, dolžnosti in pooblastil inšpektorjev, postopka inšpekcijskega nadzora, inšpekcijskih ukrepov in drugih vprašanj, povezanih z inšpekcijskim nadzorom, se uporablja predpis, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(3) Če pristojni medobčinski inšpekcijski organ v okviru inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršene določbe tega odloka, ima pravico in dolžnost odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, določene s predpisom iz prejšnjega odstavka.
(4) Pristojni medobčinski inšpekcijski organ se s tem odlokom zadolži za:
1. sodelovanje pri pripravi varnostnega načrta za posamezen festival, organiziran in izveden na območju ob Sotočju;
2. pripravo poročila o ugotovitvah o izvedenem nadzoru iz prvega odstavka tega člena in morebitnih odrejenih ukrepih za vsak posamezen festival, organiziran in izveden na območju ob Sotočju, ki bo sestavni del letnega poročila Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.
18. člen 
(kazenske določbe) 
Z globo 5.000,00 eurov se za prekršek kaznuje organizator festivala, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, z globo 1.000 EUR pa odgovorna oseba organizatorja festivala v primeru:
– da ravna v nasprotju s 3. členom in/ali prvim ter drugim odstavkom 10. člena tega odloka;
– da za izvedbo festivala ni pridobil vseh dovoljenj iz drugega odstavka 5. člena tega odloka oziroma ni sklenil najemnih pogodb iz tretjega odstavka istega člena;
– da se festival izvaja v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 6. členom tega odloka;
– da se glasbeni program festivala izvaja v nasprotju s 7. členom tega odloka;
– da ne omogoča prostega dostopa do Sotočja in ostalih javnih točk ter pietetnega odmika, kot je določeno v 8. členu;
– da občinskemu redarju ali medobčinskemu inšpektorju ne omogoči vpogleda v dovoljenja iz drugega odstavka 5. člena ter najemnih pogodb iz tretjega odstavka istega člena.
VI. KONČNA DOLOČBA 
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2024
Tolmin, dne 13. marca 2024
Župan 
Občine Tolmin 
Alen Červ 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti