Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

Ob-1785/24, Stran 725
Na podlagi določil 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmlS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) in 26. in 27. člena Statuta Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina ter sklepa 4. seje Sveta Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina z dne 26. 2. 2024, Svet Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja (m/ž) 
Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu in 26. in 27. členu Statuta Centra za socialno delo Dolenjska in Bela, ki je bil sprejet dne 20. 6. 2019, in sicer:
– ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, določeno v 69. členu Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj;
– ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih;
– ima opravljen strokovni izpit v skladu z v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo;
– ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje;
– za direktorja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha;
– predložiti mora program razvoja zavoda za mandatno obdobje;
– predložiti mora potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Rok za prijavo na razpis je 17 dni od objave razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah, morajo kandidati poslati priporočeno po pošti oziroma dostaviti na naslov: Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Svet zavoda CSD Dolenjska in Bela krajina, Resslova ul. 7b, 8000 Novo mesto, v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za direktorja/direktorico – Ne odpiraj«.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite v kadrovski službi CSD Dolenjska in Bela krajina, in sicer pri Saši Zadnik, sasa.zadnik@gov.si, tel. 07/620-43-22.
Svet zavoda Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti