Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

Št. 43/2024 Ob-1782/24, Stran 724
Svet zavoda Ljudske univerze Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, na podlagi sklepa 4. seje Sveta zavoda z dne 12 3. 2024 razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice 
zavoda 
Kandidat/-ka za zasedbo mesta direktorja/-ice zavoda mora izpolnjevati splošne in posebne pogoje, skladno z Zakonom o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO in 16/24 – ZOsn-K), z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZN–PP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) in Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in ima:
– izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,
– pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja,
– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih,
– kandidati/ke morajo imeti vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Prednost imajo kandidati/ke, ki obvladajo vsaj en tuj jezik na višji ravni in imajo izkušnje z vodenjem mednarodnih projektov.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let, s pričetkom dela od 1. 1. 2025. Delo na delovnem mestu direktorja/ice se opravlja za polni delovni čas.
Pisni prijavi priložite:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev (dokazila o izobrazbi, pedagoško-andragoški izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu iz področja vzgoje in izobraževanja in delovnih izkušnjah),
– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje petih let,
– originalno potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence (potrdilo iz Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– originalno potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– originalno potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
Kandidati/-ke lahko pošljete prijavo v enajstih dneh od objave razpisa v Uradnem listu RS priporočeno na naslov: Svet zavoda, Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, z oznako: »Prijava na razpis za direktorja/direktorico, ne odpiraj.« Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Ljudske univerze Radovljica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti