Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

738. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2024, stran 1816.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 12/11 in 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 11. seji dne 20. 3. 2024 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2024 
1. člen 
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2024 (Uradni list RS, št. 25/23) se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
21.002.483,00
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
16.860.527,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
14.379.427,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
12.580.927,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.475.500,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
323.000,00
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.481.100,00
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.731.000,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
25.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
42.000,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
250.100,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
433.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
427.000,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
110.000,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
317.000,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
173.000,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
173.000,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
3.541.956,00
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
3.541.956,00
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)
0,00
782
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV
0,00
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
25.743.802,82
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
5.823.161,80
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.219.350,00
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
192.700,00
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.783.808,90
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
431.200,00
409
REZERVE
196.102,90
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
8.101.471,00
410
SUBVENCIJE
109.500,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
4.814.500,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
666.024,00
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
2.511.447,00
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.742.620,02
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
7.742.620,02
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
4.076.550,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
425.600,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
3.650.950,00
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–4.741.319,82
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0,00
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.500.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.500.000,00
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.532.600,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
1.532.600,00
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–4.773.919,82
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–32.600,00
 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
4.741.319,82
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
4.773.919,82
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
8. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2024 (Uradni list RS, št. 25/23) se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunska rezerva se v letu 2024 oblikuje v višini 171.000,00 evrov. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 25.102,90 eurov se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke in podkonto.«
3. člen 
10. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2024 (Uradni list RS, št. 25/23) se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Obseg zavarovanj in poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, ter pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2024 ne sme preseči skupne višine glavnic 85.962 evrov.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2024 lahko zadolži do višine 1.500.000,00 evrov pri poslovnih bankah ter pri javnem skladu Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2023
Litija, dne 20. marca 2024
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti