Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

Ob-1824/24, Stran 732
Svet zavoda JVIZ in VVZ OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol na podlagi sklepa, ki ga je sprejel na seji dne 19. 3. 2024, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja 
JVIZ in VVZ OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol 
za mandatno obdobje od 1. 8. 2024 do 31. 7. 2029.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 – popr., 64/09 – popr., 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 127/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA, 71/23).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 8. 2024. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave morajo vsebovati:
– dokazilo o izobrazbi (pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjevanje drugih pogojev za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli na kateri se bo opravljala funkcija ravnatelja);
– dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor);
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju vzgoje in izobraževanja;
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ni obvezen, kandidat si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata);
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5 let);
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ni starejše od 30 dni;
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje 2024–2029;
– kratek življenjepis (zaželjeno);
– izjavo, s katero kandidat dovoljuje obdelavo in uporabo osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili kandidat pošlje priporočeno s povratnico v zaprti ovojnici v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda JVIZ in VVZ OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, Jurovski Dol 13, 2223 Jurovski Dol, z oznako »Prijava na razpis ravnatelja – Ne odpiraj.« Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo oddana na pošto do vključno zadnjega dne roka s priporočeno pošiljko s povratnico.
Prepozne vloge in vloge, poslane v neustrezno označenih ovojnicah, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Prav tako se v izbirni postopek ne bodo uvrstile nepopolne vloge, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje razpisne pogoje ali ne bodo vsebovale vseh zahtevanih dokazil (izjemoma lahko kandidat naknadno priloži potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku).
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
V tekstu uporabljeni izraz ravnatelj/kandidat v moški slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralen za moške in ženske.
Svet zavoda JVIZ in VVZ OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti