Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

740. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju zobozdravstva za odrasle, stran 1822.

  
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1), 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21 in 184/21) in s soglasjem Ministrstva za zdravje, izkazanim z odločbo št. 0142-174/2024-2711-2 z dne 4. 3. 2024, in soglasjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije št. 0141-2/2023-DI/46 z dne 5. 3. 2024 je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 14. 3. 2024 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju zobozdravstva za odrasle 
1. člen 
(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Sežana (v nadaljevanju: občina), ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju zobozdravstva za odrasle.
(2) S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen 
Ta odlok ureja podelitev koncesije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v predvidenem obsegu 1,00 tima na območju Občine Sežana za določen čas, in sicer za obdobje 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti, na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
3. člen 
Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev na področju zobozdravstvenega varstva odraslih zaradi pomanjkanja prostorskih možnosti.
4. člen 
Javno službo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
5. člen 
(1) Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe.
(2) Zdravstveno dejavnost na področju zobozdravstva za odraslena podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine.
6. člen 
(1) Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstva za odrasle se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in na portalu javnih naročil.
(2) Javni razpis mora vsebovati najmanj podatke, kot jih predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
(3) Za vodenje postopka javnega razpisa, oceno ponudb in pripravo predloga za izbiro koncesionarja imenuje župan Občine Sežana strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
(4) Strokovna komisija po izteku roka za oddajo ponudb opravi odpiranje in pregled prispelih ponudb ter ugotovi izpolnjevanje razpisnih pogojev.
(5) Strokovna komisija izbere med ponudniki, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, tistega, ki se je na osnovi meril izkazal kot najprimernejši, pripravi poročilo in ga predloži občinski upravi.
7. člen 
(1) Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z zakonom in tem odlokom.
(2) Razpisna dokumentacija se sočasno z javnim razpisom objavi na spletni strani občine in/ali na portalu javnih naročil in mora vsebovati najmanj tisto vsebino, ki jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
8. člen 
(1) Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(2) Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost, in merila glede na posebnost primarne zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle, določene v razpisni dokumentaciji.
9. člen 
(1) Koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti podeli občina s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.
(2) Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo.
10. člen 
Nadzornad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja občinska uprava.
11. člen 
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
12. člen 
(1) Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
(2) Občina je dolžna koncesionarja pisno opozoriti na kršitve, ki so lahko razlog za odvzem koncesije, in mu določiti primeren rok za odpravo kršitev.
(3) Če koncesionar ugotovljenih nepravilnosti v roku ne odpravi, se mu koncesija odvzame z odločbo. Koncesijsko razmerje in koncesijska pogodba prenehata z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.
13. člen 
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
14. člen 
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2024-6
Sežana, dne 14. marca 2024
Župan 
Občine Sežana 
Andrej Sila 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti