Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

Št. 430-26/2023-2560-1 Ob-1796/24, Stran 735
Javni poziv 
za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta 
1. Izvajalec javnega poziva (sofinancer): Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana poziva potencialne prijavitelje − občine, da v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta.
2. Pravna podlaga: sofinanciranje bo izvedeno na podlagi nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO), ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, dne 28. aprila 2021, Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 12. februarja 2021, o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L 57, 18. 2. 2021), Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21), Izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (2021/10612), Smernic za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, Priročnika o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324, Uradni list RS, 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I in 97/23).
3. Predmet javnega poziva: javni poziv je namenjen tehnični posodobitvi občinskega prostorskega izvedbenega akta. S tehnično posodobitvijo se zagotavlja ažurnost grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta s katastrom nepremičnin (prvi odstavek 141. člena ZUreP-3). Predmet javnega poziva so naložbe za pripravo in sprejem tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta (skladno z drugim odstavkom 141. člena ZUreP-3) za celotno območje občine. Za občinski prostorski izvedbeni akt se šteje zadnji sprejet in v prostorskem informacijskem sistemu objavljen občinski prostorski načrt ali prostorski red občin. Če se tehnična posodobitev prostorskega izvedbenega akta izvede v okviru samostojnega postopka tehnične posodobitve (142. člen ZUreP-3), ki se financira s tem pozivom, se ne sme načrtovati novih prostorskih ureditev oziroma določati nove izvedbene regulacije prostora in ne sme se spreminjati podatkov namenske rabe prostora določene v občinskem prostorskem načrtu.
4. Namen in cilj javnega poziva
Namen tega javnega poziva je podpreti digitalno preobrazbo prostora na lokalni ravni s sofinanciranjem aktivnosti tehnične posodobitve namenske rabe prostora ter s tem v največji možni meri podpreti občine pri pripravi prostorskih aktov. S tem bo med drugim zagotovljena potrebna osnova za vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč.
Cilj tega javnega poziva je sprejet in v Uradnem listu RS ali v uradnem glasilu občine in prostorskem informacijskem sistemu objavljen tehnično posodobljen občinski prostorski izvedbeni akt do 31. 12. 2025.
Ciljna skupina za pridobitev sredstev za sofinanciranje so občine.
5. Pogoji, ki jih mora projekt izpolnjevat
– Ustrezen namen investicije:
– Podpreti digitalno preobrazbo prostora na lokalni ravni z izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta. 
– Ustrezen cilj financiranja:
– Sprejet in v Uradnem listu RS ali v uradnem glasilu občine in prostorskem informacijskem sistemu objavljen tehnično posodobljen občinski prostorski izvedbeni akt na območju celotne občine.
– Upoštevanje se vseh relevantnih predpisov in:
– Metodologija za izvedbo postopka tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora (priloga 1). Priročnik, vzorčni primer elaborata in vzorčni primer pripravljenih podatkov postopka tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora so dostopni na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-naravne-vire-in-prostor/o-ministrstvu/direktorat-za-prostor-in-graditev/sektor-za-prostorski-informacijski-sistem/.
Izrazi, uporabljeni v metodologiji, so namenjeni razumevanju postopka tehnične posodobitve. Definicija namenske rabe prostora je določena v 23. točki prvega odstavka 3. člena ZUreP-3. 
– Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov, z dne 8. 12. 2023 (priloga 2). 
– Zagotovljena kakovost izvedene tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta in pričakovani rezultati:
– Zagotovljena mora biti kakovostna izvedba tehnične posodobitve, ki je izdelana v skladu z vsemi predpisi, metodologijo in tehničnimi pravili. 
– Kakovostni pregled tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta se izvede pred njegovo objavo v prostorskem informacijskem sistemu. Kakovostni pregled izvede izvajalec javnega poziva. 
6. Upravičenec do financiranja: upravičenec do financiranja je lokalna skupnost – občina, ki se prijavi na ta javni poziv ter izpolnjuje pogoje predpisane s tem javnim pozivom in ima sprejet občinski prostorski načrt (OPN) ali prostorski red občine (PRO).
7. Način sofinanciranja projekta in upravičeni stroški
Občina izbere enega izmed možnih načinov sofinanciranja:
A. Občina je na dan poteka roka za prejem vloge na predmetni javni poziv tehnično posodobitev občinskega prostorskega izvedbenega akta že izvedla in občinski svet je s sklepom že sprejel predlog tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta (skladno z drugim odstavkom 141. člena ZUreP-3) ter je ta objavljen v Uradnem listu RS ali v uradnem glasilu občine in v prostorskem informacijskem sistemu. Občina bo sredstva dobila refundirana do višine, ki je določena v tem javnem pozivu.
B. Občina na dan poteka roka za prejem vloge na predmetni javni poziv še ni izvedla, bodisi ni začela ali ni končala, tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta. V tem primeru lahko občina za izvedbo tehnične posodobitve prostorskega izvedbenega akta (skladno z drugim odstavkom 141. člena ZUreP-3) izvede postopek javnega naročanja. Občina mora izvesti tudi sprejem in objavo tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta v Uradnem listu RS ali v uradnem glasilu občine in v prostorskem informacijskem sistemu. Občina bo za pripravo, sprejem in objavo tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta sredstva dobila refundirana do višine, ki je določena v tem javnem pozivu. V primeru, da občina ne sprejme in/ali objavi tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta, ni upravičena do refundiranja sredstev.
Občine so upravičene do refundacije do višine sredstev, določene na podlagi kriterijev, ki so določeni v tem javnem pozivu. Kriteriji so objavljeni v prilogi 3: Kriteriji in višine sredstev za občine.
Upravičeni in neupravičeni stroški:
– upravičeni stroški po tem javnem razpisu so tisti, ki so nastali v obdobju od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2025:
– stroški po pogodbi za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta, ki so dejansko nastali in so povezani z izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta in niso stroški lastnega dela,
– strošek informiranja in obveščanja javnosti (do največ 3.000,00 EUR), 
– strošek priprave dokumentov za izvedbo javne razgrnitve tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta (tiskanje dokumentov za razgrnitev), 
– strošek najema prostorov za izvedbo javne razgrnitve tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta, če prostori niso v lasti občine, 
– strošek objave tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta. 
– Neupravičeni stroški po tem javnem razpisu:
– stroški reprezentance, nastali pri pripravi in sprejemu tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta, 
– stroški samopromocije izdelovalca in 
– davek na dodano vrednost (DDV). 
Stroški za izvedbo tehnične posodobitve so lahko predmet samostojne pogodbe, ali so del pogodbe za pripravo prostorskega izvedbenega akta.
Upravičeni stroški, ki so nastali med 1. 2. 2020 in 31. 12. 2025, so upravičeni do financiranja iz Načrta za okrevanje in odpornost, pod pogojem, da še niso bili uveljavljeni za financiranje iz Evropskih sredstev, so vsebinsko vezani na izvajanje ukrepov ter prispevajo k doseganju mejnikov in ciljev Načrta.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– prijavni obrazec (vloga),
– vzorca pogodb o sofinanciranju,
– izhodišča za sklenitev pogodbe o sofinanciranju z upravičenci,
– priloga 1 – Metodologija za izvedbo postopka tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora,
– priloga 2 – Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov,
– priloga 3 – Kriteriji in višine sredstev za občine,
– priloga 4 – Obrazložitev kriterijev in višine sredstev.
Vse informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisna dokumentacija ter vse spremembe razpisne dokumentacije bodo na voljo na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-naravne-vire-in-prostor/javne-objave/.
9. Način prijave: vloga mora biti izpolnjena na ustreznem razpisnem obrazcu iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
10. Postopek za predložitev vlog
– Prijavitelji za dodelitev sredstev iz tega javnega poziva lahko vloge oddajo:
– s pošiljko na naslov Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ali 
– jih osebno oddajo v glavni pisarni Ministrstva za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. 
– Vloge se oddajo na predpisanih obrazcih.
– Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če prispe v vložišče najkasneje do 28. 6. 2024, do 12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure.
– Vloga mora biti podpisana in v tiskani obliki predložena v zapečateni ovojnici, ovojnica pa mora biti na prednji strani označena z napisom »Ne odpiraj – prijava za dodelitev sredstev na področju urejanja prostora iz NOO (oznaka JR-NOO-C2.K7.IK)«. Ovojnice, ki ne bodo označene v skladu s tem stavkom, bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.
– Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene prijavitelju.
– Če iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo zaradi ugotovitve naziva in naslova prijavitelja ovojnica komisijsko odprta ter nato vrnjena pošiljatelju.
– Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, ali ne bodo imele vseh prilog, zahtevanih z razpisno dokumentacijo, ne bodo predmet dopolnjevanja in bodo kot nepopolne s sklepom zavržene.
11. Odpiranje in razvrščanje vlog
– Vloge, prispele na ta javni poziv, bo odpirala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje minister, pristojen za prostor. Strokovna komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik.
– Odpiranje vlog bo potekalo na naslovu Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev, Dunajska cesta 47.
– Odpiranje vlog bo potekalo dne 25. 4. 2024, 30. 5. 2024 in 4. 7. 2024.
– Odpiranje vlog ne bo javno.
– Izpolnjevanje pogojev se bo ugotavljalo na podlagi obrazcev in dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji.
– Popolna vloga vsebuje vso zahtevano dokumentacijo (obrazce in priloge) v skladu z javnim pozivom.
– Prijavitelje pravočasnih, a nepopolnih vlog, bo komisija pisno pozvala k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vloge bo največ 5 delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Če prijavitelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec javnega poziva vlogo zavrže s sklepom.
– Prijavitelji bodo o izidu javnega poziva obveščeni praviloma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Ob izdaji odločbe o izbiri, izvajalec javnega poziva prijavitelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju.
12. Vloga in priloge k vlogi za dodelitev sredstev
Prijavitelji morajo za izpolnjevanje pogojev tega javnega poziva s predpisanim obrazcem vloge predložiti naslednjo dokumentacijo:
– Podatki o prijavitelju,
– Izjava prijavitelja o izbiri načina izvedbe tehnične posodobitve,
– Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev,
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju (2 različni verziji, odvisno od načina sofinanciranja (A ali B), ki ga izbere prijavitelj).
13. Vlaganje vlog za izplačilo
Izvajalec javnega poziva bo izplačilo sredstev Sklada za načrt in okrevanje upravičencu izvedel enkratno na podlagi končnega poračuna stroškov. Skladno z 32. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 je za plačilo pogodbenih obveznosti plačilni rok najkasneje v 30 dneh po prejemu popolne dokumentacije, ki je podlaga za izplačilo, oziroma v skladu z določili pogodbe o sofinanciranju.
Skrajni rok za prejem vloge za izplačilo je 30. 1. 2026. Vloge za izplačilo, ki jih bo izvajalec javnega poziva prejel po navedenem roku, bodo zavrnjene.
Plačila se izvajajo skladno s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju na podlagi izkazanih upravičenih stroškov. Vlogi za izplačilo je potrebno priložiti:
– fotokopijo pogodbe o izvedbi tehničnih posodobitev (samostojni postopek po 142. členu ZUreP-3 ali del postopka priprave prostorskega izvedbena akta po ZUreP-3) z zunanjim izvajalcem in dokazilo o plačanih obveznostih,
– pogodbo oziroma naročilnico in dokazilo o plačanih obveznostih po pogodbi/naročilnici za druge upravičene stroške,
– če se tehnična posodobitev prostorskega izvedbenega akta izvede v okviru samostojnega postopka tehnične posodobitve (142. členom ZUreP-3) je potrebno priložiti izjavo občinskega urbanista s katero potrjuje, da so izpolnjeni pogoji za uporabo postopka tehnične posodobitve v skladu s 142. členom ZUreP-3,
– dokazila o objavi tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta v prostorskem informacijskem sistemu,
– sklep o sprejemu tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta ali o sprejemu sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta,
– dokazilo o objavi sklepa o sprejemu tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta v Uradnem listu RS ali v uradnem glasilu občine in prostorskem informacijskem sistemu,
– potrdilo o izvedenem kakovostnem pregledu tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta, ki ga izda izvajalec javnega poziva,
– končno poročilo.
V sklopu projekta je upravičenec pri izvajanju aktivnosti v zvezi z izborom zunanjih izvajalcev v celoti dolžan upoštevati določila veljavne javno – naročniške zakonodaje.
Upravičenec je dolžan na poziv izvajalca javnega poziva kadarkoli poslati vso dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom in izborom zunanjega izvajalca storitev v pregled.
14. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti ter višja sila
– Skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost mora upravičenec še pet let od zadnjega plačila vloge za izplačilo, ob pozivu, predložiti dokumentacijo in dokazila za potrebe kontrolnih in revizijskih postopkov.
– Izvajalec javnega poziva lahko po predhodnem dogovoru z upravičencem kadarkoli opravi pregled na kraju samem, če oceni, da je to potrebno.
– Neizpolnjevanje doseganja ciljev iz potrjene vloge pomeni izgubo oziroma povračilo vseh prejetih sredstev.
– Obveznosti upravičenca bodo opredeljene v pogodbi o sofinanciranju.
15. Obveznosti po izplačilu sredstev
Upravičene stroške mora upravičenec dokazati z izvedenimi nalogami. Ob zaključku projekta poda upravičenec izjavo, da je s projektom zaključil, in da so finančne obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju zaključene. Vsi stroški in druga predana dokazila, ki so nastali po datumu, ki velja za uveljavljenje upravičenih stroškov po tem javnem pozivu, niso veljavni in upravičeni do sofinanciranja.
Izplačilo se izvede na naslednji način:
– v višini do 100 % dodeljenega zneska sofinanciranja iz priloge 3: Kriteriji in višine sredstev za občine. Pogoj za izplačilo je izpolnjen ob sprejetju in objavi (v Uradnem listu RS ali v uradnem glasilu občine in prostorskem informacijskem sistemu) tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta, pod pogojem da so upravičeni stroški ustrezno izkazani. V primeru, da sredstva sofinanciranja iz priloge 3: Kriteriji in višine sredstev za občine niso zadostna, upravičenec dodatna sredstva zagotovi iz lastnih sredstev oziroma iz drugih virov.
Upravičenec mora ob zaključku projekta izdelati končno poročilo. Končno poročilo mora vsebovati tudi poglavje, kjer je opredeljena vsebinska in finančna realizacija na projektu glede na načrtovani finančni in vsebinski okvir projekta v povezavi z doseganjem mejnikov in ciljev.
16. Pravno varstvo: zoper odločbo o (ne)dodelitvi sredstev za sofinanciranje je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravo sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži priporočeno po pošti ali neposredno pri pristojnem sodišču.
17. Hramba dokumentacije: upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu s 34. členom Uredbe (UE) 2021/241, Pravilnikom o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi (Uradni list RS, 49/19) ter navodili URSOO.
18. Obveščanje javnosti in informiranje: prijavitelji – upravičenci morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti na osnovi 34. člena Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 2. 2021 ter skladno s podrobnejšimi navodili URSOO.
19. Dodatne informacije vsa dodatna vprašanja se lahko posredujejo na elektronski naslov gp.mnvp@gov.si, s sklicem na številko zadeve 430-26/2023-2560. Vsi relevantni odgovori bodo objavljeni na spletni strani ministrstva navedeni v 8. točki predmetnega javnega poziva.
Ministrstvo za naravne vire in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti