Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

Ob-1786/24, Stran 725
Na podlagi tretjega odstavka 34. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21, ZLD-1) razpisuje Svet zavoda Obalne lekarne Koper – Farmacie Costiere Capodistria, Kidričeva ulica 2, Koper – Capodistria, delovno mesto
direktorja (m/ž) 
V skladu s tretjim odstavkom 33. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1), s 4. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper in 28. členom Statuta javnega zavoda Obalne lekarne Koper mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima izobrazbo farmacevtske smeri, pridobljeno po študijskem programu najmanj 2. stopnje, oziroma ima raven izobrazbe farmacevtske smeri, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 2. stopnje,
– ima 5 let delovnih izkušenj s področja vodenja in upravljanja,
– ima znanje uradnega jezika na visoki ravni v skladu z Uredbo o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih lokalnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08, v nadaljevanju: Uredba),
– ima znanje italijanskega jezika na višji ravni (raven znanja B2 po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira),
– ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda,
– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,
– ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Pisne prijave na razpis, s kratkim življenjepisom, opisom delovnih izkušenj, programom dela in vizijo razvoja zavoda, skupaj z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (overjena kopija diplome in potrdila o strokovnem izpitu, dokazilo kandidata o izpolnjevanju pogoja znanja uradnega jezika v skladu z Uredbo, če kandidat ni končal ustrezne slovenske šole, dokazilo o znanju italijanskega jezika na višji ravni, izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev iz pete, šeste in sedme alineje prejšnjega odstavka), pošljite do 2. 4. 2024 na naslov: Svet zavoda Obalne lekarne Koper – Farmacie Costiere Capodistria, Kidričeva ulica 2, 6000 Koper – Capodistria, z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja«.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pomanjkljivih prijav Svet zavoda ne bo obravnaval. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.
Izbrani kandidat bo nastopil delo s podpisom pogodbe o zaposlitvi po pridobitvi soglasij občin ustanoviteljic k imenovanju direktorja.
Svet zavoda Obalne lekarne Koper – Farmacie Costiere Capodistria 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti