Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

710. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidenci krajinskih značilnosti za pogojenost in ukrepe kmetijske politike, stran 1789.

  
Na podlagi osmega odstavka 165.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22,130/22 – ZPOmK-22, 18/23 in 78/23) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za naravne vire in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidenci krajinskih značilnosti za pogojenost in ukrepe kmetijske politike 
1. člen 
V Pravilniku o evidenci krajinskih značilnosti za pogojenost in ukrepe kmetijske politike (Uradni list RS, št. 39/23) se v 4. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Grafični prikaz območij krajinskih značilnosti je v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika, in vsebuje:
– območja zajema krajinskih značilnosti,
– območja obveznega ohranjanja krajinskih značilnosti v okviru standarda DKOP 8 v skladu z uredbo, ki ureja pravila pogojenosti, in
– območja izvajanja operacije ohranjanje mejic iz uredbe, ki ureja plačila za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Grafični prikaz območij zajema in poligonov krajinskih značilnosti s pripisanimi podatki EKRZ iz petega odstavka tega člena se prikaže v javnem spletnem pregledovalniku grafičnih podatkov ministrstva, dostopnem na spletni strani http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na območja zajema krajinskih značilnosti iz drugega odstavka tega člena se podatki o novo vzpostavljenih krajinskih značilnostih z investicijskimi sredstvi skupne kmetijske politike lahko v EKRZ vodijo tudi zunaj teh območij.«.
2. člen 
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če uporabnik podatkov EKRZ ugotovi, da se podatek v EKRZ razlikuje od dejanskega stanja v naravi, lahko na ministrstvo vloži predlog za spremembo podatkov v EKRZ.«.
Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Sprememba podatkov iz prejšnjega odstavka vključuje:
– vzpostavitev nove krajinske značilnosti z investicijskimi sredstvi skupne kmetijske politike ali vzpostavitev nove krajinske značilnosti znotraj območij iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika,
– spremembo oblike, vrste ali velikosti obstoječe krajinske značilnosti ali
– odstranitev krajinske značilnosti.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega odstavka tega člena«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
3. člen 
Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-83/2024/12
Ljubljana, dne 18. marca 2024
EVA 2024-2330-0020
Mateja Čalušić 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
Soglašam! 
Jože Novak 
minister 
za naravne vire in prostor 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti