Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

Ob-1802/24, Stran 731
Svet zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož, Dobravska ulica 13a, 2270 Ormož, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter na podlagi sklepa številka 83, ki je bil sprejet na 11. redni seji Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož dne 14. 3. 2024, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15).
Predvideni začetek dela bo takoj po končanem postopku imenovanja ravnatelja.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjevanje drugih pogojev zapoučevanje v prilagojenem izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom ali v posebnem programu vzgoje in izobraževanja),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv višji svetnik, svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Stanka Vraza Ormož, Dobravska ulica 13a, 2270 Ormož, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis z navedbo dosedanjih izkušenj na pedagoškem področju, področju vodenja, organizacije in drugih sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti