Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

708. Pravilnik o evidenci o analizah voluminozne krme za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja, stran 1787.

  
Na podlagi sedmega odstavka 161.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o evidenci o analizah voluminozne krme za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino in podrobnejše postopke vodenja evidence o analizah voluminozne krme za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja (v nadaljnjem besedilu: evidenca).
2. člen 
(podrobnejša vsebina evidence) 
(1) V evidenci se vodijo naslednji podatki o analizah voluminozne krme:
1. vrsta analizirane voluminozne krme,
2. podatki o lokaciji površine (npr. KMG številka, parcelna številka),
3. laboratorij, ki je izvedel laboratorijsko analizo voluminozne krme,
4. datum prejema vzorca,
5. datum analize voluminozne krme,
6. številka analize voluminozne krme in
7. parametri voluminozne krme.
(2) Vrste analizirane voluminozne krme iz 1. točke prejšnjega odstavka so:
1. sveža travniška krma;
2. paša;
3. travna silaža;
4. koruzna silaža;
5. mrva;
6. sveža lucerna ali lucerna za pašo;
7. lucernina silaža;
8. suha lucerna;
9. žitna slama;
10. druga voluminozna krma (silaže strnih žit, sirkove silaže, silirana sudanska trava, silirane križnice itd.)
(3) Poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena se za svežo travniško krmo, pašo, travno silažo, mrvo, svežo lucerno ali lucerno za pašo, lucernino silažo in suho lucerno v evidenci vodijo tudi podatki o rastnem ciklusu (prvi, drugi, tretji, itd., mešanica različnih rastnih ciklusov).
(4) Poleg podatkov iz prvega in tretjega odstavka tega člena se za svežo travniško krmo, pašo, travno silažo in mrvo v evidenci vodita tudi podatek, ali gre za krmo iz trajnega travinja ali mešanico s travno silažo ali mrvo, ter podatek, ali gre za krmo iz trajnega travinja ali sejanega travinja.
(5) Za krmo iz sejanega travinja se v evidenci vodijo tudi osnovni podatki o sestoju ruše (travne mešanice, travno deteljne mešanice, deteljne mešanice itd.) in o trajanju oziroma vrsti rabe (ne prezimni naknadni posevek, prezimni naknadni posevek, eno-ali večletni posevek itd.).
(6) Parametri voluminozne krme iz 7. točke prvega odstavka tega člena so:
a) osnovni parametri kakovosti krme:
1. suha snov (sušina),
2. surove beljakovine,
3. surove vlaknine,
4. surovi pepel,
5. sladkorji,
6. škrob,
7. kalcij (Ca),
8. fosfor (P),
9. magnezij (Mg),
10. natrij (Na) in
11. kalij (K);
b) dodatni parametri krme:
1. surove maščobe,
2. vlakna, netopna v kislem detergentu – ADF,
3. vlakna, netopna v nevtralnem detergentu – NDF,
4. prostornina plina pri in vitro hohenheimskem plinskem testu – VP-HFT,
5. encimatska prebavljivost organske snovi – ELOS,
6. presnovljiva energija – ME,
7. neto energija za laktacijo – NEL,
8. pH vrednost (pri silažah),
9. amonijak (pri silažah),
10. topnost beljakovin,
11. v pepsinu netopne surove beljakovine,
12. cink (Zn),
13. baker (Cu),
14. mangan (Mn),
15. klorid (Cl-),
16. žveplo (S),
17. železo (Fe).
3. člen 
(podrobnejši postopek vodenja evidence) 
(1) Zavezanec za izpolnjevanje evidence ali pooblaščeni laboratorij vnese v evidenco podatke iz prejšnjega člena po opravljeni laboratorijski analizi voluminozne krme.
(2) Evidenca se vodi v računalniški obliki v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-412/2023/16
Ljubljana, dne 22. marca 2024
EVA 2023-2330-0127
Mateja Čalušić 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti