Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2447. Zakon o spremembah Zakona o voznikih (ZVoz-1C)
2448. Zakon o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H)
2449. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-H)
2450. Zakon o dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1A)
2451. Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2E)
2452. Zakon o spremembi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021-A)
2453. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1D)
2454. Zakon o dopolnitvah Zakona o trgovini (ZT-1B)
2455. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (ZObr-F)

Sklepi

2456. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice

MINISTRSTVA

2457. Pravilnik o spremembah Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Unec-Škocjan (2014–2023)
2458. Pravilnik o spremembah Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014–2023)

BANKA SLOVENIJE

2459. Sklep o spremembah Sklepa o sistemu jamstva za vloge

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2460. Splošni akt o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4b)
2461. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Nova Gorica
2462. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2020

OBČINE

Brežice

2463. Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice

Celje

2464. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Golovec GOJ – 5
2465. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu DPZ 12
2466. Odlok o dopolnitvi Odloka o organiziranju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje
2467. Sklep št. 3/2020 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
2468. Sklep o ugotovitvi javne koristi v k.o. Bukovžlak

Dobrepolje

2469. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dobrepolje
2470. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Idrija

2471. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Idrija
2472. Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Idrija
2473. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija
2474. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija
2475. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija
2476. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ilirska Bistrica

2477. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini Ilirska Bistrica

Jesenice

2478. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan
2479. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Jesenice
2480. Pravilnik o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Jesenice

Kamnik

2481. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu VČ-05 Volčji Potok
2482. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik
2483. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne objekte v Občini Kamnik
2484. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik
2485. Sklep o opustitvi javnega dobra

Kanal ob Soči

2486. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020

Puconci

2487. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Puconci

Rečica ob Savinji

2488. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Rečica ob Savinji

Semič

2489. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Semič
2490. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Semič
2491. Sklep o režimu delovanja javne razsvetljave na območju Občine Semič
2492. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič
2493. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sevnica

2494. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju
2495. Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v Občini Sevnica
2496. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31

Sveti Jurij ob Ščavnici

2497. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Trebnje

2498. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans IV

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

19. Akt o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Združenimi državami Amerike, ki ostajajo v veljavi med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike (MNNSNJ)

Ministrstvo za zunanje zadeve

20. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Združenimi državami Amerike na drugi strani

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti