Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2473. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija, stran 5831.

  
Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13 in 13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 14. seji dne 24. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija 
1. člen 
V Odloku o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija (Uradni list RS, št. 4/17) se 19. člen spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predpisana globa, opravljata krajevno pristojni Medobčinski inšpektorat (v nadaljevanju inšpektor) in občinsko redarstvo.«
2. člen 
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru ugotovljenih nepravilnosti inšpektor z odločbo:
– najemniku odredi odpravo nepravilnosti iz 14. člena tega odloka;
– odredi odpravo nepravilnosti ali prepoved uporabe površin iz drugega člena tega odloka, ki jih ugotovi v zvezi s prepovedmi iz 15. člena tega odloka;
– v primeru poškodovanja javnih površin iz drugega člena tega odloka povzročitelju odredi vzpostavitev prejšnjega stanja ali drugačno sanacijo javne površine, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, in sicer vzdrževalcu javnih površin na stroške povzročitelja.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2016
Idrija, dne 24. septembra 2020
 
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost