Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

Ob-3029/20, Stran 2112
Na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18), Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Uredbe o koncesiji za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev (Uradni list RS, št. 47/15) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev 
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo), Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev skladno z določbami Uredbe o koncesiji za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev (Uradni list RS, št. 47/15, v nadaljevanju: uredba).
2. Koncedent Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, bo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvaja ministrstvo, z odločbo podelila dve koncesiji za celotno območje Republike Slovenije za obdobje 2 leti, in sicer eno za sklop A in eno za sklop B. Koncesijsko razmerje se prične izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesija je neprenosljiva. Po koncu koncesijskega razmerja je koncesionar dolžan koncedentu predati vse datoteke in vso dokumentacijo za celotno koncesijsko obdobje vezano na opravljanje javne službe.
3. Način prijave in razpisni rok
Prijava mora biti pripravljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. Prijave morajo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava – javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev – sklop A ali sklop B«, prispeti na naslov Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno 3. 11. 2020 do 12. ure. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Če prijavitelj podaja prijavo za oba sklopa razpisa, mora za vsak sklop oddati ločeno prijavo z vsemi dokazili, v ločenem ovitku. Prijava bo štela za pravočasno, če bo predložena osebno ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov in v zgoraj navedenem roku. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošto v zgoraj navedenem roku. Prijave, ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti), bodo zavržene.
Prijave, ki do roka ne bodo predložene na zgornji naslov, bodo zavržene kot prepozno prejete.
4. Merila za izbiro koncesionarja
Merila za sklop A
MERILO
TOČKE
1
Ocena programa opravljanja javne službe
največ 70 točk
2
Strokovna usposobljenost prijavitelja za opravljanje javne službe
največ 30 točk
SKUPAJ
največ 100 točk 
Merila za sklop B
MERILO
TOČKE
1
Ocena programa opravljanja javne službe
največ 70 točk
2
Strokovna usposobljenost prijavitelja za opravljanje javne službe
največ 30 točk
SKUPAJ
največ 100 točk 
Merila in način ocenjevanja so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
V primeru enakega skupnega števila dodeljenih točk na podlagi meril (ocene prijav se bodo zaokrožile na dve decimalki), bo koncedent izbral tistega, ki je dosegel večje število točk pri prvem merilu. Če tudi to ne bo mogoče, bo izbral tistega prijavitelja, ki bo dosegel več točk pri drugem podmerilu prvega merila.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva, https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.
Zainteresirani prijavitelji jo lahko dvignejo tudi v vložišču ministrstva, vsak delovnik med 9. in 15. uro, ob petkih do 14.30.
6. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 8. in 9. uro po tel. 01/400-33-33. Vsa morebitna vprašanja lahko prijavitelji posredujejo tudi pisno po pošti na zgoraj navedeni naslov, ali na faks 01/400-35-88, ali na e-naslov gp.mgrt@gov.si. Kontaktna oseba v zvezi z vsemi vprašanji glede javnega razpisa za podelitev koncesije je mag. Barbara Mesojednik.
7. Predmet javnega razpisa
Predmet koncesije za sklop A je opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter za sklop B opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev.
Sklop A
Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov obsega naslednje naloge:
– izvajanje aktivnosti obveščanja in izobraževanja potrošnikov z namenom večje varnosti potrošnikov, izbire, dostopnosti, kakovosti blaga in storitev,
– informiranje potrošnikov o uveljavljanju njihovih pravic.
Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov se razpisuje za področje varstvo pravic potrošnikov po veljavnem zakonu o varstvu potrošnikov in aktualnih zadev s področja varstva pravic potrošnikov.
Sklop B
Koncesija za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev obsega naslednje naloge:
– primerjalno ocenjevanje blaga in storitev z uporabo metodologije za preizkušanje in ocenjevanje kakovosti izdelkov in storitev, ki zajema analizo posameznih značilnosti blaga in storitev, ki izdelke in storitve uvršča v razrede z različnimi ocenami,
– zagotavljanje informiranja potrošnikov o rezultatih primerjalnega testiranja blaga in storitev.
8. Način plačila za opravljene storitve bosta koncedent in koncesionar uredila s koncesijsko pogodbo.
Sredstva za izvajanje koncesije se zagotovijo v skladu s proračunskimi možnostmi za leto 2021 in 2022. Koncesionar lahko pridobi sredstva za opravljanje posamezne javne službe v skladu z uredbo, javnim razpisom in koncesijsko pogodbo.
8.1 Vrste upravičenih stroškov: Osnovo za sofinanciranje upravičenih stroškov javne službe predstavlja ponujena cena opravljanja javne službe prijavitelja. Sofinanciranje pomeni, da ima prijavitelj pravico pridobiti sredstva iz različnih virov, vendar se zahtevek za iste stroške ne sme podvajati.
Kot upravičeni stroški za sklop A se priznajo naslednji stroški:
a. strošek dela za opravljanje javne službe in potni stroški, povezani z opravljanjem javne službe,
b. stroški organizacije izobraževanj,
c. stroški spletne strani (priprava in vzdrževanje spletne povezave) za objavo rezultatov opravljanja javne službe.
Kot upravičeni stroški za sklop B se priznajo naslednji stroški:
a. stroški spletne strani (priprava in vzdrževanje spletne povezave) za objavo rezultatov primerjalnega testiranja,
b. stroški izvajanja primerjalnih testov.
8.2. Višina sredstev, ki jih prijavitelj dejansko prejme, je lahko manjša ali največ enaka višini sredstev, določenih s koncesijsko pogodbo, in sicer za leto 2021 do 30.000,00 za sklop A in do 70.000,00 EUR za sklop B, za leto 2022 do 30.000,00 EUR za sklop A in do 70.000,00 EUR za sklop B.
8.3 Obdobje financiranja: Sofinancirajo se upravičeni stroški javne službe, ki so nastali in bili plačani od dne podpisa koncesijske pogodbe do izteka 2-letnega obdobja opravljanja javne službe oziroma do predložitve zadnjega zahtevka za sofinanciranje.
9. Pogoji za prijavitelje
Koncesijo lahko pridobi organizacija, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je nevladna potrošniška organizacija, vpisana v register potrošniških organizacij pri ministrstvu, ali je druga nevladna organizacija, ki je ustanovljena za varstvo pravic potrošnikov in izvaja posamezne strokovne in raziskovalne naloge na področju varstva potrošnikov in izkazuje nepridobitnost, nevtralnost in neodvisnost organizacije od interesov ponudnikov blaga ali storitev,
– deluje najmanj tri leta od ustanovitve,
– proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehala poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe,
– v zadnjih treh letih pred objavo javnega razpisa in med postopkom javnega razpisa ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem organizacije, oziroma ji ni bila izdana sodna ali upravna odločba, s katero ji je prepovedano opravljati dejavnost, povezano z opravljanjem koncesije, in je odločba postala izvršljiva,
– ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– v zadnjih treh letih organizaciji ni bila dana odpoved pogodbe, sklenjene z Republiko Slovenijo za izvajanje dejavnosti na področju varstva potrošnikov, zaradi kršitve pogodbenih obveznosti,
– ima ustrezne strokovne reference o delu na področju varstva potrošnikov, ki ne smejo biti starejše od treh let za vsako koncesijo posebej,
– zagotavlja ločena stroškovna mesta za posamezne naloge vsake koncesije in drugih nalog, ki jih morebiti izvaja,
– zagotavlja storitev koncesije na območju celotne Republike Slovenije.
Prijava, ki ne izpolnjuje vseh pogojev, se zavrne.
10. Poslovna skrivnost: vsi podatki iz prijav, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji prijavi tako tudi označiti. Kot poslovno skrivnost prijavitelj lahko označi posamezen podatek oziroma del prijave. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno prijavo.
11. Okvirna višina razpisanih sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev je do 100.000,00 EUR za leto 2021 in do 100.000,00 EUR za leto 2022. Vrednost sredstev za posamezno proračunsko leto in njihovo izplačilo sta odvisna od sprejetega Proračuna Republike Slovenije za posamezno leto in od programa ministrstva za ta namen. Sredstva med posameznimi proračunskim leti niso prenosljiva. Sredstva za koncesijo bremenijo proračunsko postavko 192910 – Izvajanje programa varstva potrošnikov, konto 4135 – Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, proračuna RS.
12. Odpiranje prijav: javno odpiranje prijav bo potekalo dne 11. 11. 2020 ob 11. uri na lokaciji Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, sejna soba v 2. nadstropju. Strokovna komisija bo vse pravočasne in pravilno označene prijave odprla, pri čemer bo navedeno dokumentirala v zapisniku o odpiranju prijav. Komisija sme od prijaviteljev, poleg zahteve za formalno dopolnitev prijave, zahtevati pojasnila, da bi si pomagala pri pregledu, primerjavi in vrednotenju prijave. Komisija sme zahtevati le take dopolnitve prijav, s katerimi se odpravijo manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije in ki v nobenem primeru ne vplivajo na vsebino prijave in ocenjevanje ter razvrščanje posamezne prijave skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja. Komisija sme v soglasju s prijaviteljem popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu.
13. Obveščanje o izboru koncesionarja: o podelitvi koncesije odloči Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo v roku 90 dni od datuma odpiranja prijav na javni razpis. Odločba o izbiri koncesionarja se izda z omejenim rokom veljave. Čas veljavnosti odločbe se določi v njenem izreku. Če v tem času ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe, odločba o izbiri preneha veljati. Z izbranim prijaviteljem bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti