Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

Št. 6316-13/2019-3 Ob-3046/20, Stran 2116
Na podlagi 179. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19 – ZRRD-D), Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo št. 4, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, št. 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, št. 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, št. 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, št. 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, št. 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, št. 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020 in št. 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, poglavje K – Domače periodične poljudnoznanstvene publikacije (v nadaljnjem besedilu: metodologija) in v skladu z nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022 
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino.
Javni razpis obsega izdajanje periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani oziroma elektronski obliki, s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so:
– pomembne za spodbujanje zanimanja mladine in javnosti za znanost in tehnologijo ter za širjenje splošne znanstvene in tehnične kulture;
– pomembne za formalno izobraževanje (predvsem osnovno- in srednješolsko);
– pomembne za razvoj slovenske poljudnoznanstvene terminologije;
– dostopne na internetu in jih v pomembnem deležu ustvarjajo slovenski avtorji.
3. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev
Agencija sofinancira izdajanje publikacij v obdobju 2021–2022.
Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa v obdobju 2021–2022 znaša 180.000,00 EUR. Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu, za katerega so dodeljena.
Sofinanciranih bo do 18 publikacij.
Agencija bo z izbranimi prijavitelji na javnem razpisu sklenila letne pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji,
– založbe (pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z zalaganjem knjig, revij),
– društva, vpisana v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti (kot vpis društva v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, se šteje vpis v Evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve (https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Evidenca_nevladnih_organizacij/Splosno),
– pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijavljena publikacija je poljudnoznanstvena publikacija in izhaja že najmanj eno leto pred javnim razpisom;
– publikacija izhaja skladno z letnim načrtom v letu pred objavo razpisa;
– publikacija ima naslov na svetovnem spletu (vsaj s kazalom vsake številke in s povzetkom);
– publikacija ima ustrezno ISSN številko;
– prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev sofinanciranja;
– na javni razpis lahko odda samo eno prijavno vlogo za posamezno publikacijo;
– za isti namen in z istim revijalnim programom še ni sofinanciran iz drugih javnih razpisov in z njim ne bo presegel dovoljenih zneskov pomoči po pravilu »de minimis«;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja;
– publikacije, katerih izdajo sofinancira agencija, se morajo predstaviti v spletnem mediju; obvezna je oddaja revij v predpisani elektronski obliki Narodni in univerzitetni knjižnici za objavo na javno dostopnem portalu Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si takoj ob izdaji ali najkasneje ob izdaji naslednje številke (navodila za oddajo so dostopna na http://www.dlib.si/documents/2014/navodila_ARRS_oddaja.pdf).
Agencija pri vsaki formalno popolni prijavi preveri upravičenost prijavitelja in izpolnjevanje razpisnih pogojev, pri čemer lahko pridobi mnenje strokovne komisije, pristojne za ocenjevanje prijav. Prijava, pri kateri niso izpolnjeni vsi razpisni pogoji, se zavrne s sklepom, ki ga izda direktor agencije.
6. Postopek ocenjevanja, uvrstitev publikacij v kategorije in izračun sofinanciranja
6.1. Postopek ocenjevanja
Prijave ocenjuje strokovno telo, ki ga imenuje Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA).
Kriterij in kazalniki, ki se upoštevajo pri ocenjevanju prijav za sofinanciranje poljudnoznanstvenih publikacij, so določeni v Pravilniku o postopkih, merila za njihovo vrednotenje in natančen način izračuna sofinanciranja za posamezno poljudnoznanstveno publikacijo, so konkretizirani v metodologiji.
Strokovno telo ocenjuje prijave na podlagi kriterija »Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav«. Za ocenjevanje po kriteriju »Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav« se uporabljajo naslednji kazalniki, navedeni v Tabeli A:
Tabela A
Kazalniki
Možno število točk
A. Povezava s formalnim izobraževanjem (predvsem z osnovno- in srednješolskim)
25
– velika 
25
– srednje velika 
15
– manjša
5
– ni povezave
0
B. Pomen za spodbujanje zanimanja javnosti za naravoslovje in tehnologijo ter za razširjanje splošne znanstvene in tehnične kulture 
25
– velik 
25
– srednje velik 
15
– manjši 
10
– ni pomena
0
C. Pomen za razvoj slovenske poljudnoznanstvene terminologije
15
– velik (dvojezična izdaja, posebni terminološki kotiček) 
15
– srednje velik 
10
– manjši
5
– ni pomena
0
D. Zastopanost (delež) slovenskih avtorjev
20
– velika (preko 80 %)
20
– srednje velika (med 50 % in 80 %)
10
– manjša (manj kot 50 %)
5
– ni zastopanosti
0
E. Dostopnost na internetu
15
– vsi članki (lahko s časovnim zamikom do največ pol leta) in kazalo
15
– nekateri izbrani članki (lahko s časovnim zamikom do največ pol leta) in kazalo
10
SKUPAJ
100
Strokovno telo izračuna aritmetično povprečje števila točk za vsak kazalnik (seštevek vseh točk/število ocenjevalcev). Skupno število doseženih točk se izračuna s seštevkom aritmetičnega povprečja števila točk za vsak posamezen kazalnik. Skupaj je možno dobiti največ 100 točk.
6.2. Uvrstitev prijav v kategorije
Na podlagi doseženih točk ocenjevanja se prijava uvrsti v eno od treh kategorij, in sicer se v:
– I. kategorijo uvrstijo prijave, ocenjene med 91 in 100 točkami;
– II. kategorijo uvrstijo prijave, ocenjene med 60 in 90 točkami;
– III. kategorijo uvrstijo prijave, ocenjene z manj kot 60 točkami.
Prijavam, uvrščenim v I. in II. kategorijo, se odobri sofinanciranje, prijavam, uvrščenim v III. kategorijo, se ne odobri sofinanciranje.
6.3. Faktor sofinanciranja prijav
Faktor sofinanciranja izračunane višine sofinanciranja prijave iz I. in II. kategorije je določen po posameznih kategorijah, kot izhaja iz Tabele B.
Tabela B
Kategorija
Število točk
Faktor sofinanciranja (O)
I
91–100
1
II
60–90
0,75
6.4. Izračun višine sofinanciranja
Za izračun višine sofinanciranja se upoštevajo naslednji faktorji:
– število avtorskih pol na zvezek (faktor A);
– naklada (do največ 2500 izvodov na zvezek, v primeru izključno elektronske izdaje se upošteva obračunsko naklada 250 izvodov) (faktor B);
– število rednih zvezkov na letnik (dvojne številke upoštevamo kot en zvezek) (faktor C);
– priznani stroški na eno avtorsko polo v znesku 0,103 EUR (faktor D);
– faktor sofinanciranja (faktor O) iz Tabele B.
Znesek letnega sofinanciranja (v nadaljevanju ZLS) je produkt faktorjev iz prejšnjega odstavka, in sicer:
ZLS = A · B · C · D · O 
ZLS iz tega javnega razpisa ne more biti večji od 11.000,00 EUR. Višina odobrenega ZLS ne more presegati višine zaprošenih sredstev.
V primeru, da vsota izračunanih sredstev sofinanciranja preseže razpoložljiva finančna sredstva, se izračunani zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.
Postopek izračuna zneska sofinanciranja za posamezno prijavo:
a) agencija najprej za vse prijave izračuna A · B · C · D · O;
b) v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka višji od zneska zaprošenih sredstev, ki ga je prijavitelj navedel v prijavni vlogi, se upošteva znesek zaprošenih sredstev; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka nižji od zneska zaprošenih sredstev, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka oziroma v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka višji od 11.000,00 EUR, se upošteva znesek 11.000,00 EUR; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka nižji od 11.000,00 EUR, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka;
c) agencija na podlagi izračuna iz točke a) tega odstavka in upoštevajoč omejitve iz točke b) tega odstavka, določi izračunan znesek sofinanciranja;
d) če vsota vseh (vse prijave v okviru javnega razpisa) izračunanih zneskov sofinanciranja preseže razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa, se izračunani zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.
Če se obseg publikacije v posameznem letu zmanjša za več kot 20 % obsega prijavljenih letnih avtorskih pol, agencija ustrezno prilagodi sofinanciranje tako, da na novo izračuna višino sofinanciranja za posamezno leto v skladu z izračunom, določenim v točki 6.4. javnega razpisa.
6.5. Upravičeni stroški sofinanciranja
Agencija sofinancira stroške tiska in stroške priprave na tisk (lektoriranje, oblikovanje in urejanje, stroški odpošiljanja; v primeru izdaje na elektronskem mediju se sofinancira stroške lektoriranja ter oblikovanja in urejanja). Agencija ne sofinancira avtorskega honorarja piscev člankov.
7. Odločitev o dodelitvi sredstev: na podlagi izvedenega ocenjevanja prijav v skladu z opredeljenimi elementi ocenjevanja in izračuna višine sofinanciranja, strokovno telo izdela predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav za sofinanciranje publikacij in ga posreduje ZSA v obravnavo in potrditev. Na podlagi predloga sklepa ZSA o izboru prijav za sofinanciranje publikacij, direktor sprejme obrazloženi sklep o izboru prijav.
8. Odprti/prosti dostop do recenziranih znanstvenih objav
Prijavitelji morajo zagotoviti izdajo znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v poslovnem modelu, ki omogoča odprt dostop do vseh recenziranih znanstvenih objav, ki se nanašajo na rezultate iz nacionalno financiranih raziskav, v skladu s strategijo odprtega dostopa.
Prijavitelji morajo zagotoviti prost dostop do spletnih izdaj sofinanciranih digitalnih publikacij.
9. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis je formalno popolna, če vsebuje:
– v celoti in pravilno izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec ARRS-PPP-JR-Prijava-2020 v papirni obliki in vsebinsko enak prijavni obrazec v elektronski obliki,
– en izvod zadnjega letnika publikacije,
– izjavo prijavitelja, da gre za organizacijo, ki se ukvarja z zalaganjem knjig, revij (izjava je obvezna le če je prijavitelj založba (pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z zalaganjem knjig, revij)),
– obrazec za dodeljevanje pomoči »De minimis« (izjava je obvezna le, če je prijavitelj gospodarska družba).
10. Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav
a) Rok za oddajo prijav je 3. 11. 2020 do 14. ure. Za oddajo prijave v papirni obliki, se kot pravočasne štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 3. 11. 2020 do 14. ure (poštni žig).
b) Prijava na javni razpis mora biti pravočasno predložena v enem papirnem izvodu in v enem elektronskem izvodu.
Prijava v elektronski obliki
Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na naslov razpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si (kot prilogo z nazivom ARRS-PPP-JR-Prijava-2020-Naslov.doc, kjer je Naslov naslov publikacije; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc).
Prijava v papirni obliki
Prijava v papirni obliki mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2021 in 2022« ter naziv in naslov prijavitelja. V vsaki poslani ovojnici z oznako je lahko le ena prijava.
c) Nepravočasne in nepravilno označene prijave se s spremnim dopisom vrnejo prijavitelju.
Nepopolne prijave bo agencija obravnavala v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije ali oseba, ki jo direktor agencije pooblasti.
11. Datum odpiranja prijav: postopek javnega razpisa in odpiranje v roku dostavljenih, pravilno opremljenih in označenih ovojnic, ki vsebujejo prijave, vodi strokovna komisija. Odpiranje bo potekalo predvidoma 5. 11. 2020 v prostorih agencije, in sicer po vrstnem redu glede na datum in čas prispetja prijave.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2020.
13. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec (Obrazec ARRS-PPP-JR-Prijava-2020),
– Obrazec za dodeljevanje pomoči »De minimis«.
14. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na voljo na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Aleksandri Panič ali po tel. 01/400-59-24, vsak delavnik od 9. do 12. ure ali na e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost