Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2496. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31, stran 5888.

  
Na podlagi 123. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 56/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 30. 9. 2020 sprejel
S K L E P 
o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31 
1. člen
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in način priprave sprememb in dopolnitev elaborata št. 1638/U-8, ki je sestavni del Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31 (Uradni list SRS, št. 48/87, 35/06, 1/16) (v nadaljevanju SD ZN 31).
Sklep vsebuje:
– potrditev izhodišč za pripravo oziroma spremembo prostorskega akta;
– območje in predmet načrtovanja;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– vrsto postopka;
– roke za pripravo sprememb akta in njegovih posameznih faz;
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za izdajo mnenj;
– načrt vključevanja javnosti;
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja.
2. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo) 
Območje zazidalnega načrta IC INES Sevnica je umeščeno na jugozahodnem delu naselja Metni Vrh, ob desnem in levem bregu potoka Sevnična, skozi katerega poteka regionalna cesta R2 424 Boštanj–Planina.
Na območju urejanja je v veljavi Odlok o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31 (Uradni list SRS, št. 48/87, 35/06, 1/16) (v nadaljevanju: ZN 31).
Obravnavano območje je stavbno zemljišče, po podrobnejši namenski rabi prostora je opredeljeno kot osrednje območje centralnih dejavnosti z oznako CU, enota urejanja prostora z oznako SE107.
Območje SD ZN 31 je del enote urejanja prostora SE107, površine cca 1.37 ha v lasti pravnih in fizičnih oseb.
Na tem delu zemljiškega kompleksa stoji proizvodni objekt – pekarna. Proizvodni objekt ima uporabno dovoljenje št. 351-446/87-3, izdano dne 6. 5. 1992.
Investitor želi del obstoječega objekta porušiti, delu spremeniti namembnost v skladišče, istega dozidati in urediti odprto skladišče za potrebe lesne dejavnosti, prevozništva in transporta. Ker je potreba za gradnjo navedenih objektov drugačna od določb veljavnega ZN 31, je potrebno spremeniti del zazidalnega načrta, ki se nanaša na navedene zemljiške parcele.
Obstoječa industrijska cona je opremljena z gospodarsko javno infrastrukturo. Ker gre v nadaljnjih postopkih za priključevanje objektov na izvedeno GJI preko internih priključkov, stroške priključevanja krije investitor zato ocenjujemo, da izdelava elaborata ekonomike ni potrebna.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Predmet SD ZN 31 je del industrijske cone INES Sevnica in obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 1263/4, 1263/3, 1263/2,1263/1, 1503/25, 1503/9, 1282/4, vse v k.o. 1366 – Ledina, v skupni površini 1.37 ha.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pripravijo in izdelajo na podlagi opravljenih analiz prostora in izkazanih potreb, predhodno izdelanega strokovnega gradiva, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, in mnenj posameznih nosilcev urejanja prostora in veljavne zakonodaje.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave SD ZN 31 poteka v skladu določili od 116.–119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17).
6. člen 
(roki za pripravo) 
S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki priprave SD ZN31 in njegovih posameznih faz:
Aktivnost 
Nosilec 
Rok oziroma trajanje aktivnosti 
izdelava izhodišč in pobuda 
izdelovalec
september 2020 
javni posvet pri oblikovanju izhodišč pred pripravo SD ZN 
občinska uprava
september 2020 
dopolnitev izhodišč za pripravo SD ZN 
izdelovalec
september 2020 
sprejem sklepa o pripravi akta, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta 
občinska uprava, župan, MOP
oktober 2020 
objava sklepa in izhodišč za pripravo akta v PIS in poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora (NUP) za konkretne smernice in za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov akta na okolje 
občinska uprava, izdelovalec, MOP, NUP 
zakonski rok za smernice in mnenja je 30 dni po objavi gradiv 
pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO 
MOP 
zakonski rok je 21 dni od prejema mnenj NUP 
analiza smernic/mnenj, izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag (po potrebi tudi okoljskega poročila (OP) in osnutka načrta
izdelovalec 
30 dni od prejema smernic 
objava osnutka in okoljskega poročila (če se izdela) v PIS in poziv NUP za izdajo mnenja; državni NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO, hkrati podajo mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje in mnenje o ustreznosti OP 
občinska uprava, MOP, NUP 
zakonski rok za izdajo mnenj je 30 dni po objavi gradiv 
pridobitev odločbe o ustreznosti okoljskega poročila (če se izdela OP) 
MOP 
zakonski rok je 30 dni od prejema mnenj državnih NUP 
dopolnitev osnutka akta ter OP (če se izdela) 
izdelovalec in OP 
30 dni po prejemu in analizi mnenj 
objava dopolnjenega osnutka v PIS in javna razgrnitev 
občinska uprava, MOP 
7 dni
obveščanje javnosti, javna razgrnitev in javna obravnava 
občinska uprava 
javna razgrnitev traja 30 dni, v tem času se izvede javna obravnava 
priprava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave
izdelovalec, občinska uprava 
15 dni po predaji zbranih pripomb v času javne razgrnitve 
prva obravnava ter opredelitev do stališč do pripomb in predlogov in objava stališč v PIS 
občinski svet 
na prvi seji 
izdelava predloga SD ZN 
izdelovalec 
14 dni po sprejemu stališč do pripomb 
objava predloga akta skupaj z morebitnim okoljskim poročilom v PIS in pridobitev drugih mnenj NUP ter mnenj o sprejemljivosti izvedbe vplivov akta na okolje če se izvaja CPVO 
občinska uprava, NUP
zakonski rok je 30 dni po prejemu poziva 
uskladitev in izdelava usklajenega predloga 
izdelovalec 
15 dni po pridobitvi mnenj 
pridobivanje odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD ZN na okolje 
MOP 
30 dni 
sprejem akta na občinskem svetu (druga obravnava) 
občinski svet 
21 po potrditvi s strani MOP 
objava odloka v Uradnem listu
občinska uprava 
15 dni 
izdelava končnega SD ZN 
izdelovalec 
10 dni po objavi v Uradnem listu
objava v PIS 
občinska uprava, MOP 
Okvirni roki se lahko, zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo, saj pripravljavec in izdelovalec SD ZN 31 na to ne moreta vplivati.
7. člen 
(navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora) 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (CPVO);
2. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana- za področje zaščite in reševanja;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save; Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, OE Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto;
6. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
7. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje;
8. Zavod za gozdove, OE Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice;
8. Elektro Celje d.d., Področje Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
9. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
10. GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000, Ljubljana;
11. Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
12. Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
13. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pristojni državni nosilci urejanja prostora podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov akta na okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, pa odloči, ali je za OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s četrtim odstavkom 111. in drugim odstavkom 114. člena ZUreP-2, podati mnenja k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30. dneh od prejema poziva.
V primeru, da mnenja posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podana, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte. Če pa se v postopku priprave SD ZN 31 ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se mnenja pridobijo v istem postopku.
8. člen 
(načrt vključevanje javnosti) 
Načrt vključevanja javnosti poteka v skladu z določili tretjega odstavka 108. člena in 112. člena ZUreP-2.
9. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljana) 
Pri pripravi SD ZN 31 sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnik in investitor: MAK prevozi in lesne storitve, Marko Krajnc s.p., Prvomajska ulica 7, 8290 Sevnica;
– pripravljavec: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– izdelovalec: DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica.
Izdelavo SD ZN 31, geodetskega načrta v digitalni obliki, morebitno presojo vplivov na okolje in drugo strokovno gradivo, ki ga bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora in stroške objav v Uradnem listu RS, financira investitor.
Investitor mora po sprejemu in objavi odloka o SD ZN 31, Občini Sevnica predati štiri izvode v vezani analogni in digitalni obliki.
10. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Sevnica.
Št. 3505-0010/2020
Sevnica, dne 30. septembra 2020
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost