Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

Št. 1223-1/2020-6 Ob-3010/20, Stran 2129
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2021 in/ali za leta od 2021 do 2023: Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto
I. Namen in cilj razpisa: namen tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali programov (v nadaljnjem besedilu: programov) nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisnih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in težav oziroma tvegane življenjske situacije potencialnih uporabnic in uporabnikov ter splošno preventivne programe varovanja zdravja, vse z vsebinami, ki ne spadajo v mrežo javne službe oziroma katerih financiranje ureja veljavna zakonodaja.
II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa so programi socialnega varstva s področij od točke A.1. do točke A.12. in programi varovanja zdravja s področij od točke B.1. do točke B.5., ki so v skladu z namenom in ciljem javnega razpisa.
A. Programi socialnega varstva z naslednjih razpisnih področij:
A.1. Socialnovarstveni programi za ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami ter za brezdomne:
A.1.1. Socialnovarstveni programi namestitvene podpore za brezdomne ženske in programi z možnostjo namestitve za matere z otroki v stanovanjski stiski (materinski dom)
A.1.2. Drugi socialnovarstveni programi za ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami ter za brezdomne
A.2. Socialnovarstveni programi za starejše:
A.2.1. Socialnovarstveni programi, ki starejšim nudijo oporo za samostojnejše in kvalitetnejše življenje v domačem bivalnem okolju
A.2.2. Programi za izobraževanje in informiranje ter za samopomoč svojcev dementnih
A.2.3. Dnevni centri za starejše
A.3. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi motenj hranjenja
A.4. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi uporabe in/ali z zasvojenostjo z nedovoljenimi drogami
A.5. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi uživanja in/ali zaradi zasvojenosti z alkoholom
A.6. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi prekomerne rabe in/ali z zasvojenostjo s sodobnimi elektronskimi tehnologijami in spletom
A.7. Socialnovarstveni programi, ki ljudem z različnimi oblikami oviranosti nudijo podporo za samostojnejše življenje in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost
A.8. Socialnovarstveni programi za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja:
A.8.1. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo možnost varne namestitve
A.8.2. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo podporo, svetovanje, opolnomočenje in zagovorništvo
A.9. Socialnovarstveni programi, ki ljudem s težavami v duševnem zdravju nudijo podporo in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost
A.10. Socialnovarstveni programi, ki otrokom, mladostnicam in mladostnikom nudijo podporo pri reševanju različnih stisk in težav ter krepijo njihovo socialno vključenost
A.11. Socialnovarstveni programi, ki Romom in Rominjam nudijo podporo in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost
A.12. Socialnovarstveni programi namenjeni podpori in opolnomočenju LGBT+ oseb
B. Programi varovanja zdravja z naslednjih razpisnih področij:
B.1. Programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov
B.2. Programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah
B.3. Programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje)
B.4. Programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola, zdravil in/ali elektronskih tehnologij in spleta oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe
B.5. Programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu
Posamezni program je mogoče prijaviti le na enega od razpisanih področij (npr. B.2.) oziroma pod-področij (npr. A.2.1.), kadar je področje razčlenjeno.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Osnovni pogoji
1.1. Vlagatelj je pravna oseba s statusom društva, ustanove ali zavoda in je po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrirana za opravljanje dejavnosti socialno varstvo z nastanitvijo (SKD 87), socialno varstvo brez nastanitve (SKD 88), dejavnost invalidskih organizacij (SKD 94.991) in/ali zdravstvo (SKD 86) oziroma ima v svojem statutu/temeljnem aktu jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju, na katerega se prijavlja. Vlagatelju, s katerim je imel MOL v preteklih treh letih že sklenjeno pogodbeno razmerje za sofinanciranje programa/-ov s področja socialno varstvo in/ali varovanje zdravja, izpolnjevanje tega pogoja ni potrebno dokazovati.
1.2. Vlagatelj s statusom javnega zavoda lahko s posameznim programom kandidira na naslednja razpisna področja: A.2.3., A.11. in B.1. do B.5.
1.3. Vlagatelj izvaja prijavljeni program na območju MOL.
1.4. Vlagatelj izvaja prijavljeni program prvenstveno za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL.
1.5. Vsebina programa, s katerim vlagatelj kandidira na javni razpis, je v skladu z namenom in ciljem ter predmetom razpisa.
1.6. Vlagatelj, ki je v preteklih letih že bil pogodbena stranka MOL, ima ob prijavi na javni razpis izpolnjene vse pogodbene obveznosti do MOL.
1.7. Vlagatelj v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa ter v prilogah na ta javni razpis, navaja resnične podatke, kar MOL lahko preveri.
1.8. Program vlagatelja ni program:
1.8.1 ki v vsebinskem, kadrovskem in/ali finančnem delu prijave na ta javni razpis ni jasno in nedvoumno razmejen od mreže javne službe oziroma storitev/programov, katerih financiranje ureja veljavna zakonodaja s področja socialnega varstva in zdravstva,
1.8.2 ki je v pretežni meri namenjen družboslovnemu raziskovanju in/ali ugotavljanju oziroma analizi potreb potencialnih uporabnikov,
1.8.3 katerega osrednji namen je izvedba taborov in/ali letovanj,
1.8.4 ki v pretežni meri vključuje izvajanje specializirane družinske in/ali drugih oblik psihoterapije,
1.8.5 ki se izvaja kot mladinski center/dnevni center za mlade ali zgolj v njegovem okviru,
1.8.6 ki se izvaja kot varna soba za injiciranje nedovoljenih drog oziroma program, ki je z varno sobo za injiciranje nedovoljenih drog neposredno vsebinsko in prostorsko povezan,
1.8.7 z aktivnostmi in storitvami, ki jih vlagatelj trži,
1.8.8 s katerim vlagatelj hkrati kandidira tudi na drugem razpisnem področju MOL za leto 2021 in/ali za leta od 2021 do 2023,
1.8.9 za katerega ima vlagatelj sofinanciranje iz sredstev proračuna MOL za leto 2021 že zagotovljeno (vlagatelj je lahko za isti program v enakem časovnem obdobju sofinanciran iz sredstev MOL le na podlagi enega javnega razpisa za sofinanciranje).
2. Posebni pogoji
Posebni pogoj za kandidiranje na razpisni področji z oznakama A.1.1. in A.8.1:
– program mora omogočati namestitev in je uporabnicam/-kom na voljo vse dni v tednu.
Posebni pogoj za kandidiranje na razpisno področje z oznako B.1.:
– v program mora biti vključenih vsaj 100 otrok/mladostnic/-kov iz vsaj treh različnih organizacij, kar vlagatelj dokazuje s »pisnim soglasjem odgovorne osebe druge institucije oziroma organizacije« (iz VIII. točke prijavnega obrazca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa).
IV. Vsebinska in finančna merila za izbor programov in merila za odmero višine sredstev sofinanciranja: vsebinska in finančna merila za oceno ustreznosti vsebine prijavljenih programov in merila za odmero višine sredstev sofinanciranja, na osnovi katerih strokovna komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija) izmed programov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, predlaga programe za dodelitev sredstev in višino sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa, namenjena realizaciji programov s področja »socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto« za leto 2021 znaša 1.241.000 EUR, in sicer:
A. Programi socialnega varstva: 1.111.000 EUR,
B. Programi varovanja zdravja: 130.000 EUR.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2021.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2021 morajo biti porabljena v letu 2021. To velja tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim vlagateljem sklenil večletno pogodbo za leta od 2021 do 2023. Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo MOL po letu 2021 za vsako nadaljnje leto sklenil aneks k pogodbi.
VII. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Za kandidiranje na tem javnem razpisu mora vlagatelj posamično vlogo (za vsak program posebej, če jih prijavlja več) pripraviti v spletni aplikaciji, ki je dostopna na naslovu http://erazpisisubvencije.ljubljana.si in preko spletne strani MOL, www.ljubljana.si.
Po oddani oziroma zaključeni elektronski vlogi za prijavo posamičnega programa na ta javni razpis, mora vlagatelj iz spletne aplikacije natisniti izpolnjen prijavni obrazec, ga lastnoročno podpisati, žigosati ter priložiti vse zahtevane priloge. Iz spletne aplikacije se, skupaj z elektronsko zaključeno vlogo, natisne tudi stran z oznakami za prvo stran ovojnice.
Tako pripravljeno vlogo mora vlagatelj poslati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno ponedeljka, 2. 11. 2020, do 12. ure. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne, do 12. ure, oddane s priporočeno pošto (kot točen čas oddaje vloge veljajo datum, ura in minuta iz poštne nalepke na ovojnici oziroma datum, ura in minuta, jasno razvidni na ovojnici, v primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici ter na prvi strani obvezno opremljena z naslovom za pošiljanje in z oznako:
– »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Ljubljana – zdravo mesto 2021: socialno varstvo« (velja za programe, prijavljene na razpisna področja iz točke II.A. tega javnega razpisa) oziroma
– »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Ljubljana – zdravo mesto 2021: varovanje zdravja« (velja za programe, prijavljene na razpisna področja iz točke II.B. tega javnega razpisa).
V primeru, da vlagatelj kandidira z več programi, mora biti vsaka vloga v posebni ovojnici, poslana na naslov, v roku in z ustreznimi oznakami na ovojnici, skladno z določili iz te točke javnega razpisa.
Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije in izpolnjevanje vlog se nahajajo na spletnem naslovu http://erazpisisubvencije.ljubljana.si/si/pomoc/.
Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav na strani MOL, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, prijave na ta javni razpis ni mogoče oddati elektronsko, lahko vlagatelj svojo vlogo v celoti izpolni v dokumentu, ki bo v tem primeru objavljen na spletni strani MOL ter jo MOL pošlje skladno z navodili iz te točke javnega razpisa. O morebitnih tehničnih težavah bodo prijavitelji obveščeni na spletni strani MOL.
VIII. Formalno popolne vloge
V postopek presoje o izpolnjevanju razpisnih pogojev pod III. točko tega javnega razpisa ter v ocenjevanje doseganja vsebinskih in finančnih merilih za izbor programov pod IV. točko tega javnega razpisa bodo izbrane formalno popolne vloge.
Vloga šteje kot formalno popolna, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– je oddana na izpolnjenem, podpisanem in žigosanem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. V primeru, da vlagatelj žiga ne uporablja in to ustrezno označi v prijavnem obrazcu, na mestih, kjer sta predvidena žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja, zadošča podpis odgovorne osebe vlagatelja;
– ima priložene vse priloge v skladu z VIII. točko prijavnega obrazca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne bo javno, se bo začelo 5. 11. 2020. V kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki po VIII. točki besedila tega javnega razpisa niso formalno popolne, v roku petih dni dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in zavrnjenih programih ter zavrženih vlogah na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo:
– vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev ter na način, določen v pozivu za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo:
– vloge oziroma programi tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v III. točki besedila tega javnega razpisa,
– vloge oziroma programi, ki pri ocenjevanju doseganja skupnih vsebinskih in finančnih meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega števila točk ali bodo pri kateremkoli od skupnih vsebinskih in finančnih meril od točke 1.1. do točke 1.8. prejeli 0 točk.
MOL si pridržuje pravico, da lahko zavrne tudi vloge oziroma programe, ki sicer izpolnjujejo vse razpisne pogoje pod III. točko besedila tega javnega razpisa ter dosegajo zadostno število točk pri vsebinskih in finančnih merilih za izbor programov pod IV. točko tega javnega razpisa, če je primerljiv/podoben program drugega vlagatelja, obravnavan na istem razpisnem področju tega javnega razpisa, pri vsebinskih in finančnih merilih za izbor programov prejel višje število točk.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestil o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 90 dni po zaključku odpiranja vlog.
XI. Dostopnost razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa, vključno s povezavo do spletne aplikacije, je od dneva objave dostopna na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Osebni prevzem razpisne dokumentacije je možen do izteka prijavnega roka, in sicer vsak delovni dan: v ponedeljek, torek in četrtek od 8.30 do 16. ure, v sredo od 8.30 do 17. ure in v petek od 8.30 do 13. ure, na naslovu: Mestna občina Ljubljana, glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
XII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi s tem javnim razpisom so na voljo:
– preko e-pošte, na naslovu ozsv@ljubljana.si ali
– po tel. 01/306-41-00, v času poslovanja organa.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost