Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

Št. 6316-10/2020-33 Ob-3033/20, Stran 2114
Na podlagi 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2020 
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa:
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik);
– Metodologija ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020 in 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature, mednarodnih zbirk podatkov in nabavnih konzorcijev za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu, z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji in ugodnostim objavljanja v odprtem dostopu, če so te del sklenjenih konzorcijskih pogodb za nabavo mednarodne znanstvene literature v celotnem besedilu.
Nabavni konzorciji se prijavljajo kot celota, posamezni prijavitelji prijavljajo samo tiste serijske publikacije, ki niso del prijavljenih nabavnih konzorcijev. Konzorcij se lahko prijavi tudi tako, da je koordinator prijavitelj, druge članice konzorcija pa so soprijavitelji. Konzorcij prijavi vse serijske publikacije, ki so del nabavnega konzorcija, in v prijavno vlogo vključi razdelitev sredstev po članicah, ki bodo sodelovale pri nabavi teh serijskih publikacij, na temelju razdelitve sredstev v letu 2019.
4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša okvirno 4.200.000,00 EUR. Realizacija je vezana na zagotovitev sredstev v finančnem načrtu ARRS za leto 2020.
Okvirna višina sredstev se razdeli na nabavne konzorcije serijskih publikacij in mednarodnih zbirk podatkov v okvirni višini 3.840.000,00 EUR ter naročil posameznih naslovov serijskih publikacij v okvirni višini 360.000,00 EUR.
ARRS bo z izbranimi prijavitelji na razpisu sklenila pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
5.1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Evidenca RO) pri ARRS, če imajo svoje ali skupne knjižnice. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis, morajo opravljati informacijske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi se lahko prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
5.2. Prijavitelji morajo do oddaje prijave na javni razpis v vzajemnem katalogu sistema COBISS.SI ažurirati podatke o naročenih serijskih publikacijah in mednarodnih zbirkah podatkov v skladu z navodili Instituta informacijskih znanosti v Mariboru.
5.3. Prijava mora temeljiti na podlagi založniških cenikov ali pridobljenih ponudb. Predvidene cene naročil morajo biti evidentirane v sistemu COBISS.SI.
5.4. Prijavitelju se lahko odobrijo sredstva največ do višine ponudb iz predloženega seznama.
6. Kriteriji za ocenjevanje prijav in največje število točk za posamezen kriterij
Kriteriji za ocenjevanje 
Največje št. točk
Relevantnost podporne dejavnosti 
16
Kakovost prijave podporne dejavnosti
15
Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav
3
Kakovost in učinkovitost izvedbe upravljanja
6
Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Pravilnik in Metodologija.
7. Prednost pri sofinanciranju
Prijave se ocenjujejo znotraj posamezne znanstvenoraziskovalne vede.
V primeru novih prijaviteljev imajo prednost pri sofinanciranju nakupa mednarodne znanstvene literature tisti, katerih pospešeni razvoj je v javnem interesu Republike Slovenije. Na ta način se omogoča pospešeni razvoj strok, ki so v javnem interesu za razvoj Republike Slovenije in so sestavni del mlade organizacije, ki jo je treba v javnem interesu pospešeno razvijati, oziroma uveljavljene organizacije, ki pospešeno razvija novo raziskovalno-razvojno področje.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva se uporabijo za izvedbo nakupov v letu 2020, za plačilo licenčnin, naročil mednarodnih serijskih publikacij in mednarodnih zbirk podatkov ter stroškov konzorcijev za elektronski dostop do vsebin.
9. Razpisna dokumentacija z navedbo vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
9.1. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-RI-ML-01-2020 – Prijavna vloga za sofinanciranje nakupa mednarodnih serijskih publikacij, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu.
9.2. obvezne priloge glede na predmet prijave, in sicer:
a. za posamezne prijave, seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih mednarodnih serijskih publikacij (obrazec Tuje serijske publikacije izpisa Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI) ter statistika uporabe teh publikacij v letu 2019 oziroma,
b. seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih mednarodnih zbirk podatkov (obrazec Tuje zbirke podatkov izpisa Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI) ter statistika uporabe zbirk podatkov v letu 2019 oziroma,
c. seznam serijskih publikacij, ki se uporabijo za oceno konzorcijske nabave, ki vsebuje podatke o dejavnikih vpliva, objavah slovenskih avtorjev, in uporabi teh publikacij.
Poleg prijavnega obrazca, navedenega v 9.1. točki, sta sestavna dela razpisne dokumentacije tudi Metodologija in Pravilnik.
10. Način, oblika in rok za oddajo prijav
a. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si in v enem izvodu v papirni obliki na naslov ARRS, pri čemer je za identičnost vsebine obeh prijavnih obrazcev odgovoren prijavitelj.
b. Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2020« ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS do vključno petka, 23. 10. 2020, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno petka, 23. 10. 2020, do 12. ure (poštni žig). V vsaki pošiljki z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2020« je lahko le ena prijava.
c. Prijave, oddane v elektronski obliki, morajo biti enake kot papirne prijave in jih morajo prijavitelji posredovati do vključno petka, 23. 10. 2020, do 12. ure.
d. Kot pravočasne se štejejo prijave, ki so v navedenem roku oddane v obeh zahtevanih oblikah.
e. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na ARRS v roku, določenem v tem razpisu. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.
f. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko b) komisija za odpiranje ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijavitelju (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
11. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje prijav bo v torek, 27. 10. 2020, ob 10. uri, v sejni sobi, v 3. nadstropju Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sklepa direktorja o izboru prijav za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature.
13. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijavni obrazec z razpisno dokumentacijo bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo se lahko dobi tudi v času uradnih ur v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
14. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Lili Lučić osebno ali po tel. 01/400-59-13 ali po elektronski pošti: lili.lucic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost