Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2482. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik, stran 5859.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 12. seji dne 23. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik 
1. člen 
V Odloku o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 11/18, 14/19 in 82/19) se izvedejo spremembe in dopolnitve:
a) V 4. členu se druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
»– imajo sedež v Občini Kamnik in v njej pretežno izvajajo svojo športno dejavnost najmanj dve leti pred objavo javnega razpisa;
– so pred objavo javnega razpisa najmanj dve leti registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa;«
in doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»V primerih naravnih in drugih nesreč, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ali izrednega stanja, se za čas, ko izvajanje športnih programov ni mogoče zaradi posledic naravnih in drugih nesreč oziroma ukrepov, ki so posledica naravnih in drugih nesreč oziroma izrednega stanja, šteje, da je pogoj za izvršitev obsega števila ur, priznanih na podlagi vloženih prijav s strani izvajalca športnih programov v letu izvajanja Letnega programa športa, izpolnjen.«
b) Za prvim odstavkom 9. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Člani komisije za šport so dolžni podpisati izjavo o prepovedi interesne povezanosti.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek 9. člena postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen 
V »Merilih in normativih s preglednicami za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik«, ki so priloga Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik, se izvedejo spremembe in dopolnitve:
a) Prvi stavek v točki 1. b) se spremeni tako, da se glasi:
»Določene starostne skupine so zaradi specifičnosti športnih programov športne panoge (in s strani športnih klubov in društev sprejetih odločitev o uvrščenosti v individualne oziroma v kolektivne športne panoge) določene z letnicami rojstva oziroma v skladu z razpisi tekmovanj posameznih športnih panog in se razvrščajo na naslednje skupine:«.
b) V točki 1.2.5.:
– v drugem odstavku se črta beseda »perspektivnega,«.
– v tretjem odstavku se črta beseda »perspektivnega,«.
c) V točki 1.2.5.1. se:
– naslov spremeni tako, da se glasi:
»Športni programi vrhunskega športa«
– za prvo alinejo doda nova, druga alineja, ki se glasi:
– »strokovni kader:
0 točk/uro;«
– dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
d) »Preglednica 1« se spremeni, tako da se glasi:
PREGLEDNICA 1
POTREBNO ŠTEVILO UDELEŽENCEV V VADBENI SKUPINI
PROSTOČASNI ŠPORTNI IN REKREATIVNI PROGRAMI
ŠPORTNA PANOGA
PŠV otrok do 6 let
Šolski šport
PŠV otrok in mladine od 6 do19 let, obštudijska športna dejavnost
PŠV otrok in mladine s posebnimi potrebami
RE odrasli: do 65 let, nad 65 let
ŠPORT INVALIDOV, RE odrasli
Velja za programe, ki se izvajajo izven redne dejavnosti!
VSE ŠPORTNE PANOGE IN MISELNE IGRE
10
10
10
5
12
6
PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
ŠPORTNA PANOGA
MDI/MDE 12 in 13 let
SDI/SDE 14 in 15 let
MMI/MME 16 in 17 let
SMI/SME 18 in 19 let
ČI/ČE
INDIVIDUALNI ŠPORTI:
(atletika, gorski tek, alpinizem, športno plezanje, jadralno padalstvo, kolesarstvo, triatlon, strelstvo, lokostrelstvo, badminton, tenis namizni tenis, plavanje, smučanje (alpsko, skoki, teki ...), golf, balinanje, kegljanje, boks, karate, judo, kick boks, savate, sabljanje, avto moto športi, ples …)
8
8
6
6
6
KOLEKTIVNI ŠPORTI:
(košarka, odbojka, vaterpolo, rokomet, nogomet, hokej, in-line hokej, floorball ...)
10
12
12
12
12
MISELNE IGRE
(šah, bridge, go …)
8
8
6
6
4
Op.: Preglednica 1 velja tudi za programe športa invalidov
e) »Preglednica 2« se spremeni, tako da se glasi:
PREGLEDNICA 2
PROSTOČASNI IN REKREATIVNI PORGRAMI
ŠPORTNI PROGRAM (netekmovalni programi vadbe)
ŠPV otrok 
do 6 let
Šolski šport
PŠV otrok in mladine od 6 
do 19 let
PŠV otrok in mladine 
s posebnimi potrebami
RE odrasli: do 65 let; nad 65 let
ŠPORT INVALIDOV, RE odrasli
VSE ŠPORTNE PANOGE IN MISELNE IGRE
60
60
60
60
60
60
PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA (število priznanih ur športnega programa)
DOSEŽEN KAKOVOSTNI NIVO
MDI/MDE 12 in 13 let
SDI/SDE 14 in 15 let
MMI/MME 16 in 17 let
SMI/SME 18 in 19 let
ČI/ČE, INVALIDI
3. nivo: REGIJSKI RANG
120
120
160
160
160
2. nivo: DRŽAVNI RANG 2
180
200
240
240
240
1. nivo: DRŽAVNI RANG 1
240
280
320
320
320
PROGRAMI VRHUNSKEGA ŠPORTA (število priznanih ur športnega programa)
DOSEŽEN KAKOVOSTNI NIVO
SDI/SDE 14 in 15 let
MMI/MME 16 in 17 let
SMI/SME 18 in 19 let
ČI/ČE
MEDNARODNI RANG
400
SVETOVNI RANG
480
OLIMPIJSKI RANG
560
f) »Preglednica 7« se spremeni, tako da se glasi:
PREGLEDNICA 7
ORGANIZACIJA IN IZVEDBA ŠPORTNIH PRIREDITEV
ŠPORTNA VSEBINA / PROGRAM:
OBSEG VREDNOTENJA
LOKALNE ŠPORTNE PRIREDITVE
št. udeležencev (1–30)
št. udeležencev (31–60)
št. udeležencev (61–120)
št. udeležencev (nad 120)
40 točk / prireditev
60 točk / prireditev
80 točk / prireditev
100 točk / prireditev
OBČINSKE ŠPORTNE PRIREDITVE
št. udeležencev (31–60)
št. udeležencev (61–120)
št. udeležencev (nad 120)
160 točk / prireditev
200 točk / prireditev
240 točk / prireditev
KOREKCIJSKI FAKTORJI ZA PRIREDITVE LOKALNEGA IN OBČINSKEGA POMENA
korekcija točk: 
tradicija
0–5 let
6–10 let
11–15 let
nad 15 let
1
1,1
1,3
1,5
korekcija točk: 
starostna kategorija
odrasli
mladi 
do 19 let
mladi 
do 15 let
vse starostne kategorije
1
1,1
1,3
1
korekcija točk: 
tekmovanje ali promocija
promocija
tekmovanje
1
1,1
DRŽAVNE ŠPORTNE PRIREDITVE
državna prireditev, državno prvenstvo
mednarodna tekma (FIS ...)
evropski pokal
480 točk/ prireditev
640 točk/ prireditev
800 točk/ prireditev
MEDNARODNE ŠPORTNE PRIREDITVE
svetovni pokal
evropsko prvenstvo
svetovno prvenstvo
1.200 točk/ prireditev
2.400 točk/ prireditev
3.200 točk/ prireditev
KOREKCIJSKI FAKTORJI ZA PRIREDITVE DRŽAVNEGA IN MEDNARODNEGA POMENA
korekcija točk: 
starost udeležencev
odrasli
mladi
do 19 let
1
1,3
korekcija točk: 
olimpijska/neolimpijska disciplina
olimpijska
neolimpijska
1,3
1
« 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; uporaba drugega odstavka 4. člena odloka se zaradi ukrepov za preprečevanje okužb s COVID-19 uporablja tudi za sofinanciranje športnih programov v letu 2020.
Št. 671-0010/2017
Kamnik, dne 23. septembra 2020
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost