Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2463. Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice, stran 5810.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 14. redni seji dne 5. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen odloka) 
S tem odlokom se določijo vrste socialno varstvenih pomoči, upravičeni vlagatelji, merila in postopki dodeljevanja in izplačevanja socialno varstvenih pomoči v Občini Brežice.
2. člen 
(opredelitev socialno varstvenih pomoči in vira financiranja) 
(1) Socialno varstvene pomoči po tem pravilniku so denarne pomoči, ki se dodelijo upravičenemu vlagatelju enkrat letno, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne ogroženosti vlagatelja.
(2) Višina sredstev, namenjenih za socialno varstvene pomoči v posameznem proračunskem letu, se določi v vsakoletnem odloku o proračunu občine. Socialno varstvene pomoči se dodeljujejo do porabe predvidenih proračunskih sredstev za tekoče leto, po zaporedju vloženih popolnih vlog.
II. VRSTE SOCIALNO VARSTVENIH POMOČI 
3. člen 
(vrste socialno varstvenih pomoči) 
Vrste socialno varstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Brežice so:
1. Enkratne denarne socialne pomoči, ki so namenjene za:
– plačilo položnic ali računov za nujne življenjske stroške (ogrevanje, elektrika, odvoz smeti, voda, stroški najemnin za stanovanje, ozimnica itd.),
– doplačila zdravil, ortopedskih pripomočkov, nakupa očal in zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebni, stroški zanje pa niso kriti iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,
– pomoč pri elementarnih nesrečah in požarih, če ta ni krita iz drugih virov občinskega proračuna,
– nakup šolskih potrebščin,
– za kritje drugih stroškov za premostitev trenutne socialne ogroženosti.
2. Denarna pomoč ob rojstvu otroka, ki je namenjena za:
– pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. Denarna pomoč zaradi izgube zaposlitve, ki je namenjena:
– za premostitev socialne ogroženosti, ki je nastala zaradi izgube zaposlitve in v povezavi s tem izgube dohodka;
– za premostitev socialne ogroženosti, ki je nastala zaradi neizplačanih dveh zaporednih mesečnih plač.
III. UPRAVIČENI VLAGATELJI DO SOCIALNO VARSTVENIH POMOČI 
4. člen 
(osnovni pogoji za upravičence) 
Do socialno varstvenih pomoči so upravičeni posamezniki oziroma družine, ki so državljani Republike Slovenije ali tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in:
– imajo stalno prebivališče na območju Občine Brežice,
– zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni nastala po njihovi krivdi, nujno potrebujejo denarno pomoč,
– so se zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, nenadna ali dolgotrajna brezposelnost, naravne nesreče ipd.), znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti za preživetje,
– so izkoristili že vse zakonske možnosti po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih za razrešitev socialne stiske,
– izpolnjujejo ostale pogoje iz tega odloka.
5. člen 
(dodatni pogoji za upravičence po vrsti pomoči) 
Dodatno morajo vlagatelji, poleg pogojev 4. člena tega odloka, glede na vrsto pomoči za katero zaprošajo za upravičenost izpolnjevati sledeče pogoje:
1. Upravičeni vlagatelji do enkratne denarne socialne pomoči so:
– vlagatelji, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati;
– prejemniki denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu;
– posamezniki in družine, ki se na podlagi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, naravne nesreče ipd.) znajdejo v položaju, ko ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti;
– ostali, kadar se na podlagi drugih dejstev in okoliščin ugotovi utemeljenost do pomoči.
2. Upravičeni vlagatelji do pravice do pomoči ob rojstvu otroka so starši otroka v primeru, da:
– sta vsaj eden od staršev in novorojeni otrok državljana Republike Slovenije ali tujca, ki imata dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in imata na dan rojstva otroka stalno prebivališče v Občini Brežice;
– starša živita ločeno, uveljavlja pravico do pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok živi, pod pogojem iz zgornje alineje;
– v primeru, da otrok ne živi pri starših, imajo pravico uveljaviti pomoč rejniki oziroma tisti, ki je prevzel skrb za otroka in ima stalno bivališče v Občini Brežice.
3. Pravico do denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve pridobijo tisti vlagatelji, ki:
– so izgubili zaposlitev iz poslovnega razloga v skladu z določili predpisov, ki urejajo delovna razmerja, pri čemer so bili pred tem najmanj 1 leto neprekinjeno zaposleni in so najmanj 1 mesec brez zaposlitve;
– vlagatelji, ki najmanj 2 meseca zaporedoma pred vložitvijo vloge niso prejeli mesečnih plač.
IV. MERILA 
6. člen 
(značaj pomoči) 
Pomoči iz tega naslova imajo značaj nepovratnih sredstev, kar pomeni, da občina ne more zahtevati povračila teh sredstev niti v času, ko se prejemnikovo socialno in materialno stanje bistveno izboljša oziroma ponovno prejema redne mesečne prihodke.
7. člen 
(način izplačila pomoči) 
(1) Enkratna denarna socialna pomoč se nakaže upravičenem vlagatelju ali pravni osebi za plačilo obveznosti na podlagi priložene položnice ali računa oziroma predračuna, iz katerega so razvidni vsi podatki upravičenca za plačilo.
(2) Enkratna denarna socialna pomoč se ne namenja za plačilo položnic, računov oziroma predračunov, katerih valuta plačila je potekla pred več kot tremi meseci pred oddajo popolne vloge. Denarna pomoč se tudi ne namenja za poplačila dolga iz prejšnjih let, na podlagi opominov, sodnih izvršb itd.
8. člen 
(merila za dodelitev pomoči) 
(1) Do enkratne denarne socialne pomoči so upravičeni posamezniki ali družine, kolikor njihov minimalni dohodek na družinskega člana ne presega osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki ga za namen upravičenosti do denarne socialne pomoči določi država.
(2) Kot dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki so jih prosilci in njihovi družinski člani pridobili v zadnjih treh mesecih pred oddajo vloge.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko denarno socialno pomoč izjemoma pridobi oseba ali družina, ki presega osnovni znesek minimalnega dohodka, vendar ne več kot za 40 %, v primeru elementarnih nesreč ali požara, če ta ni krita iz drugih virov občinskega proračuna.
9. člen 
(višina pomoči) 
(1) Posamezniku se lahko v posameznem koledarskem letu dodeli denarna socialna pomoč največ v skupni višini 250,00 EUR, družini pa 500,00 EUR.
(2) Izjemoma se lahko dodeli do 50 % višji znesek od določenega v prvem odstavku tega člena, če se ugotovi, da posameznik ali družina živi v izjemno hudi materialni stiski in to izkazuje z ustreznimi dokazili.
(3) V primeru, da se je vlagatelj znašel v položaju materialne ogroženosti zaradi elementarne nesreče ali požara, se lahko denarna pomoč dodeli v višjem znesku, vendar največ do petkratnika zneska denarne pomoči, določene v prvem odstavku tega člena.
(4) Ne glede na določilo prvega odstavka drugega člena lahko upravičeni vlagatelji, ki so prejeli denarno socialno pomoč zaradi izgube zaposlitve, prejmejo tudi enkratno denarno socialno pomoč v skladu s pogoji, ki jih določa ta odlok.
(5) Višina pomoči ob rojstvu novorojenega otroka se s sklepom določi po sprejemu proračuna za posamezno koledarsko leto. Tako določeni znesek velja do uveljavitve proračuna za naslednje koledarsko leto. Višino s sklepom določi župan glede na zagotovljena sredstva v proračunu za tekoče leto.
10. člen 
(neupravičeni primeri) 
Socialno varstvena pomoč iz prve in tretje točke tretjega člena se lahko vlagatelju ne dodeli, če:
– se ugotovi, da je dejansko socialno stanje vlagatelja in družinskih članov drugačno kot izhaja iz podatkov in dokazil, ki jih je vlogi priložil vlagatelj,
– je vlagatelj ali družinski član vlagatelja v tekočem letu že prejel denarno pomoč iz občinskih proračunskih virov,
– ima Občina Brežice oziroma ustanova javnega prava, katere ustanoviteljica je Občina Brežice, zoper vlagatelja zapadlo neplačano terjatev,
– se ugotovijo kakršnikoli drugi utemeljeni razlogi za neupravičenost do zaprošene socialno varstvene pomoči.
V. POSTOPKI 
11. člen 
(vloga) 
(1) Postopek za pridobitev pomoči se začne z vložitvijo vloge na obrazcu vloge, glede na vrsto vloge za dodelitev socialno varstvene pomoči Občine Brežice, ki je priloga tega odloka.
(2) Obrazec vloge za posamezno vrsto socialno varstvenih pomoči tega odloka je na voljo zainteresiranim, v prostorih Občine Brežice in objavljen na spletni strani Občine Brežice.
(3) V vlogi mora vlagatelj:
– navesti razloge za trenutno materialno stisko,
– označiti za kakšen namen potrebuje pomoč in
– natančno opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje.
(4) Vlagatelj mora vlogi priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih organ potrebuje v upravnem postopku in so navedena kot priloga k vlogi.
(5) Vloga za dodelitev pomoči po tem odloku se vloži pri pristojnem občinskem organu.
(6) V kolikor je vloga nepopolna, se vlagatelja pozove k dopolnitvi. Če vlagatelj vloge ne dopolni v roku, se jo s sklepom zavrže.
12. člen 
(postopek) 
(1) Postopek ugotavljanja upravičenosti in dodelitve višine pomoči vodi tričlanska komisija za ugotavljanje pravice do izredne denarne pomoči, ki jo s sklepom imenuje župan za čas trajanja mandata župana.
(2) Komisija iz prejšnjega odstavka obravnava vloge za socialno varstveno pomoč pod zaporedno številko ena in tri iz 3. člena tega odloka po predhodni pridobitvi mnenja pristojnega centra za socialno delo.
(3) Če pristojni center za socialno delo mnenja ne poda v roku 15 dni od prejema posredovane vloge s strani Občine Brežice šteje, da je podano pozitivno mnenje.
(4) Na osnovi predloga komisije pristojni občinski organ Občine Brežice izda odločbo o upravičenosti do socialno varstvene pomoči.
(5) Zoper izdano odločbo je možna pritožba. O pritožbi zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, odloča župan.
13. člen 
(nakazilo pomoči) 
(1) Socialno varstvene pomoči, dodeljene po merilih tega odloka, se nakaže na vlagateljev TRR po pravnomočnosti odločbe.
(2) Izjemoma, če tako dogovorita vlagatelj in oseba, ki vodi postopek se lahko enkratna denarna socialna pomoč nakaže pravni osebi za poplačilo obveznosti na podlagi priložene položnice ali računa oziroma predračuna, iz katerega so razvidni vsi podatki upravičenca za plačilo.
14. člen 
(poročanje upravičenca) 
Prejemnik pomoči mora v roku 30 dni po njenem prejemu predložiti dokazila o namenski porabi sredstev. Če upravičenec tega ne stori, v naslednjem koledarskem letu ni upravičen do pomoči.
15. člen 
(vračilo pomoči) 
Upravičeni vlagatelj, ki mu je bila priznana pomoč na podlagi lažnih podatkov, je dolžan vrniti sredstva, ki so mu bila priznana, skupaj z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
(že začeti postopki) 
Vloge za dodelitev občinske denarne pomoči, oddane do uveljavitve tega odloka, se rešujejo po določbah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št. 27/07, 65/13, 32/15 in 78/15).
17. člen 
(razveljavitev predpisa) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št. 27/07, 65/13, 32/15 in 78/15).
18. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2020
Brežice, dne 6. oktobra 2020
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost