Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

Št. 013-2/2020-5 Ob-3005/20, Stran 2155
Svet zavoda Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec, Maistrova ulica 2a, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju Svet zavoda), na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – Zvaj) in 5. sklepa 12. seje Sveta zavoda Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec, ki je bila dne 30. 9. 2020, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – Zvaj).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 4. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, morebitnem opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju – najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, predlagamo, da potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča ni starejše od 30 dni) pošljite po pošti v zaprti ovojnici v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda VVZ Slovenj Gradec, Maistrova 2a, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti