Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2448. Zakon o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H), stran 5707.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H) 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. septembra 2020.
Št. 003-02-7/2020-7
Ljubljana, dne 2. oktobra 2020
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2H) 
1. člen
V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) se v 7. členu 23. točka dopolni tako, da se za besedilom »obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje« doda besedilo »oziroma dokupljene zavarovalne dobe« ter za besedilom »vendar brez dokupa pokojninske dobe« doda besedilo »po 1. 1. 2013«.
2. člen 
Za 401. členom se doda novi 401.a člen, ki se glasi:
»401.a člen 
(enakost pravic glede na vplačane prispevke) 
(1) Zavarovancem iz 11. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ/83), ki so vplačevali prispevke vsaj v enaki višini kot zavarovanci iz drugega odstavka 10. člena ZPIZ/83, se za obdobja tako plačanih prispevkov zagotavljajo enake pravice iz obveznega zavarovanja kot zavarovancem iz drugega odstavka 10. člena ZPIZ/83.
(2) Uživalec pokojnine, ki je v skladu s prejšnjim odstavkom upravičen do višje pokojnine, lahko zahteva novo odmero pokojnine. Zavarovanec, ki se mu izplačuje del pokojnine in je v skladu s prejšnjim odstavkom upravičen do višjega dela pokojnine, lahko zahteva novo odmero dela pokojnine.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
3. člen 
(1) Zavarovancu, ki je z dokupom pokojninske dobe do 31. decembra 2012 uveljavil pravico do pokojnine ali izplačilo dela pokojnine po zakonu, zavod v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona po uradni dolžnosti na novo odmeri starostno pokojnino oziroma odmeri starostno pokojnino namesto predčasne pokojnine, z upoštevanjem te dobe kot pokojninske dobe brez dokupa. Nova pokojnina oziroma izplačilo dela pokojnine zavarovancu iz prejšnjega stavka pripada od začetka uporabe tega zakona.
(2) Zavarovancu, ki je z dokupom zavarovalne dobe za študij in vojaški rok uveljavil starostno pokojnino po zakonu, ki je veljal do 31. decembra 2012, zavod v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona po uradni dolžnosti na novo odmeri starostno pokojnino z upoštevanjem te dobe kot delovne dobe. Nova pokojnina zavarovancu iz prejšnjega stavka pripada od začetka uporabe tega zakona.
(3) Uživalcu pokojnine in zavarovancu, ki se mu izplačuje del pokojnine, iz drugega odstavka 401.a člena zakona, ki vloži zahtevo za novo odmero pokojnine oziroma dela pokojnine v šestih mesecih po začetku uporabe tega zakona, pripada novo odmerjena pokojnina od začetka uporabe tega zakona. Če zahtevo vloži po poteku šestih mesecev od začetka uporabe tega zakona, mu novo odmerjena pokojnina oziroma novo odmerjeni sorazmerni del pokojnine oziroma izplačilo novo odmerjenega dela pokojnine pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2021.
Št. 172-01/19-24/27
Ljubljana, dne 24. septembra 2020
EPA 782-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost