Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2465. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu DPZ 12, stran 5824.

  
Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 268. in 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) na 13. redni seji dne 29. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu DPZ 12 
1. člen 
(1) V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu DPZ 12 (Uradni list RS, št. 43/14) se v zadnjem stavku prvega odstavka 4. člena za besedo »zaposlenim« doda besedilo »in stanovalcem«.
(2) V drugem odstavku se besedilo »stavbe za zdravstveno oskrbo« nadomesti z besedilom »poslovno stanovanjske stavbe«.
(3) Tretji odstavek se črta.
2. člen 
Tretji odstavek 5. člena se črta, dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
3. člen 
(1) V prvem odstavku 6. člena se besedilo »objekta centralne dejavnosti, namenjenega zdravstvenim in zobozdravstvenim ambulantam« nadomesti z besedilom »poslovno stanovanjskega objekta«. Besedilo »delovanje ambulant« se nadomesti z besedilom »opravljanje dejavnosti«.
(2) Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Znotraj območja je dopustna gradnja naslednjih stavb:
– poslovne in upravne stavbe; klasifikacija dejavnosti 1220,
– stavbe za zdravstveno oskrbo; klasifikacija dejavnosti 1264,
– trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti; klasifikacija dejavnosti 1230,
– večstanovanjske stavbe: klasifikacija dejavnosti 1122,
– garažne stavbe; klasifikacija dejavnosti 1242.«.
4. člen 
Prvi stavek v tretjem odstavku 7. člena se črta.
5. člen 
Drugi odstavek 24. člena se črta.
6. člen 
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Območje OPPN se nahaja v preostalem razredu poplavne nevarnosti, zato je potrebno v fazi načrtovanja upoštevati s strani Direkcije Republike Slovenije za vode zahtevane omilitvene ukrepe.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-12/2019
Celje, dne 29. septembra 2020
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost