Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2449. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-H), stran 5708.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-H) 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. septembra 2020.
Št. 003-02-7/2020-8
Ljubljana, dne 2. oktobra 2020
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O JAVNEM ŠTIPENDIJSKEM, RAZVOJNEM, INVALIDSKEM IN PREŽIVNINSKEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE (ZJSRS-H) 
1. člen
V Zakonu o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12, 39/16 in 11/18 – ZIZ-L) se v 21.a členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pod pogoji iz prejšnjega odstavka in na način, kot ga ta zakon določa za zakonitega zastopnika otroka, lahko pravico do nadomestila preživnine uveljavi tudi otrok, starejši od 18 let.«.
2. člen 
V 21.b členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pravica do izplačila nadomestila preživnine traja, dokler traja preživninska obveznost, če upravičenec ni v delovnem razmerju.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/20-1/12
Ljubljana, dne 24. septembra 2020
EPA 989-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost