Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2468. Sklep o ugotovitvi javne koristi v k.o. Bukovžlak, stran 5825.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 192., 193. in 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 13. redni seji dne 29. 9. 2020 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi v k.o. Bukovžlak 
1. člen
S tem sklepom se ugotovi, da je izvedba rekonstrukcije kategorizirane občinske ceste LC 034131 Bukovžlak–Začret–Ljubečna, ki po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za obmestni prostor Mestne občine Celje (proj. št. 322/98 ZPI, Uradni list RS, št. 108/01, 45/10 – obvezna razlaga in 34/12) in Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Začret (proj. št. 33/88, RC – Planiranje, Uradni list SRS, št. 40/89 in Uradni list RS, št. 46/96, 43/08, 49/09, 80/09, 75/12 in 12/14) ter projektni dokumentaciji »Obnova ceste – LC 034131 Začret na parcelni številki 1446/1 k.o. Trnovlje« številka 19/14, ki ga je izdelalo podjetje SAVINJAPROJEKT d.o.o., Žalec, na delih nepremičnin s parc. št. 452, 461/1, 461/2 in 463, vse v k.o. 1083 – Bukovžlak, nujno potrebna in je v javno korist.
2. člen 
Za zagotovitev izvedbe projekta iz prejšnjega člena Mestna občina Celje poskrbi za odkup delov nepremičnin iz prejšnjega člena na podlagi 197. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
V primeru, da sporazumni odkup ne bo mogoč, Mestna občina Celje pri pristojni upravni enoti vloži zahtevo za razlastitev delov nepremičnin iz prejšnjega člena na podlagi 199. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
3. člen 
Grafični prikaz poteka rekonstrukcije kategorizirane občinske ceste iz prejšnjega odstavka z zakonom zahtevane natančnosti je sestavni del tega sklepa.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-95/2017
Celje, dne 29. septembra 2020
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost